Kortere studier

Kommunalt beredskapssamvirke


Om studiet

Kommunalt beredskapssamvirke fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap, og retter seg mot ledere innenfor virksomheter og etater med kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene.

Emnet skal bidra til kunnskap om samordningsoppgaver og samarbeid internt og over etats- og virksomhetsgrenser knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser og oppbygging av beredskapsressurser samt håndtering av kriser.

Emnet tar utgangspunkt i de ulike lover og regler som kommunal beredskapsplikt bygger på, og de krav sentrale myndigheter setter til lokale aktører når det gjelder samfunnsikkerhetsarbeid. I emnet presenteres relevante tilnærminger hva angår vurdering av risiko, sårbarhet og ulike nivå for robusthet, og kommunenenes ansvar når det gjelder ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester og infrastruktur.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Mer informasjon om krav til realkompetanse.

For å søke opptak: evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=NORD

Kunnskap

Etter endt emne skal deltakeren

• ha kjennskap til kommunale beredskapsaktørers ansvar når det gjelder forebygging og beredskap i før, akutt- og etterkrisefasen

• være kjent med relevant lovverk, relevant planverk og oppbygging av prosedyrer

• ha bred kunnskap om mulige samvirkeaktører i de tre krisefasene: før, akutt- og etterkrisefasen

• forstå ulike perspektiver på samvirke, og hvordan formelt og uformelt samvirke påvirker disse

• ha bred kunnskap om ulike ledelsesstøtteverktøy knyttet til krisehåndtering, inklusiv CIM

• kjenne prinsippene for kontinuitetsplanlegging

Ferdigheter

Etter endt emne skal deltakeren

• kunne produsere ROS-analyse, scenarier og utforme en kommunal beredskapsplan

• kunne bygge en beredskapsorganisasjon ut fra ulike modeller, inklusiv enhetlig ledelsessystem

• forstå beredskapsverdikjeden fra alarmering og kunnskapsgenerering til egenrespons

• strategisk benytte passende samvirkemodell i gitte handlingskjeder og hendelser

• kunne evaluere øvelser og krisehåndtering og utvikle kompetanseplaner

Generell kompetanse

Etter endt emne skal deltakeren

• ha overblikk over hvilke interessenter som skal ivaretas i krise, og på hvilken måte

• ha inn innblikk i samspillet mellom ordinær ledelse og krisestab

• være i stand til å organisere og lede en krisestab/beredskapsorganisasjon