Person i profil som snakker.
Master (2 år)

Logopedi

Bodø

Studer logopedi! Denne samlingsbaserte masteren gir deg kompetanse til å jobbe med ulike kommunikasjonsvansker innen helse og utdanning.


Om studiet

Hva gjør egentlig en logoped? Handler det mest om uttaleforstyrrelser hos barn eller er det noe mer? Hva er egentlig taleflytvansker og hva er dysfagi? 

Logopeder arbeider med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, tale-, og/eller stemmeforstyrrelser, samt med svelgevansker. Dette er hovedområdene du lærer om i utdanningen. Les mer om organiseringen og innholdet i studiet i studieplanen. Informasjon om samlinger og praksis finner du lengre ned på denne siden.

Logopeder jobber med mennesker i alle aldre. Noe som gjør at behovet for logopeder er stort – både i helsesektoren og utdanningssektoren. 

Vi tilbyr en utdanning som gir attraktiv og viktig kompetanse, som samfunnet trenger. Søk master i logopedi! 

Hva kan du jobbe som?

Logopeder i Norge jobber innenfor mange ulike sektorer. Det er likevel slik at de fleste har sitt arbeid knyttet enten til utdanningssektoren, helsesektoren eller de er selvstendig næringsdrivende logopeder. Utdanningen kvalifiserer til arbeid innenfor alle disse sektorene. Noen relevante arenaer vil kunne være: barnehage, skole (grunnskole, videregående og voksenopplæring), PPT, sykehus, samt statlig eller kommunal rehabilitering.

Masterstudiet i logopedi har fire samlinger pr semester de tre første semestrene. Samlingene varer normalt fra mandag kl 12 til fredag kl 12.30. Samlingene foregår ved Campus Bodø. Mellom samlingene vil det være ulike typer nettbasert aktivitet. Undervisningen er obligatorisk.

Vi har 35 dager praksis på studiet, de 30 første dagene er ute på ulike praksissteder og de fem siste dagene er på universitetet.

Studentene må regne med at praksis kan komme som fulle uker eller deler av uker i ukene mellom samlingene.

Samlinger kull 2024, høsten 2024:

Samlinger i Bodø: Uke 35, 38, 42 og 47.

Praksis: Uke 44 og 45.

med forbehold om endringer (timeplanene publiseres i TimeEdit rundt 15.juni).

Samlinger for kull 2023 publiseres i Canvas.

Praksis er integrert i de tre logopediske emnene på 1.studieår (SPD5009, SPD5010 og SPD5011 - les mer i emneplanene). Vi har 35 dager praksis på studiet, de 30 første dagene er ute på ulike praksissteder og de fem siste dagene er på universitetet.

Man må forvente å reise i forbindelse med praksis, og det kan forekomme  utgifter i forbindelse med praksisstudier. Universitetet gir tilskudd til dekning av utgifter til praksisstudier i henhold til gjeldende reglement. 

Praksis gjennomføres fortrinnsvis hos logoped med mastergrad, lang erfaring som logoped kan kompensere for manglende mastergrad. Praksisveileder skal ha minimum to års erfaring fra arbeid som logoped for å kunne ta imot studenter.

Hver praksisveileder kan maks ha to studenter i praksis til samme tid. 

Deler av praksisen kan arrangeres internt på campus. Det kan søkes om å gjennomføre praksis i utlandet.

Taushetserklæring: 

Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt:  En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. 

Skjema for taushetsplikt leses og signeres som del av semesterregistreringen og oppmelding i Studentweb ved oppstart av studiet. Dersom det enkelte praksisstedet vil innhente særskilt skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak:

 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
 • Språkvitenskap
 • Barnehagelærerutdanning

For alle gjelder gjennomsnittskarakter for bachelor utdanning som opptaksgrunnlag.

Lærerutdanning:

 • Søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2010 som har fullført tredje studieår kan søke opptak, og søkere med grunnskolelærerutdanning fra rammeplan 2017 kan søke overgang etter fullført fjerde studieår – under forutsetning av at 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap er bestått.

For grunnskolelærere gjelder karakter i pedagogikk og elevkunnskap som opptaksgrunnlag.

 • Allmennlærere, faglærere og førskolelærere som har minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk som del av utdanningen eller som videreutdanning kan tas opp.

For allmennlærere, faglærere og førskolelærere utgjør karakteren i pedagogikk og spesialpedagogikk opptaksgrunnlaget.

Annen utdanningsbakgrunn:

Søkere med annen utdanningsbakgrunn, som kan vise til minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk, vurderes individuelt med vekt på spesialpedagogisk og praktisk-pedagogisk kompetanse.

Gjeldene for alle overnevnte er at gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

For søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må de i tillegg dokumentere krav til generell studiekompetanse slik det fremgår av GSU-listen, samt krav til ferdigheter i norsk slik det følger av Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

Rangering:

Rangering på bakgrunn av vektet karaktersnitt av opptaksgrunnalget. Emner med «Bestått» eller «Godkjent» inkluderes ikke i beregning av gjennomsnittskarakter.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.

Det er også krav om å signere taushetserklæring i forbindelse med at du skal i praksis. Les mer under overskriften «Praksis».

Det er mulighet for utveksling i 3.semester (mobilitetsvindu)
Master i logopedi gir mulighet til å søke PhD-programmer. 

Kunnskap

Kandidaten skal ha

 • inngående kunnskap om språkvitenskapelig teori og metode i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • inngående kunnskap innenfor både utviklingsmessige og ervervede  språk- tale- og kommunikasjons- og svelgevansker i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • inngående kunnskap om stemmevansker og taleflytvansker med stamming og løpsk tale i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • inngående kunnskap om  vitenskapsteori og forskningsmetode

 Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier og metoder i forbindelse med ulike logopediske emner og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger tilknyttet disse
 • anvende relevante kartleggings- og utredningsverktøyer i sitt logopediske arbeid
 • anvende relevante veilednings- og rådgivningsverktøy i sitt logopediske arbeid
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere logopedfaglige resonnementer
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer med tema fra logopediske emner og/eller språkvitenskap

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger i både nasjonalt og globalt perspektiv
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utvikle seg videre som logoped, også innenfor områder som ikke har vært vektlagt i undervisning
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kommunisere med spesialister og allmennheten om problemstillinger, analyser og konklusjoner innen det logopediske fagområdet
 • på sikt kunne bidra til logopedfaglig nytenking og innovasjonsprosesser
 • Læringsutbyttet for de ulike emnene i studiet er nærmere angitt i emneplanen.
Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, kan det forekomme  utgifter i forbindelse med praksisstudier. Universitetet gir tilskudd til dekning av utgifter til praksisstudier i henhold til gjeldende reglement.