Ph.d. i sosiologi

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

Prosjektbeskrivelsen skal være på mellom 3500-4500 ord, eksklusiv referanseliste. Informasjon under punket «øvrig» (se under) inngår i ordangivelsen. Prosjektbeskrivelsen skrives på skandinavisk eller engelsk, fortrinnsvis på det på det samme språk avhandlingen vil skrives i.

Prosjektet skal beskrives så enkelt og lettfattelig at også de som ikke er eksperter innen feltet vil få en god forståelse av dette gjennom å lese prosjektbeskrivelsen. Det er dermed ikke bare det faglige innholdet som vil vektlegges, men også at søkeren viser at hun/han kan kommunisere sitt planlagte forskningsprosjekt.

Søkeren anbefales å innlede med en kort oppsummering av prosjektbeskrivelsen, der forskningsproblemet/-ene forklares på et så enkel måte som mulig.

Videre anbefales følgende struktur:

- Tittel, så kort og presis som mulig.

- Kort oppsummering av prosjektbeskrivelsen med en enkel problemstilling.

- Introduksjon som viser hva som motiverer for valg av forskningsområde.

- Tidligere forskning og problemstilling, inklusiv forventede bidrag til tidligere forskning og til praksis.

- Teoretisk referanseramme ¿ som teori[er], begrunnelse for valg av disse, tilknytning til sosiologisk analyse, teoriens betydning for prosjektet.

- Metode - forskningsdesign, utvalg, innsamling og analyse av empirisk materiale

- Øvrig:

o Tiknytning til forskernettverk eller -miljø

o Framdriftsplan for hele studieforløpet

o Finansieringsplan

o Redegjørelse for nødvendig infrastruktur

o Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til intern veileder

o Planer for opphold ved andre forskningsinstitusjoner

I det videre presiseres punktene i anbefalt struktur:

Tittel

I prosjektbeskrivelsen skal det finnes en tittel på prosjektet. Tittelen skal gi informasjon om hva prosjektet handler om og til hvilket forskningsområde som prosjektet først og fremst knyttes til. Tittelen skal være så kort og presis som mulig.

Oppsummering

Søkeren anbefales å innlede med en kort oppsummering av prosjektbeskrivelsen, der forskningsproblemet/-ene forklares på et så enkel måte som mulig.

Tidligere forskning og problemstilling

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en problemstilling for prosjektet. Problemstillingen skal

2

presisere og avgrense temaet, og skal være formulert som et teoretisk og/ eller praktisk problem. Problemstillingen må være klart framstilt og tydelig avgrenset.

Prosjektets originalitet og relevans for annen forskning på feltet må framgå av prosjektbeskrivelsen. Søkeren må dokumentere god kjennskap til det tematiske området prosjektet omhandler, både nasjonalt og internasjonalt. Denne dokumentasjon presenteres før problemstillingen slik at det forventede bidrag kan gjøres synlig i problemstillingen. Beskrivelsen skal altså vise hvordan prosjektet kan supplere tidligere forskning og bidra til ny kunnskap. Søkeren anbefales å drøfte forventede kunnskapsbidrag til tidligere forskning samt implikasjoner for mennesker/samfunnet/organisasjoner etc.

Teoretisk referanseramme

Søker må gi en kort beskrivelse av problemstillingens teoretiske ramme, gjøre rede for hvilke(n) teori(er) som vil brukes for å utforske denne, og hvorfor disse anses som nyttig. Søkeren må også gjøre rede for den sosiologiske relevansen av prosjektet.

Metode

Prosjektets metodiske innretning skal presenteres og drøftes. Overgripende forskningsdesign, utvalg, datainnsamling og analyse gjøres kort rede for. Sammenhengen mellom problemstilling, teori og framgangsmåte må tydeliggjøres.

Øvrig

I tillegg til at beskrive selve prosjektet i henhold til punktene overfor skal punktene under inngå. Dersom enkelte av disse ikke er relevant, må dette begrunnes særskilt.

- Forskernettverk eller -miljø. Søknaden bør redegjøre for eventuelle samarbeidspartnere eller forskernettverk søkeren kan knytte seg til både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Framdriftsplan. Søknaden skal inneholde en framdriftsplan for hele studieforløpet som viser at prosjektet lar seg gjennomføre innenfor normert tid. Her angis tidspunkt og varighet for hovedaktiviteter i prosjektet, som planlegging, datainnsamling, analyse og skriving. Her skal også oppstart-, midt- og sluttseminar inngå sammen med kursene som inngår i opplæringsdelen.

- Finansieringsplan. Det tas normalt opp søkere som har fullfinansiering, eller søkere som er ansatt i vitenskapelig stilling med tid til egen forskning. Søkere i vitenskapelig stilling ved annet fakultet enn FSV eller ved annen institusjon må dokumentere omfanget av forskningstid i stillingen for den perioden framdriftsplanen dekker. Søkere som ikke er fullfinansiert eller har vitenskapelig stilling med forskningstid kan bli tatt opp dersom det gjennom søknad og dokumentasjon kan godtgjøres at ph.d.-studiet kan gjennomføres i tråd med framdriftsplanen.

- Redegjørelse for nødvendig infrastruktur. Dersom det er behov for infrastruktur (reiser ved datainnsamling, hjelpemidler, opptaksutstyr, analyseprogrammer, litteratur osv.) ut over det som fakultetet normalt tilbyr, må dette presiseres. Det må opplyses hvordan eventuelle ekstra kostnader skal dekkes.

- Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til intern veileder. I søknaden om opptak

3

foreslås minst en veileder og denne skal normalt være ansatt ved fakultetet.

- Planer for opphold ved andre forskningsinstitusjoner. Dersom det planlegges opphold ved andre forskningsinstitusjoner skal institusjonen angis og navn på kontaktperson opplyses om i søknaden.

Opptak skjer på grunnlag av individuell søknad.

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.

Opptak forutsetter tilfredsstillende finansiering, normalt i form av et doktorgradsstipend.

Ved søknad om opptak skal det legges ved en prosjektbeskrivelse av det forskningsprosjekt som skal gjennomføres.

Godkjent prosjektskisse må leveres og godkjenes innen tre måneder etter oppstart i ph.d.-programmet.

Ph.d.-graden gir formell forskerkompetanse innenfor sosiologi. Ph.d.-graden i sosiologi gir også en høy analytisk kompetanse som blir stadig mer ettertraktet som grunnlag for tilsetting i ledende stillinger i forvaltning, organisasjoner og næringsliv.

I tillegg til å kvalifisere for forsknings- og undervisningsstillinger, gir studiet opplæring i analyser av sosiale og samfunnsmessige sammenhenger og prosesser. Studiet kvalifiserer for ledelse og gjennomføring av forsknings- og utviklingsoppgaver innenfor offentlig og privat forvaltning, både nasjonalt og internasjonalt.

Ph.d.-graden, eller Philosophiae doctor, er den høyeste graden som et universitet kan gi.
Doktorkgradsstudiet avsluttes med godkjent innlevering av ph.d.-avhandling, prøveforelesning og disputas.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitetet og lokale reglement og retningslinjer