Informasjon om opptak

​For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb - avhenger av hvilket studium eller emne du søker om opptak til.

Betinget opptak som følge av koronasituasjonen


Om du har søkt opptak til master- eller videreutdanning som krever bachelorgrad, men ikke fullfører bachelorløpet innen våren 2020 på grunn av Covid-19, kan betinget opptak være en mulighet.  Les mer om betinget opptak nedenfor.

Doktorgrad

Nord universitet tilbyr fire doktorgrader:

Opptak til doktorgradsutdanning utføres ved det ansvarlig fakultetet.

Finansierte stillinger lyses ut, men det foretas også opptak av kandidater med ekstern finansiering. 

Opptakskrav
For opptak til ph.d.‐utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

Nord kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent, tilgjengelig og i tråd med vår rekrutteringspolitikk og faglige profil.

Privatist

Etter nærmere regler kan man melde seg opp til eksamen som privatister: Adgang til privatisteksamen

Det stilles de samme generelle og eventuelt spesielle krav til privatister som til opptatte studenter ved respektive utdanningstilbud. 

Dette gjelder f.eks. opptakskrav og eventuelle andre forutdanningskrav, arbeidskrav i studiet/kurset som må være oppfylt/ godkjent/bestått for å få melde seg opp til eksamen.

Søkere som kan sannsynliggjøre at kunnskapskravene er oppfylt på annen måte enn gjennom foreskreven utdanning, kan søke om lemping i kravene til forutdanning.

Privatister ved Nord universitet må betale eksamensavgift som fastsettes av universitetets styre, samt pålagt semesteravgift for aktuelt eksamenssemester.

Privatistene skal ikke følge de samme rutiner som i dette kapitlet er beskrevet for ordinære studenter.

Kontakt
Henvendelser om oppmelding til privatisteksamen, gjøres til telefon 755 17 200 eller til opptak@nord.no   

Frist for oppmelding: 

Vår:15. november 
Høst:1
. juli

Betinget opptak til master- og videreutdanning som følge av koronapandemien

Blir ikke ferdig med bachelorstudiene tidsnok?

Om du har søkt opptak til master- eller videreutdanning som krever bachelorgrad, men ikke fullfører bachelorløpet innen våren 2020 på grunn av Covid-19, kan betinget opptak være en mulighet.

Send din søknad til opptak@nord.no, med dokumentasjon som spesifisert i punkt 1-5 nedenfor.
Nord universitet kan gi betinget opptak for:

  1. Søkerne som normalt skulle ha fullført sin master-, bachelor- eller annen gradsutdanning vår 2020, men på grunn av korona-pandemien ikke har avlagt eksamen våren 2020, og dermed ikke kunne kvalifisere seg for opptak til master- og videreutdanninger der opptakskravet er bachelorgrad, og søkere til påbyggingsstudier høsten 2020.

  2. Søkeren kan maksimalt mangle 20 studiepoeng av opptaksgrunnlaget til studieprogrammet det søkes opptak til.

  3. Dersom studieprogrammet det søkes opptak til har krav til minimum karakteren C i snitt i opptaksgrunnlaget, må søkeren oppfylle karakterkravet i de emner som er bestått på opptakstidspunktet for å få betinget opptak.

  4. Søkeren må oppfylle alle opptakskrav til studieprogrammet innen 31.12.2020.

  5. Søkeren må dokumentere hvilke eksamener i opptaksgrunnlaget, som ikke er gjennomført og dokumentere hvordan han eller hun kan gjennomføre disse innen fristen 31.12.2020. Søkere som ikke kan dokumentere at opptakskravene kan oppfylles innen 31.12.2020, skal ikke gis betinget opptak. 

Rangering:

  • Søkere rangeres etter konkurransepoengsum dersom ikke annet er bestemt i studieplanen.
  • Konkurransepoengene beregnes ut fra et vektet snitt av karakterene fra opptaksgrunnlaget som søker har ved opptakstidspunktet. 
  • Søkere som får tilbud om betinget opptak på et studieprogram på bakgrunn av konkurransepoeng, beholder studieplassen dersom de oppfyller opptakskravene innen 31.12.2020. 
  • Søkere som får betinget opptak kan ikke få innvilget reservert studieplass for høsten 2021.
Midlertidig forskrift:

Med bakgrunn i de ekstraordinære tiltak som følge av Covid-19, ble det vedtatt 
midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.  Det er forskriftens §9 som danner grunnlaget for betinget opptak som beskrevet her.

Kontakt:


+47 75 51 76 99
mandag - fredag 09.00 - 11.00 / 12.00 - 14.00    
opptak@nord.no

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø