Strategi og ledelse

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

MAF5004
7.5 sp
ECO5026
7.5 sp

Vår 2025 (2. semester)

LED5013
7.5 sp
LED5012
7.5 sp

Høst 2025 (3. semester)

Valgemner 3. semester
ECO5027
7.5 sp
ORG5013
7.5 sp
LED5017
7.5 sp
ENT5004
7.5 sp
LED5014
7.5 sp
Spesialisering
MBALED-H24-SS-BODØ
Strategi og styring- Bodø
0 sp
MBALED-H24-RE-STJØRD
Relasjonsledelse - Stjørdal
0 sp
MBALED-H24-IN-STJØRD
Innovasjon - Stjørdal
0 sp
MBALED-H24-LE-BODØ
Ledelse - Bodø
0 sp

Vår 2026 (4. semester)

MET5003
7.5 sp
Spesialisering
MBALED-H24-SS-BODØ
Strategi og styring- Bodø
0 sp
MBALED-H24-RE-STJØRD
Relasjonsledelse - Stjørdal
0 sp
MBALED-H24-IN-STJØRD
Innovasjon - Stjørdal
0 sp
MBALED-H24-LE-BODØ
Ledelse - Bodø
0 sp

Høst 2026 (5. semester)

LED5009
0 sp

Vår 2027 (6. semester)

LED5009
30 sp

MBA i strategi og ledelse er en fremtidsrettet ledelsesutdanning. Ledelse innebærer å ta beslutninger basert på komplekse forhold og ha god forståelse av globale, nasjonale og lokale omgivelser, styringsinformasjon og egen virksomhet. Ledere må gjøre vurderinger basert på strategisk økonomisk analyse. MBA i strategi og ledelse tar opp temaer som globale perspektiver, strategiske ledelsesbeslutninger, økonomiske konsekvenser, lederskap og prosjektledelse i et endringsperspektiv. Studenten velger selv spesialisering.

Studiets første år består av fire emner (se oppbygging/emner). Første semester tar for seg en innføring i det globale, europeiske og nasjonale landskapet offentlig og privat sektor befinner seg i, strategiske beslutninger for ledere og konsekvenser av disse. I andre semester inngår spesialiserte ledelsesemner der fokus er på hvordan ledelsen kan endre og utvikle en virksomhet.

Studiets andre år vil ha fokus på den spesialisering studenten søkte i opptaket (ett av emnene på tredje og ett på fjerde semester), samt ett valgemne på tredje semester og Anvendt metode på 4. semester (se oppbygging/emner, samt beskrivelse av spesialiseringene under her). Valgemnet som skal velges på tredje semester vil det bli gitt mer info om etter studenten er tatt opp (i løpet av 2. semester).

Studiets tredje år består av den avsluttende masteroppgaven. Normalt skrives denne på femte og sjette semester, men studenten kan også velge å fullføre denne på femte semester.

Spesialisering Strategi og styring, Bodø

Denne spesialiseringen består av emnene Verdikjedeledelse og Strategiske styringssystemer. Organisasjoner opererer i en verden i rask endring der nye rammebetingelser skaper usikkerhet for beslutningstakere. Da er det behov for nytenking om kobling mellom strategi og styring og om bedriftens verdikjeder. Strategisk arbeid i organisasjoner skal ikke bare øke tilpasningsevnen til endringer i omgivelsene, men skal også øke graden av proaktiv styring, dvs. ledelsens evne til å forholde seg til endrede rammebetingelser og utarbeide strategier slik at organisasjonen kan møte forventede endringer i omgivelsene. Da må strategiene forankres i styringssystemer for dynamisk og proaktiv styring. Spesialiseringskursene i strategi og styring gir kunnskap om hvordan ledere i ulike foretak kan utvikle slike proaktive styringssystemer i sine organisasjoner og hvordan bedriftens logistikksystem kan bygge opp under disse systemene.

Spesialisering Ledelse, Bodø

Denne spesialiseringen består av emnene Styreledelse i endring og Ledelse i endring. Ledere både innenfor privat og offentlig sektor påvirker i stor grad utviklingen og fremtiden til sine organisasjoner gjennom beslutninger, strategier og påvirkning av andre. Hensikten med ledelse er å oppnå positive resultater gjennom å bygge en organisasjon av mennesker som arbeider sammen mot felles mål. Ledelse er en påvirkningsprosess som skjer mellom ledere og ansatte for å oppnå disse målene. Ledelse forklares ofte utfra lederens spesifikke individuelle karakteristika og adferd, ansattes oppfatning og holdninger i forhold til lederen og ledelse, samt konteksten der påvirkningsprosessen skjer.

Overgangen til et globalisert kunnskapssamfunn, økt fokus på bærekraft og det grønne skifte, en eksponentiell teknologisk utvikling, samt nye generasjoner av arbeidstakere som entrer arbeidslivet, er drivere som bidrar til økt endringstakt, turbulens, kompleksitet og usikkerhet, og der konkurransemessige fordeler i beste fall er midlertidige. Dette skaper både økende dynamikk og krevende omgivelser. Samtidig åpnes nye muligheter der behovet for, og rommet for nye ledelsestilnærminger, nye strategier og nye forretningsmodeller aldri har vært større. Det handler om evnen til å bygge en kontinuerlig strøm av midlertidige fordeler.

Kimen til en kontinuerlig strøm av midlertidige fordeler ligger i at organisasjoner evner å skape verdier for sine brukere, kunder, sine ansatte, og derigjennom også verdier for sine eiere. For å lykkes med denne verdiskapingen kan ledere ikke lengre utelukkende benytte seg av tradisjonell ledelse, men trenger et knippe av nye ledelsestilnærminger som er tilpasset den konteksten de skal lede innenfor, der også kunnskapen knyttet til å designe og lede organisasjoner med stor endringskapasitet vil bli avgjørende.

Spesialiseringen i ledelse, gir kunnskap om hvordan ledelse bør utøves i en verden som er i stor endring, med store utfordringer, men også der mulighetsrommet er stort.

Spesialisering Innovasjon, Stjørdal

Denne spesialiseringen består av emnene Digital innovasjon og Innovasjonsledelse. I en verden med økende markedsdynamikk, politiske skiftninger, miljømessige utfordringer og stadig raskere teknologisk utvikling, blir organisasjoners etablerte virksomhet kontinuerlig utfordret. Både private, offentlige og frivillige virksomheter må derfor utvikle sin evne til å oppdage nye muligheter, ta kunnskapsbaserte, strategiske beslutninger og gjennomføre disse i praksis.

Spesialiseringen er spesielt rettet mot studenter med arbeidslivserfaring som ønsker å bygge opp kunnskap om hva som kjennetegner organisasjoner som lykkes i å møte endringer, hvordan vi kan lede innovasjonsprosesser og hvordan vi kan oppdage muligheter frem i tid. Vi bruker analytiske rammeverk og teori fra innovasjons- og strategifeltet for å forstå organisasjoners mulighetsrom i møte med ekstern endring. Læringsaktivitetene har fokus på å gi studentene mulighet til å utnytte teorier på en positiv måte i reelle virksomheter.

Spesialisering Relasjonsledelse, Stjørdal

Denne spesialiseringen består av emnene Kontraktsledelse og Prosjektlederskap og relasjonsledelse. Alle typer organisasjoner er avhengig av å samarbeide med andre organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Strategisk ledelse innebærer da å få organisasjoner til å samhandle godt. Sentrale lederoppgaver er å motivere medarbeidere til å prestere og samhandle i grensesnittet med andre personer og organisasjoner. Relasjonsledelse og kommunikasjonsferdigheter blir viktig i et slikt perspektiv. Ofte skjer leveranser og samhandling mellom organisasjoner i prosjekter. Det gjelder blant annet i oljebransjen, helsesektor, bygg- og anleggsbransjen, veiprosjekter, offentlig sektor som stat og kommuner, reiselivs- og arrangementsprosjekter og musikkfestivaler for å nevne noen. Vi ser også at det settes større krav til god samhandling mellom aktørene for å lykkes med prosjektene. Spesialiseringen i relasjonsledelse gir kunnskap om hvordan ledere og prosjektledere kan fremme et godt samarbeidsklima mellom organisasjoner gjennom relasjoner, eksempelvis ved bruk av relasjonskontrakter, relasjonsutviklingsprosesser og samhandlingsmodeller.

Undervisningen i emnene er organisert med 2 x 2 dagers samlinger på hvert emne og 2 emner per semester, det vil si 8 dager i hvert semester. Samlingene gjennomføres på hverdager (dagtid). Studiemodellen er tilpasset deltidsstudenter, dvs. at det er lagt opp til at studentene gjennomfører 90 studiepoeng på 3 år.

Kunnskap
Etter endt MBA i strategi og ledelse

 • har kandidaten dybdekunnskap om viktige drivere knyttet til utviklingen av et globalisert kunnskapssamfunn
 • har kandidaten inngående kunnskap om strategiske ledelsesbeslutninger og konsekvenser for virksomheten
 • har kandidaten avansert kunnskap innenfor ulike deler av fagområdet strategisk ledelse
 • har kandidaten dybdekunnskap i det å lede endringsprosesser, mennesker og prosjekter i organisasjoner
 • har kandidaten inngående kjennskap til internasjonal forskning og metoder innenfor sin spesialisering
 • har kandidaten inngående kunnskap om økonomisk-, sosial og miljømessig bærekraft

Ferdigheter
Etter endt MBA i strategi og ledelse

 • kan kandidaten beherske relevante faglige verktøy og teknikker
 • kan kandidaten anvende kunnskap til selvstendige beslutninger
 • kan kandidaten arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan kandidaten benytte og analysere internasjonal forskning og metoder innenfor sin spesialisering

Generell kompetanse
Etter endt MBA i strategi og ledelse

 • kan kandidaten forstå betydningen av strategisk ledelse for samfunnet og en virksomhet
 • kan kandidaten delta i faglig baserte diskusjoner innenfor sitt forskningsområde
 • kan kandidaten gjennomføre avanserte strategiske endringsprosjekter i virksomheter
 • kan kandidaten formidle egne faglige vurderinger på forskningsområdet
 • kan kandidaten anvende sine kunnskaper til å foreslå strategiske endringer i en virksomhet

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang).

I tillegg kreves minst to års relevant arbeidserfaring. Med relevant arbeidserfaring menes erfaring som enten kan relateres til fullført grunnutdanning (bachelor) eller utdanningen man søker opptak til.

Førstegangstjeneste og praksis som inngår i utdanningen teller ikke som en del av kravet til 2 års arbeidserfaring.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad av minst 180 studiepoeng.

Arbeidsattest

For å dokumentere arbeidspraksis må du laste opp arbeidsattest​(er) i JPG/PDF-format i din søknad. En godkjent arbeidsattest skal inneholde følgende:

 • Start- og sluttdato for arbeidsforholdet
 • Antall timer jobbet/stillingsprosent
 • En beskrivelse av stillingen og dens arbeidsoppgaver
 • Signatur fra arbeidsgiver (elektronisk signatur godkjennes)
 • Dato for utstedelse

​CV, lønnsslipper, arbeidskontrakter o.l godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis og vil derfor ikke bli vurdert.

Tjenesteuttalelser og annen dokumentasjon fra Forsvaret må tilfredss​tille de samme kravene som en arbeidsattest.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, laster du opp utskrift fra Brønnøysundregistrene og dokumentasjon som viser at det er aktivitet i foretaket. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med utskrift av skatteoppgjør. Hvis skatteoppgjøret ikke er klart, kan du laste opp bekreftelse fra regnskapsfører.

Rangering av søkere

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av karakterpoeng + tilleggspoeng.

Karakterpoengene dine er vektet karaktersnitt x 10. Emner med bestått eller godkjent inkluderes ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng.

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. år i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Internasjonale søkere

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.

Se våre nettsider for utfyllende info om opptak

Alle emner må være bestått før studenten kan starte med masteroppgaven. I tillegg gjelder progresjonskrav gitt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Denne karriereutviklende utdanningen er relevant både for norsk og internasjonalt arbeidsliv. Den «typiske» MBA-studenten er leder i offentlig eller privat sektor, eller har et ønske om å bli det.

Med en MBA i strategi og ledelse er man kvalifisert til et bredt spekter av lederjobber innen ulike sektorer i næringsliv og forvaltning. Med denne utdanningen vil man også være kvalifisert til å jobbe med organisasjonsutvikling, eller eksempelvis som prosjektleder, konsulent eller personalleder. Flere av de som tidligere har blitt uteksaminert fra MBA-studiet har i etterkant også gått inn i direktørstillinger.

MBA-studiene kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved Handelshøgskolen. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen fagfeltet for å kunne bli vurdert for opptak.

Tentativ timeplan for kull 2024 – Høstsemester 2024

MBA i strategi og ledelse

Bodø

MAF5004 – Globale perspektiver

Samling 1: 29.08.24 – 30.08.24 (fysisk forelesning)

Samling 2: 26.09.24 – 27.09.24 (fysisk forelesning)

Eksamen: Oppgaveinnlevering 15.10.24

ECO5026 – Økonomiske beslutninger

Samling 1: 28.10.24 – 29.10.24 (fysisk forelesning)

Samling 2: 25.11.24 – 26.11.24 (fysisk forelesning)

Eksamen: Skoleeksamen 10.12.24

Stjørdal

MAF5004 – Globale perspektiver

Samling 1: 26.08.24 – 27.08.24 (fysisk forelesning)

Samling 2: 23.09.24 – 24.09.24 (fysisk forelesning)

Eksamen: Oppgaveinnlevering 15.10.24

ECO5026 – Økonomiske beslutninger

Samling 1: 31.10.24 – 01.11.24 (fysisk forelesning)

Samling 2: 28.11.24 – 29.11.24 (fysisk forelesning)

Eksamen: Skoleeksamen 10.12.24

Tidspunkt for samlinger

Dag 1: 10.15 – 16.00

Dag 2: 09.15 – 15.00

Datoer for eksamener og innleveringer er tentative. De endelige datoene vil fremkomme i studentweb etter oppmelding. Registreringsperioden før høstsemesteret er 01 juli – 01 september.

Vi tar forbehold om uforutsette endringer på datoer/tidspunkt som kan fremkomme på et senere tidspunkt.

Det er normalt ikke streaming/opptak av fysiske forelesninger.

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid, ved siden av full jobb. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte. Internasjonale gjesteforelesere og forskere blir benyttet og den internasjonale forskningsfronten vil bli formidlet.

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Vurderingsformer som blir brukt er skriftlige skoleeksamener, hjemmeeksamen og oppgaveinnlevering. Se beskrivelse for hvert enkelt emne.
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.