Elev leser på skolen

Grunnskolelærerutdanning master 5-10

Femårig mastergrad i Bodø og Levanger

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student ved grunnskolelærerutdanning master 5 – 10. 

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb​ ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.Program/oppstart Bodø

Studieåpning onsdag 18. august kl. 09:00 i A14 Petter Dass, ved campus Bodø. 

Program for studieåpning:

 • ​Velkommen
 • Presentasjon av studentforeningen Eureka
 • Informasjon om plikter og rettigheter som student, ved studieveileder Marita Jørgensen Hestnes
 • Informasjon om studiet, ved studieprogramansvarlig Gisle Pettersen
 • Lett servering
Fredag 20. august: 

Kl 09.15 – 11.00 Fagvalg kull 2021. Presentasjon av valgfagsmuligheter og lærere i fagene. Følg med her og på Canvas for informasjon om oppmøtested. 
Med forbehold om endring på grunn av romkapasitet grunnet COVID-19.
 
Mandag 23. august:
Undervisningsstart. 
Se TimeEdit nærmere studiestart for oppmøtested. 

Student i Nord (samskipnaden) og fadderne har planlagt mange fine og artige aktiviteter i studiestartuken, som legger til rette for at du kan bli kjent med dine medstudenter og Bodø. Vi anbefaler deg å laste ned appen «Infoskjermen Go» for å få oversikt over aktivitetene og tidspunktene. PreStudy BBQ kjøres i gang allerede søndag 15. august.

Program/oppstart​ - Levanger​

Studieåpning tirsdag 17. august kl. 09.30 i Trønderhallen, Røstad - Levanger

 • ​Studieleder ønsker velkommen 
 • Koordinatorene presenterer seg 
 • Opprop og kort informasjon om semesterregistrering – studieveiledere 
 • Enkel lunsjservering
 • Fadderaktiviteter på ettermiddags-/kveldstid 
Onsdag 18. august:

Fadderaktiviteter på ettermiddags-/kveldstid.
 
Torsdag 19. august: Oppmøte Rosasalen i Nylåna kl. 09.15

 • ​Gjennomgang av studiemodellen og kort om studieveileders oppgaver v/studieleder/studieveileder
 • Kort orientering om timeplan.
 • Kort orientering om fagvalg. 
Fadderaktiviteter på ettermiddags-/kveldstid.
 
Fredag 20. august: 

Introduksjon til valgfagene.  Oppmøte kl. 09.15. Romfordeling får du opplyst på torsdag. 

Fadderaktiviteter på ettermiddags-/kveldstid.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera
Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe ​for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode​

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

En ungdomsskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å planlegge og gjennomføre undervisning, må du samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser.

Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer.

​I starten av studiet velger du tre undervisningsfag. Ett av disse må være norsk eller matematikk. I tillegg er pedagogikk og elevkunnskap et obligatorisk fag. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid faglig fordypning.

Denne utdanningen gir deg tittelen lektor.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

En ungdomsskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å planlegge og gjennomføre undervisning, må du samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser.

Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer.

​I starten av studiet velger du tre undervisningsfag. Ett av disse må være norsk eller matematikk. I tillegg er pedagogikk og elevkunnskap et obligatorisk fag. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid faglig fordypning.

Denne utdanningen gir deg tittelen lektor.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må enten ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2022 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven) har bred profesjonsretta kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole¿hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Jobbmuligheter

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen.

Utdanningens allsidighet gir også et godt grunnlag for å gå inn i andre yrker som eksempelvis skoleadministrasjon, i media og i ulike typer personal- og informasjonsarbeid.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i studier av profesjonsstudier ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår, og det er mulig å ta relevante emner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Studentene kan også arbeide med FoU-oppgaven på den institusjonen man drar på utveksling til og vil bli fulgt opp av veileder.

Du kan velge mellom å ta enten et skolerelevant- eller et skolefag da du drar på utveksling. Fakultetet samarbeider med en rekke universitet i Australia, New Zealand, Japan, mange land i Europa, USA og Canada.

I Stortingsmelding 7 (2020-2021) fastslås det at mobilitet og utveksling i lærerutdanningen skal stå sentralt i utdanningen. Fakultetet oppfordrer deg som student på programmet om å dra ut. Som student på grunnskolelærerutdanningen har du mulighet til å dra på utveksling gjennom ulike mobilitetsprogram, for eksempel Erasmus+ som er verdens største mobilitetsprogram. Du vil også ha tilgang til ulike stipendordninger. Har du barn? Husk at det er mulig å dra på utveksling også da – og at det finnes stipendordninger for å dra på utveksling med barn.  

Som lærer skal du bidra til at elevene får et møte med demokrati og medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraft. Gjennom å dra på utveksling vil du bl.a. møte språk, kulturer og et akademisk miljø som gjør at du vokser i din profesjonsrolle. Grip muligheten og dra på utveksling!  

For spørsmål om utveksling – ta kontakt med studieveileder som kan henvise deg til internasjonal koordinator. 

Praksis

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du på siden Praksis i lærerutdanningene.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022
Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022

Mer informasjon