Motorsykkel
Kortere studier

Motorsykkel- spesialutdanning for trafikklærere

Stjørdal

Om studiet

I dette samlingsbaserte studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

Hva kan du jobbe som?

Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel (15 stp) er i sin helhet obligatorisk utdanning for trafikklærere som ønsker å drive føreropplæring på motorsykkel.(jfr. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. §§ 6-5 og 31-7)

Vi tilbyr studiet både vår- og høstsemesteret. Studiet har tre ukessamlinger fra mandag- fredag.

 • Første samling gjennomføres i sin helhet på Stjørdal.
 • Andre samling starter på Stjørdal mandag, deretter studietur tirsdag- torsdag med praktiske øvelser. Undervisning på Stjørdal igjen fredag.
 • Tredje samling er ei uke praksis. Tidspunkt avtales med universitetet.

Starter du studiet våren 2024 er søknadsfristen 15. mars. De to første samlingene er hhv uke 20 (mandag-torsdag) og 22.(mandag- fredag). Samling tre er ei «praksisuke» som foregår på sommeren/ høsten 2024 etter avtale/ søknad.

Søknadsfristen for studiet som starter i høstsemesteret er 15. mai. De to første samlingene skjer i uke 34 og 36. Begge ukene foregår mandag – fredag. Samling tre er ei «praksisuke» som foregår på våren/sommeren 2025 etter avtale/ søknad.

Godkjenning som trafikklærer og gyldig førerrett for kl A i mer enn tre år.

I tillegg kreves praksis som trafikklærer i klasse B i minimum 6 mnd (gjelder opptak emne TRA6501).

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til ulike motorsyklers konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i vegtrafikkbestemmelsene knyttet til motorsykkelkjøring

Ferdighet

Kandidaten

 • kan føre motorsykkelen på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle motorsykkel- og mopedføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i læreplaner for motorsykkel- og mopedføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til motorsykkel- og mopedkjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Studie- og semesteravgift samt læremateriell. Behov for bærebar PC/Mac på samlingene. I 2024 er studieavgiften kr 31 500.

Motorsykkel klasse A2 eller A med toveis kommunikasjonsutstyr må medbringes. Det er ikke nødvendig med skolerigg.