PhD research with microscope
Doktorgrad

Ph.d. i biovitenskap

Bodø

Som ph.d.-kandidat kan du forske innen akvatiske og terrestriske fagområder, i tett samarbeid med forskningsmiljø og næringsliv.


Om studiet

Biovitenskap ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur er studiene av oppbygging, funksjonen og adferd hos levende organismer i akvatiske og terrestriske økosystemer.

Hva kan du jobbe som?

Ph.d. i biovitenskap kvalifiserer studenter for stillinger innen høyere forskningsbasert utdanning og for forskning og utviklingsarbeid. Kandidatene er også velkvalifiserte for stillinger i innen biologi- eller akvakulturrelaterte næringer i Norge og i utlandet. Ikke-statlige organisasjoner (NGOs) med interesse for miljøspørsmål er også være en attraktiv arbeidsgiver.

Utenlandsopphold

Fakultetet ønsker generelt at kandidatene deltar i mobilitetsprogram. Basert på forskningsprosjektet som kandidaten arbeider på kan det være aktuelt med både feltarbeid / forskningsopphold / opphold på nasjonale og internasjonale institusjoner.

Videre utdanning

PhD er endelig grad og den høyeste form for akademisk utdannelse som tilbys.

For å bli opptatt på studiet må søkeren ha en mastergrad tilsvarende 120 studiepoeng (ECTS) innenfor biovitenksap eller andre relaterte felt. Mastergrader bygget opp etter andre systemer kvalifiserer også etter individuell vurdering av Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Potensielle kandidater med mastergrad fra andre fagområder kan vurderes. Det kreves normalt et karaktersnitt på B eller bedre. Søknader om opptak vurderes av forskningsutvalget ved FBA, og godkjennes av dekanen.

Å ha tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne innvilge opptak. Finansieringen må dekke hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering fra hjemlandet. Privat finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke som tilsvarende finansiering for opptak til den organiserte forskerutdanningen ved FBA. Ved utlysning av stipendiatmidler til et bestemt doktorgradsstudie kan du finne ledig stilling her: Ledige stillinger (nord.no)

Krav til opptak til ph.d.-studiet er beskrevet nærmere i Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med utfyllende retningslinjer for ph.d i biovitenskap ved FBA, Nord universitet.
Læringsutbytte
En kandidat med fullført PhD i biovitenskap skal ha følgende læringsutbytte definert gjennom kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal:
ha et kunnskapsnivå innen biovitenskap som er på et høyt internasjonalt nivå, kjenne relevante teorier, være i stand til å bruke de riktige metodene, og fremme kunnskapen innen sitt spesialområde
ha inngående og oppdatert kunnskap om metoder og teknikker som benyttes i forskning innen sitt spesialområde
ha avansert kunnskap om nyere innovasjoner, metodikk, formidling og tolkning av forskning innenfor sitt spesialområde.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
utvikle nye hypoteser og problemstillinger som grunnlag for vitenskapelig forskning innen sitt spesialområde
planlegge og gjennomføre forskning og faglig arbeid på anerkjent internasjonalt nivå basert relevant metodikk innen sitt spesialområde
løse komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen biovitenskap

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
kunne identifisere nye og eksisterende etiske problemstillinger
ha evne å utføre forskningsarbeid, og formidle midlertidige resultater og sluttresultater basert på veletablerte vitenskapelige og etiske prinsipper
ha ferdigheter innen ledelse som stimulerer til godt samarbeid slik at eget arbeid, prosjektarbeid og komplekse tverrfaglige oppgaver blir gjennomført på en effektiv og god måte
kunne formidle pågående forskningsarbeid og resultater i relevante nasjonale og internasjonale kanaler for å best mulig forklare for sluttbrukere og samfunn til å forstå dets verdi
kunne delta i nasjonale og internasjonale, vitenskapelige- og populærvitenskapelige debatter innen sitt kompetansefelt
være i stand til å vurdere behovet for innovasjon, initiere og gjennomføre forsking som leder til nyskaping på en konstruktiv måte for samfunnet

Kontakt oss på PhD.fba@nord.no