Mopeder
Kortere studier

Spesialutdanning for klasse AM146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Stjørdal

Om studiet

Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for føreropplæringen. Herunder tiltak for å styrke mopedføreropplæringen.

Hva kan du jobbe som?

Gjennomført og godkjent alle deler av utdanningen gir kompetanse til å undervise etter læreplan AM 146 j.fr. § 6 -6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Lærere i offentlig skole må i tillegg ha fullført spesialutdanning for trafikalt grunnkurs for lærere i den offentlige skole.

Samlinger:

Studiet har én samlingsuke; i 2024 er denne fra og med tirsdag 21.mai kl. 10.00 til og med fredag 24.mai kl. 14.00 (uke 21).

I samlingsuken må studentene stille med moped/ scooter (ikke motorsykkel), nødvendig verneutstyr samt toveis kommunikasjonsutstyr.

Søkerne må oppfylle ett av følgende:

Pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk eller godkjenning som trafikklærer.

I tillegg kreves førerrett for motorsykkel klasse A1, A2 eller A i mer enn 2 år

Lærerutdanning dokumenteres med vitnemål. Godkjenning som trafikklærer dokumenteres med vedtak fra Statens vegvesen.

Førerrett dokumenteres med førerkort- bilde av begge sider.

Kunnskap

Kandidaten

  • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til mopeders ulike konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
  • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
  • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
  • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikkbestemmelsene knyttet til mopedkjøring

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan føre motorsykkel og moped på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
  • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle mopedføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
  • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har grunnleggende innsikt i læreplan for mopedføreropplæring
  • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til mopedkjøring
  • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Det er studie- og semesteravgift på studiet. I 2024 er studieavgiften 18 900. Det må i tillegg påregnes kostnader til læremidler samt transport og livsopphold knyttet til samling og praktiske øvinger og bruk av moped/scooter.


Studentene må ha med moped/scooter (ikke motorsykkel) og nødvendig verneutstyr, samt toveis kommunikasjonsutstyr.