Stress, alvorlige belastninger og traumelidelser
Kortere studier

Stress, alvorlige belastninger og traumelidelser

Bodø

Lær mer om virkningene av stress, livskriser og alvorlige hendelser i livet. Få innsikt i hjelpetiltak og faktorer som bidrar til overlevelse og mestring.


Om studiet

Stress, livskriser og alvorlige livshendelser er svært utbredt og bidrar ofte til nedsatt livskvalitet og redusert funksjonsevne, i tillegg til fysiske og psykiske helseutfordringer. Dette emnet tar for seg hele spekteret av former for belastninger, på kort og lang sikt, og viser hvilke faktorer som bidrar til tilfriskning, mestring og overlevelse. Ansatte med utdanning innenfor oppvekst-, helse- og velferdsyrker med flere vil ha særlig nytte av emnet.

Utenlandsopphold

Dette er et studieprogram som ikke har utveksling.

Videre utdanning

Studiet kan tas som valgfritt emne i Master i helsevitenskap og Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det kan i tillegg tas som frittstående emne som kan søkes innpasset i Master i helsevitenskap og Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Studiet har 2 samlingsuker, uke 12 og 16 i Bodø vår 2023.
Fullført bachelorgrad

Kunnskap

  • Har avansert kunnskap om hvordan mennesker reagerer på stress, alvorlige belastninger og traumelidelser.
  • Har inngående kunnskap om ulike former for belastninger, ulike reaksjonsformer og diagnoser, samt beskyttende og sårbarhetsfaktorer for utvikling av traumelidelser
  • Har bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, verktøy og metoder som bruker i behandling etter belastende livshendelser

Ferdigheter

  • Kan analysere eksisterende teorier metoder og fortolkninger innen fagområdet, for å ivareta og stabilisere mennesker som er i akutt krise og/eller som har opplevd alvorlige belastninger i livet
  • Kan reflektere over egen rolle i møte med personer som har opplevd alvorlige belastninger, og med aktuelle samarbeidspartnere
  • Kan analysere og forholde seg kritisk til forskning på feltet stress, alvorlige belastninger og traumelidelser, og anvende og tilpasse dette til egen praksis

Generell kompetanse

  • Kan anvende kunnskap og ferdigheter knyttet til belastende livshendelser og overføre disse på nye områder, i tråd med etablerte bærekraftmål
  • Kan kommunisere om kunnskap, perspektiver og tilnærminger til belastnings- og traumelidelser, både med fagfeltet og allmenheten
  • Kan bidra til videreutvikling av fagfeltet gjennom deltakelse i FoU-arbeid og formidling av forskning og erfaring
Eirin Stenersen

– Føler meg bedre rustet til jobben

Studiet Stress, alvorlige belastninger og traumelidelser har gitt pedagog Eirin Stenersen større forståelse og kunnskap om hvordan elevene hennes reagerer på stress og traumer.