Fire personer arbeider ved en PC.
Kortere studier

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 3 

Nett

Ønsker du å fordype deg i yrkesfaglig og profesjonsfaglig veiledning? Dette er ei videreutdanning som bygger videre på modul 1 og 2.


Om studiet

Studiet er et nettbasert videreutdanningstilbud på masternivå, primært for barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og bygger på modul 1 og modul 2. Nytt av året er at andre med relevant profesjonsutdanning på bachelornivå som f.eks. politi, sykepleie, sosialt arbeid, barnevernspedagog og vernepleie også kan søke opptak. Studiet gir fordypet kunnskap i profesjonsfaglig veiledning – individuelt og i gruppe.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratetom vikar-/stipendordning for å ta veilederutdanning. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).

Hva kan du jobbe som?

Det gir formell kompetanse innen veiledning og mentoring i den hensikt å gi profesjonell støtte for målgruppene nyutdanna lærere og barnehagelærere, og praksislærere ved lærerutdanningene, og også innenfor andre profesjoner. 

Samlinger på nett.

Høst 2024

Uke 35 - Tirsdag 27/8 kl. 0900-1500

Uke 38 - Tirsdag 17/9 kl. 0900-1500 og onsdag 18/9 kl. 0900-1500

Uke 42 - Tirsdag 15/10 kl. 0900-1500 og onsdag 16/10 kl. 0900-1500

Uke 46 - Tirsdag 12/11 kl. 0900-1500 og onsdag 13/11 kl. 0900-1500

Vår 2025

Uke 3 - Tirsdag 14/1 kl. 0900-1500

Uke 6 - Tirsdag 4/2 kl. 0900-1500 og onsdag 5/2 kl. 0900-1500

Uke 10 - Tirsdag 4/3 kl. 0900-1500 og onsdag 5/3 kl. 0900-1500

Uke 14 - Tirsdag 1/4 kl. 0900-1500 og onsdag 2/4 kl. 0900-1500

Uke 17 - Tirsdag 22/4 kl. 09.00-15.00 og onsdag 23/4 kl. 0900-1500

Studentene skal gjennomføre 10 timer profesjonsveiledning ved egen arbeidsplass eller i tilsvarende relevante organisasjoner/profesjoner. Inntil 3 t av profesjonsveiledningen kan gjennomføres blant medstudenter i veiledningsgruppe. Praksis dokumenteres gjennom en refleksjonslogg som leveres inn i etterkant av veiledningen. Totalt utgjør praksisen 15 timer hvor 5 t benyttes til planlegging og etterarbeid. Det er studentens ansvar å organisere og gjennomføre praksis.
 • Profesjonsutdanning på bachelornivå som barnehagelærer, grunnskolelærer eller lærer i videregående skole. Søkere med annen, relevant profesjonsutdanning på bachelornivå (f.eks. vernepleiere, politi, sosialarbeidere, barnevernspedagoger, sykepleiere, m.m.) 
 • Minimum 2 års praksis innenfor profesjonen etter endt utdanning. (Deltidsstillinger regnes om til heltid for å dekke kravet om 2 år heltids praksis).
 • Det forutsettes mulighet for å gjennomføre veiledningspraksis i studiet. Hvis du ikke har et ansettelsesforhold hvor veiledningspraksis er mulig, kreves det dokumentasjon på mulighet til å gjennomføre praksis i en annen relevant virksomhet mens du gjennomfører studiet. Ansettelsesforhold og praksis etter endt utdanning må dokumenteres med en signert attest fra arbeidsgiver.

Søkere som dokumenterer ansettelsesforhold i skole og/eller barnehage får 30 ekstrapoeng. Søkerne rangeres ut fra vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget, og får ekstrapoeng som anført. 

I tillegg kreves bestått eksamen fra Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 15 stp. og modul 2 15 stp. eller tilsvarende veilederutdanning på til sammen 30 stp

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.
Studiet har masternivå og er på 30 studiepoeng. Det kan søkes godkjent og innpasset i relevante pedagogiske masterløp.

Kunnskap 

Studenten

 •  har inngående praktisk og teoretisk forskningsbasert kunnskap om veilederrollen og relevante veiledningsformer 
 •  har inngående kunnskap om etiske og estetiske perspektiver i veiledningspraksis og erfaringens og dialogens betydning for individuell og kollektiv læring 
 •  har inngående kunnskap om læreprofesjonene, organisasjonenes formål og oppdrag, og om hvordan veiledning kan bidra til organisasjonsutvikling
 • har inngående kunnskap om profesjonskvalifisering gjennom utdanning og yrkesutøvelse 
 • har inngående kunnskap om veiledningsfaglig grunnlagstenkning i vitenskapsteoretisk perspektiv 
 • har inngående innsikt i kulturens betydning for faglig og profesjonell utvikling

Ferdigheter 

Studenten

 • kan anvende og kritisk reflektere over teorier, bruk av ulike veiledningsformer og fortolkninger i veiledningssammenhenger 
 • kan analysere og kritisk reflektere over yrkesetiske og estetiske problemstillinger som er relevant for veiledning i virksomheter og organisasjoner
 • kan anvende teoretisk og praktisk kunnskap om veiledning i profesjonskvalifisering og organisasjonsutvikling 
 • kan anvende vitenskapsteoretiske perspektiv i et erfaringsbasert forsknings- eller utviklingsprosjekt kan analysere yrkesetiske problemstillinger som er relevant for student- og kollegaveiledning og drøfte disse i lys av egne verdier, holdninger og væremåter, og utlede en praksis som er i tråd med virksomhetens formål 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har avansert veiledningskompetanse som kan bidra til nytenking og utviklingsprosesser i organisasjonen kan anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til veilederfaget
 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer kan analysere praksis, organisasjon og kultur ut fra ulike perspektiver, herunder internasjonale og flerkulturelle perspektiver 
 • skal kunne analysere og reflektere over veilednings- og profesjonsfaglige problemstillinger og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta studiet. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).