Rettighetspolitikk

Rettighetspolitikken sikrer at Nords forskere alltid kan gjøre en versjon av sine vitenskapelige tidsskriftsartikler åpent tilgjengelig umiddelbart (ved utgivers publisering) i institusjonens vitenarkiv Nord Open Research Archive, og inngår som del av Nords open access-policy.

Nord universitets rettighetspolitikk

Nord universitet har vedtatt følgende rettighetspolitikk gjeldende for vitenskapelige tidsskriftsartikler publisert f.o.m. 01.09.2023 (rektorvedtak, arkivref. 23/00706-3):

 • Nord universitet har en ikke-eksklusiv rett til å gjøre alle vitenskapelige artikler forfattet av forskere tilknyttet institusjonen tilgjengelig med en Creative Commons-lisens.
 • Forskere kan unnta enkeltartikler fra denne rettighetspolitikken ved å be om fritak («opt-out»). Søknad om fritak fra rettighetspolitikken trenger ikke begrunnes.
 • Universitetsbiblioteket gjør de vitenskapelige artiklene åpent tilgjengelig i institusjonens vitenarkiv (framtidig: nasjonal løsning for vitenarkiv). Av artikler som gjennom forlag er publisert open access med en åpen lisens, vil den publiserte versjonen gjøres tilgjengelig med samme lisens som utgiver har nyttet. Av artikler som gjennom forlag er publisert lukket (ikke open access, ikke med en åpen lisens), vil akseptert versjon som standard gjøres tilgjengelig med en Creative Commons Navngivelse – CC BY-lisens.
 • Nord universitet er juridisk ansvarlig for tolking av rettighetspolitikken og for å løse tvister om dens tolkning og anvendelse.

Hva betyr rettighetspolitikken for deg som Nord-forfatter?

Den sikrer at du alltid kan gjøre minimum akseptert versjon tilgjengelig umiddelbart (ved utgivers publisering, dvs. uten forsinkelse/sperrefrist/embargo) i Nords institusjonsarkiv, Nord Open Research Archive.

 • Har du medvirket til en artikkel som på tidsskriftets nettside er publisert open access med en åpen lisens, laster du i Cristin opp den publiserte versjonen; denne gjøres da tilgjengelig i arkivet med samme lisens som utgiver benyttet.
 • Har du publisert en lukket artikkel (ikke open access, ikke med en åpen lisens) i et abonnementstidsskrift, laster du opp artikkelens fagfellevurderte, aksepterte versjon for tilgjengeliggjøring i institusjonens vitenarkiv.
 • Hvordan du kan gjøre din artikkel åpent tilgjengelig i institusjonens vitenarkiv, er beskrevet på vår nettside om egenarkivering.

Dersom artikkelen din ikke er helt eller delvis finansiert av eksterne finansiører som EU eller NFR og omfattet av krav fra disse, kan du be om fritak (se kulepunkt 2 i rektorvedtaket over). Fritak kan innvilges i to former. Den ene innebærer at akseptert versjon av artikkelen tilgjengeliggjøres åpent, men med en annen CC-lisens enn CC BY (etter den ansattes ønske); den andre er fritak for å gjøre akseptert versjon av en enkeltartikkel åpent tilgjengelig overhodet. For å be om fritak, fyll ut følgende nettskjema før du laster opp akseptert versjon av artikkelen i Cristin.

Du trenger ikke å informere utgivere om Nords rettighetspolitikk, informasjonen på Nords nettside anses som forhåndsvarsel. Etter at akseptert versjon er tilgjengeliggjort i Nord Open Research Archive, kan du fritt dele den videre med samme lisens.

Utgivere av vitenskapelige tidsskrifter gjøres med dette oppmerksom på at institusjonens ansatte og studenter gir Nord universitet tillatelse til å tilgjengeliggjøre akseptert versjon av deres artikler umiddelbart under en åpen Creative Commons-lisens.

Ofte stilte spørsmål

 • Politikken gjelder foreløpig kun tidsskriftsartikler, ikke bøker.

 • Nei, rettighetspolitikken er publisert på Nords nettsider og Nord regner med dette utgiver for å være orientert; dette er i tråd med vurderinger UiT, NTNU, UiB og UiO har gjort.

 • Signer avtalen og last opp akseptert versjon av artikkelen i Cristin for publisering i Nord Open Research Archive. Sperrefristen gjelder ikke på grunn av Nord universitets rettighetspolitikk.

 • Ingen av de mer enn 80 institusjonene som har innført rettighetspolitikk tilsvarende den for Nord (blant dem Harvard som vedtok den første slike i 2008), og ingen enkeltforskere tilknyttet disse institusjonene har blitt møtt med rettslige skritt fra forlagene. Det er og lite sannsynlig at forlag vil gå til juridiske skritt før de først har gitt institusjonen en mulighet til å fjerne artikkelversjon fra det åpne arkivet. Ved ev. tvist om tolkning og anvendelse av rettighetspolitikken er Nord universitet ved rektor juridisk ansvarlig for å løse denne; kontakt openaccess@nord.no.

Kontaktperson