Samfunnsfag

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

Vår 2025 (2. semester)

Samfunnsfag årsstudium sikter først og fremst mot å gi et godt grunnlag for å undervise i samfunnsfag i grunnskolen. Studiet vil også være relevant for undervisning i fag som samfunnskunnskap, historie og geografi i den videregående skolen. Metodiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til de tre fagområdene geografi, historie og samfunnskunnskap vil stå sentralt.

Studiet består av fire emner, hver på 15 studiepoeng. 

Høstsemester: Samfunnsfag i dagens skole (15 stp) og Identitet, fellesskap og deltakelse (15 stp)

Vårsemester: Norsk og internasjonal historie (15 stp) og Menneske, natur og samfunn (15 stp)

Hele studiet er nettbasert, men det kan i tillegg bli gitt tilbud om ekskursjoner, institusjonsbesøk og praktisk arbeid for de som har anledning til å møte i Levanger.

Årsenhet samfunnsfag er et fulltidsstudium, og forutsetter aktiv digital deltagelse gjennom studieåret. Det er ingen obligatorikk knyttet til oppmøte, men hvert av emnene har arbeidskrav som må være godkjent for å kunne få karakter i emnet.

Studiestart er normalt i siste halvdel av august.

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • Har kunnskap om samfunnsfag som skolefag
 • Har kunnskap om sentrale samfunnsfaglige og samfunnsfagdidaktiske begreper, perspektiver og metoder
 • Har kunnskap om oppvekst i Norge i dag, i et sosialt, økonomisk og teknologisk perspektiv
 • Har kunnskap om historiske hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge, Sápmi og verden
 • Har kunnskap om samspill og konflikt mellom klima, naturgrunnlag, arealbruk, matproduksjon og levekår nasjonalt og internasjonalt
 • Har kunnskap om det norske politiske systemet og velferdsstaten
 • Har kjennskap til sentrale kriger og internasjonale konflikter, og hvordan krig, konflikt og folkemord har utfordret demokrati og menneskerettigheter
 • Har kunnskap om sentrale trekk ved demokratiet som styreform, utfordringer for demokratiet, og samfunnsfagdidaktiske perspektiv på demokrati og medborgerskap i skolesammenheng
 • Har kjennskap til samfunnsvitenskapelige teorier om flerkulturelle samfunn og rasisme
 • Har kunnskap om medias samfunnsrolle, den nyere medieutviklingen inkludert falsk og ekte informasjon, samt konsekvenser for demokratiet

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kan bruke samfunnsfaglige og samfunnsfagdidaktiske kunnskaper til å reflektere over egen undervisning og rolle som samfunnsfaglærer
 • Kan reflektere kritisk rundt ulike aspekter ved demokrati og demokratiundervisning
 • Kan drøfte og legge til rette for opplæring om sentrale samfunnsutfordringer
 • Kan arbeide med ulike kilder, på ulike arenaer og med ulike metoder for å gjøre samfunnsfagundervisningen utforskende
 • Kan drøfte konsekvensene av ny teknologi som kunstig intelligens i samfunnet og skolen
 • Kan arbeide med verdier og holdninger i skolens samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten 

 • Kan reflektere kritisk og selvstendig over sentrale samfunnsfaglige og didaktiske spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • Kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i samfunnsfaget
 • Kan anvende forskningsbasert kunnskap og teoretiske begreper 

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html

Realkompetanse
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetanse på siden vår om realkompetanse: Realkompetanse (nord.no)

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Søkeren må dokumentere kunnskaper i samfunnsfag og historie tilsvarende kravet som inngår i generell studiekompetanse. Det kan være flere måter å dekke spesielle opptakskrav på. Vi anbefaler derfor at du leser informasjonen om spesielle opptakskrav på Samordna opptak sine nettsider.

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring: Arbeid innen undervisning, organisasjonsarbeid, politisk arbeid.

Årsstudiet i samfunnsfag gir undervisningskompetanse i grunnskolen og i andre skoleslag, forutsatt at man har en fullført lærerutdanning etter gjeldende forskrift.
Årsstudiet i samfunnsfag kan være del av en selvvalgt bachelor- eller mastergrad.

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. For digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Det er egne vurderings- og eksamensformer for hvert av emnene i årsenheten. Eksamen reguleres av studieforskriften. 
 
Studiet evalueres i tråd med retningslinjer, med en forventningsavklaring ved studiestart, en midtveisevaluering og en sluttevaluering.