Basiskurs i naturoppsyn

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

Studiet gir 15 studiepoeng, og har ca. 80 undervisningstimer i løpet av 2 samlinger, à 4-5 dager.

Studiet består av emnet NKO106 Innføring i politi- og naturoppsynsfag (15stp). Emnet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. På dette studiet benyttes det mange eksterne forelesere. Dette for å sikre spisskompetanse innenfor de ulike tema. Grunnleggende økologiske og miljømessige tema undervises av våre egne fagfolk. Forvaltningsmessige- og politifaglige tema undervises av ansatte i hhv. offentlig miljøforvaltning og politiet.

Basiskurs i naturoppsyn, eller tilsvarende utdanning innen rettslære og politifag, er av Justis- og beredskapsdepartementet anbefalt som forutsetning for tildeling av begrenset politimyndighet.

Samlingene er lagt til våre lokaler i Steinkjer og inneholder forelesninger, rollespill og gruppearbeid. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. Merk at det er krav til minst 80% oppmøte.

Studentene skal gjennom emnet tilegne seg kunnskap om rollefordeling og arbeidsoppgaver knyttet til de ulike oppsynsinstitusjonene vi har i Norge i dag. I emnet blir det videre lagt vekt på en innføring i innhold, organisering, planlegging og gjennomføring av helhetlig oppsynstjeneste.

Vektlagte tema vil være:

 • rolle- og oppgavefordeling innenfor natur- og kulturminneoppsynet i Norge i dag
 • innføring i politifag: herunder sentrale plikter og rettigheter knyttet til kontrollfunksjonsoppgavene av oppsynsarbeidet
 • eksempler på praktiske oppsynsoppgaver som kan utføres med og uten begrenset politimyndighet
 • rettslig tankegang, straffeprosess, strafferett, samt praktisk åsteds- og sporsikring
 • sentrale aspekter ved miljøkriminalitet og det lovverket som omhandler dette: herunder spesielt naturmangfoldsloven oppsynsrapporter

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • ha kunnskap om innhold, organisering, planlegging og gjennomføring av natur- og kulturminneoppsyn i Norge
 • ha god kunnskap om relevante lover og forskrifter

Ferdigheter:

 • kunne planlegge og gjennomføre oppsynsvirksomhet med begrenset politimyndighet
 • kunne anvende lovbestemmelser som regulerer oppsynsvirksomhet
 • vise god innsikt i fagets yrkesetikk og evne til å reflektere over utøvelsen av arbeidsoppgaver knyttet til oppsynsarbeidet

Generell kompetanse:

 • ha kunnskap om ulike naturoppsynstjenester, herunder myndighet, rapportering og yrkesetikk
 • forstå og kunne anvende relevante lovbestemmelser som gjør det mulig å gjennomføre kontrollfunksjoner i oppsynsarbeidet
 • forstå fagets etiske utfordringer

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant erfaring:

Arbeid innen naturoppsyn, jakt- og/eller fiskeoppsyn, fjelloppsyn, miljøkriminalitet, kulturminner, skjøtsel- og tilrettelegging, naturguiding, naturveiledning, vilt- og fiskeforvaltning, rovviltforvaltning, rovviltkontakt, naturregistrering, naturforvaltning, utmarkskonsulent eller andre biologiske fagområder.

Relevant utdanning:

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel videregående eller høgskole/universitet med grønne fag, blå fag eller politifag, som naturforvaltning, utmarksforvaltning, biologi, naturfag, friluftsliv, oppdrett, fiskerifag, landbruksfag, kulturminner, grønne juridiske emner, fag fra politihøgskolen o.l.

Bestått eksamen kvalifiserer blant annet til følgende: naturoppsyn knyttet til allmenninger og statsgrunn, miljøkontakt ved lokale lensmannskontor, naturoppsyn knyttet til foreninger, grunneierlag og organisasjoner og administrativt og organisatorisk arbeid med naturoppsyn.
Kurset er et av emnene som inngår i årsstudiet i Natur- og kulturminneoppsyn. Mange velger senere å søke opptak til dette årsstudiet.

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene, med krav om minimum 80% oppmøte.

Samlinger høst 2024:

Samling 1: 02.09 - 06.09.2024

Samling 2: 14.10 - 18.10.2024

Semester- og kopinoravgift. Reise, kost og losji tilknyttet samlingene. Studentene må disponere PC ved gjennomføring av hjemmeeksamen.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.