Studieplan

Årsstudium i geografi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Geografifaget er tverrfaglig og dreier seg om verdensbildet - om mangfold, variasjon og samspill, det naturgitte og det menneskeskapte, lokale og globale prosesser på jordoverflata. Du lærer hvordan landskapet på jorda blir formet av naturkrefter, hvordan en kan lage og bruke kart, hvordan ressurser er fordelt mellom regioner og verdensdeler, om følgene av globalisering og om miljøkonsekvenser av menneskelig atferd. Geografifaget kjennetegnes ved store kontaktflater til andre fagdisipliner innen både samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Studiet består av emnene naturgeografi, kartlære, geografiske teorier og begreper, miljø- og ressursgeografi, og regional utvikling og globalisering.

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger og kan tas både på hel- og deltid. Studiet er derfor perfekt for lærere i jobb som ønsker etter- og videreutdanning. Samlingene utgjør en sentral og viktig del av studiet, der vi blant annet er mye ute i "felt" for å studere naturforhold og landskapstyper, i tillegg til besøk hos bedrifter, steder og kommuner.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Undervisningen er samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger; to på høsten og to på våren. Alle samlingene er fra onsdag til fredag. På samlingene er det forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner.Samlingene finner sted på ulike steder i Trøndelag som Levanger, Trondheim og Flatanger. Det er krav om obligatorisk oppmøte på samlingene for å kunne ta eksamen i de ulike emner. I tillegg arrangeres det en to-dagers digital samling våren 2022. For denne vil det ikke være krav om obligatorisk oppmøte, men vi anbefaler og delta på denne også.

Her er datoene for samlingene studieåret 2021/22:

Samling 1 - uke 34: 25.-27. august

Samling 2 - uke 40: 6.- 8. oktober

Samling 3 - uke 2: 12.-14. januar

Samling 4 - uke 9: 3. - 4. mars (2-dagers digital samling)

Samling 5 - uke 16: 20. - 22. april

Alle samlingene er obligatoriske, med unntak av samling 4.

Dersom du ønsker å ta studiet over to år, dvs 15 studiepoeng pr semester; kontakt studieveileder i forbindelse med første samling på studiet.

Læringsutbytte

I en tid med store samfunnsendringer og globale utfordringer er behovet for helhetlig kunnskap om forholdet mellom mennesker, samfunn og natur større enn noen gang. Etter endt studium som geografistudent skal du ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har bred og oppdatert kunnskap om geografifaget, faghistorien, og vitenskapelige metoder

Ferdigheter

  • kan jobbe selvstendig med viktige problemstillinger innenfor geografifaget
  • er i stand til å skrive strukturerte akademiske besvarelser
  • kan sette faget inn i en aktuell samfunnssammenheng

Generell kompetanse

  • har evne til å se viktige sammenhenger mellom menneske, samfunn og natur, og utvikle holdninger basert på helhetlig kunnskap
  • kan bruke geografifaget i en fagdidaktisk sammenheng

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

 

Yrkesmuligheter

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnsfag i videregående skole.

Videre utdanning

Studiet omhandler et mangfold av tema og problemstillinger som åpner for videre studier og ulike yrkesvalg. Årsstudiet i geografi gir deg undervisningskompetanse i videregående skole og tilsvarer første studieåret i en bachelorgrad i geografi. Fortsetter du på bachelor og eventuelt master i geografi, kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi, miljøgeografi, reiseliv og opplevelsesnæringer eller byplanlegging med grønnstruktur osv.

Studiet er tilpasset nasjonale fagkrav for geografi, og kan inngå som en del av bachelorgradsstudier også ved andre læresteder.

Utenlandsopphold

Det tilbys ikke mulighet for utveksling på dette studieprogrammet.

Kostnader

Det må påregnes kostnader til semester- og kopinoravgift og pensumlitteratur. Studentene må selv dekke utgifter til kost og losji i forbindelse med samlingene. Reiseutgifter til og fra samling er det studentene selv som dekker. Dersom det er utgifter til transport i forbindelse med ekskursjoner på samling, vil dette dekkes av Nord universitet.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Se de enkelte emnebeskrivelser.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 60 Type studium Årsstudium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Levanger