Musikkbasert miljøbehandling

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

Studiet skal gi en oversikt over helseutfordringene i samfunnet og hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

Det terapeutiske verktøyet som deltakerne lærer i studiet, skal bidra til å gjøre den daglige pleie av pasienter lettere, redusere uro, utagering, redusere medisinforbruk, øke den generelle trivsel og frigjøre tid for personalet. Aktuelle tema på studiet er kunnskapsgrunnlaget for musikkbasert miljøbehandling, musikk, sang, rytmisk trening, dans/bevegelse og terapeutisk stemmebruk, generelle aldersforandringer - ulike demensformer og ulike tiltak, etiske utfordringer, kommunikasjon og veiledning, rammer for et godt miljø, sansestimulering og velvære, metoder innen individualisert musikk, sang og bevegelse, implementering i praksis, hvordan drive klinisk observasjon; kartlegge, måle, dokumentere, evaluere, følge opp, om samarbeid internt og på tvers av fagprofesjoner og andre involverte, musikk i psykisk helsearbeid og rusforebygging, og implementering og ledelse på arbeidsplassen.

KUNNSKAP

Kandidaten

-har kjennskap til kunnskapsgrunnlaget for musikkbasert miljøbehandling og helseutfordringene i samfunnet - med fokus på aldring og helse, og psykiskhelsearbeid

-har kunnskap om musikkbaserte metoder og hvordan musikk påvirker hjerne, kropp og følelser

-har kunnskap om metoder for observasjon, kartlegging, tiltak og dokumentasjon for personsentrert omsorg og individualisert musikk

-har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor musikkbasert miljøbehandling

FERDIGHETER

Kandidaten

-kan anvende enkle musikkbaserte metoder i miljøbehandling

-kan anvende et begrenset repertoar av sanger og rytmiske øvelser

-kan anvende metoder for observasjon og kartlegging ved individualisertmiljøbehandling

-kan vurdere og henvise til relevant fagstoff med utgangspunkt i en problemstilling

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

-kan reflektere over egen praksis sammen med andre og justere denne på bakgrunn av ny kunnskap og nye ferdigheter

-kan forstå sammenhengen mellom teori og praksis - og være i stand til å anvende dette på en selvstendig måte i musikkbasert miljøbehandling

-kan bidra til implementering av musikkbasert miljøbehandling og holdningsskapende arbeid i tråd med etiske krav og retningslinjer

-kan presentere sentralt fagstoff gjennom ulike uttrykksformer, både teoretisk og praktisk

-har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkbasert miljøbehandling

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens. Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Studiet er samlingsbasert. Det legges opp til 3 samlinger á 3 dager (3+3+3).

Datoer for høsten 2024 er:

  • 2.-4. september
  • 7.-9. oktober
  • 11.-13. november

Det vil være fysiske samlinger på Campus Levanger.

Videreutdanningen er forankret i internasjonal forskning og det benyttes internasjonalt pensum i undervisningen. Det kan også bli aktuelt å benytte internasjonale forelesere på utdanningen.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Vurderingsformen er obligatorisk arbeidskrav, obligatorisk tilstedeværelse og en individuell praktisk eksamen. Praktisk eksamen (PE) gjennomføres i gruppe, med individuell vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. 
Praktisk eksamen (PE) gjennomføres i gruppe, med individuell vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. 
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.