Jente holder bok om årsregnskap
Master (1-2 år)

Regnskap og revisjon (MRR)

Bodø

Masterstudiet i regnskap og revisjon gir deg en attraktiv utdanning med mange muligheter. Med en sentral ansvarsrolle og sterke analytiske ferdigheter vil du være skodd for en utfordrende jobb i en teknologidrevet og fremtidsrettet bransje med stort fokus på teamarbeid.


Om studiet

Drømmer du om en spennende og godt betalt jobb knyttet til næringslivet? Da er masterstudiet i regnskap og revisjon noe for deg. 

Master i regnskap og revisjon er et toårig profesjonsstudium for deg som er sosial, nysgjerrig og modig. Du ser for deg en spennende og utfordrende jobb i en teknologidrevet og fremtidsrettet bransje, med stort fokus på teamarbeid.

En mastergrad i regnskap og revisjon åpner mange muligheter i et arbeidsmarked der etterspørselen er høy, og behovet for nyansettelser økende. Det er en svært allsidig utdanning som ikke bare gir deg mulighet til å jobbe med revisjon, men du vil også være attraktiv for et stort utvalg av økonomistillinger i ulike bransjer.

Med en karriere innen revisjon kan du være med og gjøre en forskjell. Du vil ha en sentral ansvarsrolle, få mulighet til å jobbe tett på ledelsen, og ofte ha tilgang til styrerommene. Du vil beherske relevante og tidsriktige ledelsesverktøy, og være skodd for å ha en sentral ansvarsrolle. Du vil også ha sterke analytiske ferdigheter, og god forståelse for praktiske og teoretiske problemstillinger.

Med en fullført master i regnskap og revisjon kan du med karakteren C eller bedre i alle fag på masternivå, samt tre års relevant praksis, søke om godkjenning som statsautorisert revisor.

For deg som allerede har en mastergrad, vil det være mulig å ta studiet på kortere tid.

Master i regnskap og revisjon er et ordinært, campusbasert fulltidsstudium. Undervisningen består i hovedsak av en kombinasjon av forelesninger på campus og arbeidskrav med delkrav og presentasjoner løpende gjennom semesteret. For arbeidskravene vil det foreligge visse krav til fysisk oppmøte på campus. Det vil også være noe innslag av digitale undervisningsløsninger i enkelte av fagene.

Hva kan du jobbe som?

Ved å ta en master i regnskap og revisjon ved HHN vil du ha mange karrieremuligheter i et spennende arbeidsmarked. Det er en svært allsidig utdanning som ikke bare gir deg mulighet til å jobbe med revisjon, men du vil også være attraktiv for et stort utvalg av økonomistillinger i ulike bransjer. Du vil beherske relevante og tidsriktige ledelsesverktøy, og være skodd for å ha en sentral ansvarsrolle med mulighet til å jobbe tett med ledelsen, styret og eierne i selskapene.
 

Du vil være godt kvalifisert for en karriere både nasjonalt og internasjonalt, og du vil kunne velge i spennende stillinger som revisor, controller, finansanalytiker og mange andre ulike økonomi- og finansfunksjoner. Kunnskapen du tilegner deg, sammen med erfaring vil også kunne lede til lederstillinger innenfor økonomistyring, finans og andre relevante bransjer. 

Utenlandsopphold

Utveksling anbefales i 3. semester. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm i Tyskland er et eksempel på et godt alternativ for utveksling. Ta kontakt med studieveileder for ytterligere informasjon. 

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak Ph.d. i bedriftsøkonomi ved HHN.

Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng innen økonomiske administrative fag . I tillegg må følgende minimumskrav til fordeling innen fagområder oppfylles:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
 • minimum 30 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi
 • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode
 • minimum 7,5 studiepoeng etikk, samfunnsansvar, bærekraft

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor bedriftsøkonomiske fag, og spesialisert innsikt i regnskap og revisjonsfag
 • har inngående kjennskap til profesjonens spesialiserte områder og evner å anvende kunnskap på kryss av fagområder, bransjer, og sektorer
 • har avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og forskningsmetoder
 • har avansert kunnskap om ulike analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger, særlig basert på vurderinger av regnskapsrapporter, kontrollrutiner og andre sentrale forhold vedrørende regnskapsbrukernes beslutningsgrunnlag
 • har god kjennskap til faglige rammebetingelser for regnskap og revisjon og hvordan kunnskap kan anvendes på nye eller endrede problemstillinger og praktiske situasjoner
 • har inngående kjennskap til regnskapets og revisjonens utviklingstrekk og rolle i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og kritisk evaluere informasjonskilder, spesielt forhold tilknyttet regnskapets dokumentasjonskrav, samt faglige og teoretiske rammeverk
 • kan arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger ved et revisjonsoppdrag
 • kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis, basert på forskningsbasert undervisning, praktiske case og andre læringsmetoder
 • kan ut fra egne analyser strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan vurdere og bruke relevante metoder i forskning og problemløsning i praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt innen tema med tydelig relevans for regnskap og/eller revisjon under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sin kompetanse på nye områder og problemstillinger
 • kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjektvurderinger, både selvstendig og i team
 • kan anvende analytiske og digitale verktøy i praktisk arbeid
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
Regnskap-illustrasjonsbilde

Sterkt fagmiljø i regnskap og revisjon

På master i regnskap og revisjon (MRR) møter du forelesere som er blant landets fremste innen sine fagfelt. Med sterk teoretisk forankring og solid praktisk kunnskap vil de bidra til at du blir en svært attraktiv kandidat for en rekke ulike stillinger i næringslivet.