Studieplan

Bachelor i sykepleie

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt sykepleiefaglig identitet.

Dette innebærer at sykepleiere

 • møter faglige, etiske og mellommenneskelige utfordringer
 • tar ansvar for og bidrar til menneskers helse og egen og andres utvikling
 • utøver sykepleie på grunnlag av kunnskaper, sykepleiens verdigrunnlag og ferdigheter.

Første studieår har fokus på grunnleggende sykepleie, anatomi, fysiologi, biokjemi, samfunnsvitenskapelige emner og ledelse av eget arbeid. Studenten tilegner seg kunnskap om den friske kroppen og kroppens funksjon fra fødsel til død. Grunnlaget for å forstå det normale for videre å tilegne seg kunnskap om sykdom og sykdomsutvikling gir god læring og progresjon. 

Andre studieår skal studenten lære sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom, både somatisk og psykisk. På slutten av fjerde semester er det fokus på sammensatte sykdomsbilder og komplekse pasienttilstander som de vil møte i praksisstudier på tredje studieår. Tredje studieår skal omfatte komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder, sykepleiefaglig ledelse og tverrfaglig samarbeid.  

Sykepleiens verdigrunnlag. Sykepleierutdanningen er fundert på et menneskesyn som tar utgangspunkt i at det enkelte menneske er unikt og sammenvevd av biologiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner, der helheten er større og mer enn summen av dimensjonene. Sykepleiefagets begrunnelse er respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og sykepleieren skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og har ansvar for å tilegne seg kunnskap om lovverk som regulerer tjenesten.

Studiet består av både teoretiske, dialogbaserte og praktiske arbeids- og undervisningsformer som understøtter hverandre. Studenten må kunne uttrykke seg på norsk både skriftlig og muntlig.Gjennom at studenten er til stede i de læringssituasjonene som tilrettelegges, utvikler studenten faglig og personlig kompetanse i sykepleie. Utdanningen stiller derfor krav til aktiv deltagelse.  

Det forventes at: - studenten legger ned arbeidsinnsats tilsvarende heltidsstudium - studenten møter og deltar aktivt i skolens tilrettelegging for læring - studentens handlinger er i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere - studenten er engasjert, løsningsorientert og samarbeider med Nord universitet i videreutviklingen av sykepleierutdanningen gjennom aktiv bruk av studentdemokratiet.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Heltidsstudium med teori og praksisstudier fortløpende hvert semester gjennom tre år. 

Læringsutbytte

Det forventes at studenten etter fullført bachelorutdanning i sykepleie: 

 

KUNNSKAP

 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi, de vanligste sykdommer og lidelser, symptomer, sykdomsforløp og behandling.
 • Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon).
 • Har kunnskap om teknologi, innovative og digitale løsninger i helsetjenesten.
 • Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet.
 • Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon.
 • Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode og hvordan man kan oppdatere sin fagkunnskap.
 • Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten, samt kvalitetsarbeid, innovasjonsprosesser, risikofaktorer og pasientsikkerhet.
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling.
 • Kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og krise- og katastrofesituasjoner.
 • Har kunnskap om hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester, og ivareta samers rettigheter som urfolk innenfor helsetjenesten.

 

FERDIGHETER

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis.
 • Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov.
 • Kan utføre sykepleie på en faglig forsvarlig om omsorgsfull måte og reflektere over egen utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og kan identifisere problemstilling som risikofaktorer, og planlegge og iverksette forebyggende tiltak basert på kunnskap om pasientsikkerhet.
 • Kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter, pårørende, studenter og relevant personell.
 • Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen.
 • Kan kommunisere og samhandle med pasient og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet.

 

GENERELL KOMPETANSE

 • Kan planlegge og anvende faglig kunnskap om helse og sykdom til mennesker som er akutt og kritisk syke, kronisk syke og til mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse.
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter, pårørende og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan anvende og formidle fagstoff på en reflektert og kritisk måte, både skriftlig og muntlig, og argumentere faglig overfor kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis.
 • Har innsikt i globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv.
 • Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende.

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

Spesielle opptakskrav:

Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
  • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget

Yrkesmuligheter

Med en bachelor i sykepleie har du mange muligheter for hva du kan jobbe med både i offentlig og privat sektor. Blant annet kan du jobbe ved:
 • Sykehus
 • Kommunehelsetjenesten - hjemmesykepleie og sykehjem
 • Ambulansetjenesten
 • Rehabilitering
 • Offshore
 • Forsvaret
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Helseopplysning
 • Internasjonal bistand

Videre utdanning

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde, femte og sjette semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 20 institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika og Australia.

Kostnader

Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra bolig, reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette.

Eksamen og vurderingsformer

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

 

Det benyttes ulike vurderingsordninger i studiet, som skal stimulere til faglig og personlig vekst og utvikling.

Eksamen: For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. Eksamen reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Det arrangeres en ordinær og en ny og/eller utsatt eksamen i alle teoriemner hvert studieår. I emnet  Medikamentregning og medikamenthåndtering arrangeres to nye/utsatte eksamener samme studieår.

Vurdering av praksisstudier: Vurdering av veiledede praksisstudier i utdanningen omfattes av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Hvis studenten ikke gjennomfører eller ikke består praksisstudier, fører det til forsinkelse i studiet.

Obligatoriske krav: Se forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen er gjennomføring av Bacheloroppgave.

Programevaluering

Studentdemokratiet ved Nord universitet skal sikre aktiv studentmedvirkning blant annet gjennom klassens time, referansegrupper, studenttillitsvalgte, studentorganisasjonen og studentrepresentasjon i aktuelle utvalg. Studieevalueringer er en del av arbeidet med utdanningskvalitet og videreutvikling av utdanningen. Evaluering av studiet skjer blant annet gjennom individuell evaluering og i referansegrupper. Det forventes at studentene bruker studentdemokratiet aktivt og bidrar til videreutvikling av sykepleierutdanningen gjennom å delta i evaluering av det enkelte emnet.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studieplanen for sykepleierutdanningen ved Nord universitet er utarbeidet på grunnlag av Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, som trådte i kraft 1. juli 2019.

Sykepleierutdanningen omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- eller sosialpersonell.

Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier, jamfør lov om helsepersonell.

Det kreves godkjent utvidet politiattest av alle som skal starte på sykepleiestudiet, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning. Attesten skal være utstedt for mindre enn tre måneder siden i det den leveres inn.

Utdanningen er omfattet av lov om universiteter og høgskoler forskrift om studier og eksamener ved Nord universitet.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Progresjonskrav

Bachelor i sykepleie ved Nord universitet har progresjonskrav. Progresjon i studentenes læringsprosess ivaretas gjennom at hvert studieår med tilhørende emner utgjør en enhet, som danner det faglige grunnlaget for neste studieår. Dette betyr at alle emner i ett studieår må være bestått for å påbegynne og gå opp til eksamen i emner tilhørende neste studieår. I tillegg må emnet Praktiske ferdigheter i sykepleie del 1 være bestått for å starte praksisstudiet Grunnleggende sykepleie, og Praksisstudiet del 1 andre studieår må være bestått for å starte Praksisstudiet del 2.

Hvis studenten ikke gjennomfører eller ikke består praksisstudier, fører det til forsinkelse i studiet.

Skikkethet

Studentenes skikkethet for sykepleieryrket vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Autorisasjon

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie.

Praksis

Praksisstudier utgjør halvparten av studiet (90 sp). Praksisstudiene gjennomføres i kommune- og spesialisttjenesten, og inkluderer også ferdighetstrening og simulering i universitetets lokaler.

 

Læring i praksisfeltet skal bidra til å integrere kunnskap, og reflektere over holdninger, verdier og etikk. I møte med pasienter og pårørende implementeres fagkunnskaper i konkrete situasjoner. Studenten oppøver praktiske ferdigheter, og får erfaring med å jobbe i arbeidsfellesskap og samhandle med andre yrkesgrupper.


Praksisstudier er veiledet. Det innebærer at en fagansatt ved utdanningen følger opp studentene i samarbeid med sykepleiere i praksisfeltet. Alle praksisstudier er obligatoriske, og fravær ut over 10% innebærer at sluttvurdering ikke kan gjennomføres.

 

Nord universitet fordeler praksisplasser. Studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. Praksisstudiene gjennomføres i helsetjenesten i Nordre Trøndelag og Nordland. Studentene må påregne å gjennomføre praksis andre steder enn ved studiestedet. Det gis også tilbud om enkelte praksisstudier i utlandet.

 

Mer informasjon om praksis.

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested Bodø, Levanger, Mo i Rana og Namsos