Nevrologisk rehabilitering
Kortere studier

Nevrologisk rehabilitering

Bodø

Vil du jobbe med å optimalisere funksjon hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet? Utvid din kunnskap og utvikle din praksis med vår utdanning!


Om studiet

Dette er utdanning for ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, vernepleiere og treningsinstruktører med bachelor i idrett som jobber klinisk med optimalisering av funksjon hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet. I programmet vil studentene utvide sitt kunnskapsgrunnlag både teoretisk og praktisk/klinisk som grunnlag for å videreutvikle kunnskapsbasert praksis for å optimalisere funksjon, aktivitet og deltakelse hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet. Utdanningen fremmer livslang læring og helsefremming for utsatte grupper i samfunnet.

Hva kan du jobbe som?

Programmet styrker fagspesifikke og tverrfaglige kvalifikasjoner innen teori og praksis i nevrorehabilitering og er derfor faglig relevant for en rekke arbeidsplasser. Mennesker med akutte og kroniske nevrologiske diagnoser utgjør store grupper i samfunnet, og krever ofte oppfølging fra flere faggrupper over lang tid. Rehabilitering av disse foregår i kommune- og spesialisthelsetjeneste, både offentlig og privat virksomhet.

Utenlandsopphold

Utveksling er ikke et krav på et 30 studiepoengs program som ikke gir en grad. Studentutveksling er likevel mulig ved at innreisende internasjonale studenter tar programmet ved Nord. Undervisningsspråk vil være engelsk dersom det er engelskspråklige studenter.  For norske studenter vil utveksling være mulig dersom man tar Nevrologisk rehabilitering som fordypning ved master i helsevitenskap.

Videre utdanning

Studieprogrammet er lagt på mastergradsnivå og inngår som en fordypning ved master i helsevitenskap. Det kan søkes innpasset som del av grad innen aktuelle fagområder ved andre universiteter.

Studiet er samlingsbasert med både fysisk og nettbasert undervisning. Totalt er det 10 dager samling for hvert emne, hvor det benyttes forelesninger, seminar, gruppearbeid, veiledning av medstudenter, workshops, kasuistikk, praktisk og klinisk undervisning.

Høst 2023

HEL7007 Nevrologisk rehabilitering: Utvidet klinisk resonnering. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) 3.,4.,5.okt. (F), 17.,18.okt (D), 7., 8., 9.nov (F), 14.,15.nov (D)

Hjemmeeksamen uke 47 og 48

Vår 2024

HEL7004 Nevrologisk rehabilitering; balanse, gange og deltakelse. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) - 9.,10. jan (D), 23.,24.,25.jan (F), 6.,7.,8.feb (F), 20.,21.feb (D)

Hjemmeeksamen uke 10 og 11

Med forbehold om endringer

Høst 2024

HEL7009 Nevrologisk rehabilitering: Trunkus-kontroll, håndfunksjon og deltakelse.

Programmet inneholder både teoretisk, praktisk og klinisk undervisning og praksis. Studentene bør ha tilgang til praksis hvor det finnes pasienter/brukere med skade eller sykdom i sentralnervesystemet – enten i akutt, subakutt eller kronisk fase. Dette fordi det legges opp til refleksjon over egen praksis, gruppearbeid og kliniske arbeidskrav.
Det forutsettes fullført bachelor eller tilsvarende innen fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, vernepleie eller idrett. Fysioterapeuter må ha autorisasjon ved studiestart.

Kunnskaper

  • Har avansert kunnskap om nevrologisk rehabilitering som en tverrfaglig, interaktiv, meningsskapende prosess, og spesialisert innsikt relatert til egen profesjon
  • Har inngående kunnskap om forståelsesmodeller for funksjon, aktivitet, deltakelse og klinisk resonnering samt vitenskapelig grunnlag for nevrologisk rehabilitering
  • Kan analysere profesjonsfaglige problemstillinger innen nevrologisk rehabilitering med utgangspunkt i avansert kunnskap om bevegelseskontroll, re-læring og deltakelse

Ferdigheter

  • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer samt videreutvikle egen fagutøvelse innen nevrologisk rehabilitering
  • Kan bruke relevante kliniske ferdigheter og teori selvstendig for optimalisering av bevegelseskontroll, egenaktivitet og deltakelse hos personer med skade eller sykdom i sentralnervesystemet.
  • Kan analysere teorier og kliniske tilnærminger innenfor nevrologisk rehabilitering og redegjøre selvstendig for teoretisk underbygning av eget faglige resonnement knyttet til vurdering av funksjon, aktivitet og deltakelse.

Generell kompetanse

  • Kan anvende sine kunnskaper på andre målgrupper og bidra til bærekraftig oppfølging for å fremme den enkeltes potensial for god helse og livskvalitet.
  • Kan kommunisere om faglige og etiske problemstillinger, analyser og konklusjoner, knyttet til fagområdet, både med brukere, spesialister og til allmenheten
  • Kan bidra til innovasjon og nytenking i tverrfaglig nevrologisk rehabilitering