Logopedi

Mastergrad i Bodø

Ønsker du å jobbe som logoped?

Behovet for logopeder er stort – både i helsesektoren og utdanningssektoren.

Logopeder arbeider med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, stemme- og/eller taleforstyrrelser. Logopeder jobber i tillegg med dysfagi etter ulike former for hjerneskader.

Studiet i logopedi er organisert som et samlingsbasert heltidsstudium som forutsetter aktiv medvirkning fra studentene i samhandling med andre deltakere og faglærere, også mellom samlingene. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene, som forgår ved campus Bodø. Det vil kunne være tilbud om webinar og nettforelesninger mellom samlingene. Master i logopedi inneholder praksis.

Studiet henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som ønsker å arbeide innenfor det logopediske fagområdet.

Etter endt utdanning vil du inneha en attraktiv og viktig kompetanse, som samfunnet trenger. Søk master i logopedi!

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å jobbe som logoped?

Behovet for logopeder er stort – både i helsesektoren og utdanningssektoren.

Logopeder arbeider med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, stemme- og/eller taleforstyrrelser. Logopeder jobber i tillegg med dysfagi etter ulike former for hjerneskader.

Studiet i logopedi er organisert som et samlingsbasert heltidsstudium som forutsetter aktiv medvirkning fra studentene i samhandling med andre deltakere og faglærere, også mellom samlingene. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene, som forgår ved campus Bodø. Det vil kunne være tilbud om webinar og nettforelesninger mellom samlingene. Master i logopedi inneholder praksis.

Studiet henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger og andre som ønsker å arbeide innenfor det logopediske fagområdet.

Etter endt utdanning vil du inneha en attraktiv og viktig kompetanse, som samfunnet trenger. Søk master i logopedi!

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak:

 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
 • Språkvitenskap
 • Barnehagelærerutdanning

For alle gjelder gjennomsnittskarakter for bachelor utdanning som opptaksgrunnlag.

Lærerutdanning:

 • Søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2010 som har fullført tredje studieår kan søke opptak, og søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2017 kan søke overgang etter fullført fjerde studieår – under forutsetning av at 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap er bestått.

For grunnskolelærere gjelder karakter i pedagogikk og elevkunnskap som opptaksgrunnlag.

 • Allmennlærere, faglærere og førskolelærere som har minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk som del av utdanningen eller som videreutdanning kan tas opp. 

For allmennlærere, faglærere og førskolelærere utgjør karakteren i pedagogikk og spesialpedagogikk opptaksgrunnlaget. 

Annen utdanningsbakgrunn:

 • Søkere med annen utdanningsbakgrunn, som kan vise til minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk, vurderes individuelt med vekt på spesialpedagogisk og praktisk-pedagogisk kompetanse.

Gjeldene for alle overnevnte er at gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

For søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må de i tillegg dokumentere krav til generell studiekompetanse slik det fremgår av GSU-listen, samt krav til ferdigheter i norsk slik det følger av Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

Som grunnlag for rangering ved tildeling av studieplass blir det lagt vekt på følgende kriterier i nevnte rekkefølge:

 • Gjennomsnittskarakter
 • Omfang av relevant praksis.

 

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Det er også krav om å signere taushetserklæring i forbindelse med at du skal i praksis. Les mer under overskriften «Praksis».

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha

 • inngående kunnskap om språkvitenskapelig teori og metode i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • inngående kunnskap innenfor både utviklingsmessige og ervervede  språk- tale- og kommunikasjons- og svelgevansker i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • inngående kunnskap om stemmevansker og taleflytvansker med stamming og løpsk tale i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • inngående kunnskap om  vitenskapsteori og forskningsmetode

 Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier og metoder i forbindelse med ulike logopediske emner og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger tilknyttet disse
 • anvende relevante kartleggings- og utredningsverktøyer i sitt logopediske arbeid
 • anvende relevante veilednings- og rådgivningsverktøy i sitt logopediske arbeid
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere logopedfaglige resonnementer
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer med tema fra logopediske emner og/eller språkvitenskap

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger i både nasjonalt og globalt perspektiv
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kommunisere med spesialister og allmennheten om problemstillinger, analyser og konklusjoner innen det logopediske fagområdet
 • bidra til logopedfaglig nytenking og innovasjonsprosesser

Læringsutbyttet for de ulike emnene i studiet er nærmere angitt i emneplanen.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid som logoped innenfor alle nivåer av utdanningssystemet, innen pedagogisk psykologisk tjeneste, statlige kompetansesentre, helseinstitusjoner og andre relevante virksomheter. Det kvalifiserer også for arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren, for forsknings- og utviklingsarbeid og for ulike arbeidsoppgaver innenfor privat og offentlig sektor.

Videre utdanning

Master i logopedi gir mulighet til å søke PhD-programmer. 

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i 3.semester (mobilitetsvindu)

Samlinger

Masterstudiet i logopedi har 4 undervisningssamlinger pr semester. Undervisningen foregår ansikt-til-ansikt via forelesninger og gruppearbeid/seminarer, ved studiested Bodø. Mellom samlingene kan det være nettforelesninger og webinarer . I tillegg kommer prakis.

Samlingsuker kommer.

Praksis

Praksis er integrert i de tre logopediske emnene på 1.studieår (SPD5009, SPD5010 og SPD5011 - les mer i emneplanene).

Man må forvente å reise i forbindelse med praksis, og det kan forekomme  utgifter i forbindelse med praksisstudier. Universitetet gir tilskudd til dekning av utgifter til praksisstudier i henhold til gjeldende reglement. 

Praksis gjennomføres fortrinnsvis hos logoped med mastergrad, lang erfaring som logoped kan kompensere for manglende mastergrad. Praksisveileder skal ha minimum to års erfaring fra arbeid som logoped for å kunne ta imot studenter.

Hver praksisveileder kan maks ha to studenter i praksis til samme tid. 
Deler av praksisen kan arrangeres internt på campus. Det kan søkes om å gjennomføre praksis i utlandet.

Taushetserklæring: 
Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt:  En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. 

Skjema for taushetsplikt leses og signeres som del av semesterregistreringen og oppmelding i Studentweb ved oppstart av studiet. Dersom det enkelte praksisstedet vil innhente særskilt skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.​

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved master i logopedi
  
Registrering  

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 
 
 
Oppstart  

Oppstart for kull 2022 ved master i logopedi er mandag 22.august kl. 12. Oppmøte i klasserom 2447 ved campus Bodø. 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan  

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.   
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.  
 
Pensum 

Slik finner du riktig pensum:  
>> Pensum  
 
Utstyr  

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
 
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  
 Tilrettelegging   

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 


Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon