Poengberegning og rangering

Når det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, må vi poengberegne og rangere søknadene.

Du kan lese om hvordan søknaden din poengberegnes når opptakskravet er generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.

Når du søker på masterstudier, videreutdanninger eller kortere studier der bachelor eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng er opptaksgrunnlaget, beregnes poengsummen din ut fra et vektet gjennomsnitt av karakterene i bachelorgraden.

Sjekk også informasjonen under "Opptakskrav" på nettsiden til det aktuelle studieprogrammet, for å se om det er andre måter å poengberegne eller rangere søknader på til studiet.

Utregning av vektet karaktersnitt

For søkere med bokstavkarakterer benyttes følgende​ omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Hver tallverdi multipliseres med mengden studiepoeng. Summen av disse deles deretter på den totale mengden studiepoeng. Emner med bestått/godkjent tas ikke med i beregningen. Dersom det ikke finnes bokstav- eller tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, men bare bestått eller godkjent, vil det gjøres en individuell vurdering.​

C i snitt

Ved flere av våre masterstudier er det krav om C i vektet karaktersnitt. Snittet bereg​nes som forklart over med to desimaler og avrundes til nærmeste hele tall etter ordinære avrundingsregler. Det betyr at kravet til C i snitt er dekket med vektet snitt på 2,50 eller høyere.

Det er krav til C i snitt også ved Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag når det søkes på kroppsøving eller musikk på bakgrunn av bachelorgrad. Vektet snitt må her være 3,00 eller høyere.

Rangering

Rangeringsgrunnlaget er den utdanningen som gjør søkeren kvalifisert for opptak (opptaksgrunnlaget). Opptaksgrunnlaget kan være ulikt på ulike studieprogrammer.

Karakterpoengene dine er vektet karaktersnitt x 10. For noen studier gis det tilleggspoeng for utdanning eller arbeidspraksis utover det som er opptakskravet. Dersom tilleggspoeng skal telle med i rangeringen til et studium, skal det fremgå i opptakskravene på nettsiden til studieprogrammet.

Konkurransepoengene dine er karakterpoengene dine + eventuelle tilleggspoeng. Konkurransepoeng er poengsummen du konkurrerer med i opptaket.

Omregningsskala

Følgende omregningsskala benyttes ved Nord universitet:

BokstavkarakterTallkarakterGir følgende tallverdi
A1,0 - 2,05
B2,1 - 2,54
C2,6 - 2,83
D2,9 - 3,22
E3,3 - 4,01