En komponist skriver på et noteark.
Master (2 år)

Musikk- og ensembleledelse

Levanger

Fordyp deg i musikk- og ensembleledelse. Studiet kombinerer samspill, ledelse, didaktikk og teoretisk refleksjon i et aktivt musikkmiljø.


Om studiet

Master i musikk- og ensembleledelse fokuserer særlig på lærings- og ledelses-prosesser i ulike typer ensembler, basert på studentenes egne erfaringer fra i ulike praksisfelt og for ulike målgrupper. Gjennom ulike ensembler og ulike settinger, skal man utveksle og prøve ut nye idéer, sett bl. a. i forhold til mer vanlige utøvelses- og ledelses-tradisjoner. 

Studiet kombinerer samspill, ledelse, didaktikk og teoretisk refleksjon, og gjennomføres i masterclass, som gruppepresentasjoner og gjennom forelesninger. 

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet foregår samlingsbasert, med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret, 3 samlinger høstsemesteret andre studieår, og 2 samlinger vårsemesteret det andre studieåret (enkelte valgemner kan ha 3 samlinger siste semester).

Hva kan du jobbe som?

Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

1. studieår har samling i følgende uker (kull 2024):

Høst 2024

samling 1, uke 34. 19. - 23. august

samling 2, uke 39. 23. - 27. september

samling 3, uke 44. 28.10. - 01. november

samling 4, uke 48. 25. - 29. novenber

Vår 2025

samling 5, uke 4. 20. - 24. januar

samling 6, uke 7. 10. - 14. februar

samling 7, uke 11. 10. - 14. mars

samling 8, uke 15. 07. - 11. april

2. studieår har samling følgende uker (kull 2023):

Høst 2024:

samling 1, uke 37, 9. -13. september

samling 2, uke 41, 7. - 11. oktober

samling 3; uke 43, 21.- 25. oktober

samling 4, uke 49, 2. - 6. desember

Vår 2025:

samling 5, uke 2, 6. - 10. januar

samling 6, uke 13, 24. - 28. mars

Eksamen; uke 22, 26. - 30. mai

Mandag - tirsdag:

Onsdag - fredag: Rytmisk korledelse (MUS5029) Joik i kor og ensemble (MUS5030) og Komponering for scene, film og tv (MUS5016)

I tillegg for dem med Rytmisk korledelse:

Digital undervisning / veiledning etter avtale/egen plan)

Joik i kor og emsemble har i tillegg en ekstra samling 10. og 11. oktober og individuell veiledning etter avtale.

Obligatorisk prosjektarbeid eller veiledet praksis med varighet av totalt 20 dager, for studenter fra grunnskolelærerutdanningen, som kan velge å la første år i masterstudiet erstatte fag i fjerde år av grunnskolelærerutdanningen.

Grunnlaget for opptak er:

  • grunnskolelærerutdanning
  • bachelorgrad
  • cand.mag.-grad
  • annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:

  • Integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet musikk eller
  • Minimum 60 studiepoeng musikkrelaterte emner og
  • Minimum 20 studiepoeng innen pedagogikk og didaktikk relatert til profesjon/musikk. Manglende formell pedagogisk/didaktisk kompetanse kan realkompetansevurderes.

Søkere vil måtte bestå en opptaksprøve av musikkfaglig karakter (prøvespill/prøvesang).

Opptaksprøven inneholder:

  • Spilleprøve (søker presenterer selvvalgt program inntil 10 minutter)
  • Samtale/intervju

Vi tar kontakt med alle søkere etter søknadsfristen for å avtale opptaksprøven. I år gjennomføres opptakssamtalene 5. og 6. Juni.

Poengberegning og rangering

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser rangeres søknadene ut fra et vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Du kan lese mer om poengberegning og rangering her: https://www.nord.no/rangering-av-sokere.

Valgemnene i 2.studieår vil lyses ut internasjonalt og undervisningen kan derfor foregå på engelsk.

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt 2 studieår.

Eksempler på utvekslingsinstitusjoner:
Augustana University, USA
Vancouver Island University, Canada
Pedagogische Hochschule Freiburg, Tyskland

Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Kunnskap Etter endt utdanning skal kandidaten:

ha avansert kunnskap om ensembleledelse og kunne anvende denne kunnskapen på nye områder

ha inngående kunnskap om arrangering og tilrettelegging av musikk for ulike ensembletyper

ha innsikt i ulike vitenskapelige og kunstfaglige metoder for empirisk og teoretisk basert kunnskapsproduksjon

kunne analysere musikkfaglige problemstillinger relatert til musikkpedagogikk og sosio-kulturelle perspektiver.

Ferdigheter Etter endt utdanning skal kandidaten:

kunne anvende en kritisk fortolkende tilnærming til sjangerforståelse som et grunnlag for å utvikle sin kulturelle kompetanse

kunne anvende relevante metoder for musikkfaglig forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig og kritisk reflektert måte

kunne planlegge, lede og reflektere rundt musikkutøvelse i ulike sammenhenger

Generell kompetanse Etter endt utdanning skal kandidaten:

kunne reflektere rundt den ensembleleder-rollen,  sett i forhold til kulturelle, pedagogiske og etiske utfordringer

kunne anvende avanserte kunnskaper om og ferdigheter i musikk til arbeidsoppgaver og i fremtidige prosjekter

kunne formidle sin musikkfaglige kunnskap og kommunisere godt som musikalsk leder og ressursperson i et lokalsamfunn

kunne vise evne til nytenkning innen innovasjons- og improvisasjonsprosesser innenfor sin valgte spesialisering

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.