Ansettelsesprosess

Slik jobber vi med ansettelser fra stillingen er utlyst til din første arbeidsdag hos oss.
 • Ansettelsesprosess for vitenskapelige stillinger              

  Ansettelsesprosessen er hjemlet i:

  • Lov om universiteter og høyskoler § 6.
  • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings – og forskerstillinger
  • Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.
  • Regler for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og lederstillinger ved Nord universitet.
  • Retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved Nord universitet
  • Utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse ved Nord universitet

  Normal saksgang

  • Søknader registreres til og med søknadsfrist.
  • Dekan oppnevner en sakkyndig komité som foretar en faglig vurdering av søknadene.
  • Komitéen utarbeider en rapport med rangering av søkerne som er kvalifisert for stillingen.
  • Søkernes egnethet vurderes - rangerte søkere blir invitert til intervju – prøveforelesning - referansesjekk.
  • Dekan sender rangert innstilling til ansettelsesutvalget.
  • Ansettelsesutvalget behandler og vedtar ansettelsen.
  • Tilbud om stilling sendes ut til innstilt søker nummer en, svarer vedkommende nei, går tilbudet til neste på listen.
  • Alle søkere informeres om hvem som eventuelt blir ansatt.

  Informasjon underveis i prosessen

  Søkere får: bekreftelse på at søknaden er mottatt, tilsendt offentlig søkerliste, informasjon om oppnevnt sakkyndig komité, den sakkyndige komitéens rapport med merknadsfrist og tilbud om stilling eller informasjon om at stillingen er besatt.

  Sakkyndig komité og intern (faggruppe) innstillingskomite
  Alle ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger ved Nord universitet skjer på grunnlag av sakkyndig bedømmelse. Sakkyndig komité oppnevnes av dekan. 

  Den sakkyndige komité bedømmer de faglige kvalifikasjonene og utformer en kompetansevurdering av søkerne. Denne kompetansevurderingen, som normalt skal rangere de tre beste søkerne, går videre til en intern innstillingskomite (en faglig representativ gruppe på 3-5 personer). Intern innstillingskomite foretar intervju, prøveforelesninger og innhenter referanser. Det er ikke prøveforelesning for stipendiat og postdoktor. 

  Den interne innstillingskomiteen vurderer søkernes personlige egnethet for stillingen, samt hensyn til likestilling og strategisk faglige prioriteringer ved enheten. Unntak er stipendiat og postdoktor. 

  På bakgrunn av dette kan den interne innstillingskomiteen endre rekkefølgen på de rangerte kandidatene satt opp av sakkyndig komité, før innstilling til vedtak fremmes for ansettelsesutvalget som vedtar ansettelsen.                

  Intervju, referanser og prøveforelesning
  Den interne (faggruppen) innstillingskomiteen gjennomfører normalt intervju og innhenting av referanser. For faste stillinger gjennomføres også prøveforelesning.

  Hvor lang tid tar dette?
  Sakkyndig rapport skal normalt foreligge innen tre måneder etter oppnevning, men hele ansettelsesprosessen tar normalt fra 5 til 12 måneder. Nord universitet arbeider aktivt med å redusere tidsbruken i rekrutteringsprosesser. 

  Sortering av søkere/ internt forarbeid
  I enkelte tilfeller vil Nord universitet gjennomføre en prosess med intern utvelgelse av søkere før søknader og dokumenter sendes til ordinær sakkyndig komité. Det vil fremkomme av utlysningsteksten om en intern utvelgelse vil bli gjennomført. 

  Ved søknadsfristens utløp vil alle søknader bli gjennomgått av en intern faggruppe oppnevnt av dekan. Søkere som vurderes som aktuelle vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og annet som skal være med i vurderingen av ekstern sakkyndig komite. Videre prosess er som beskrevet under overskriften «Sakkyndig komite og intern innstillingskomite».

 • Ansettelsesprosessen for tekniske og administrative stillinger tar som regel en til to måneder etter utløp av søknadsfristen. 

  Samtlige søkere mottar offentlig søkerliste kort tid etter utløp av søknadsfrist. Grunnlaget for å bli unntatt offentlighet blir vurdert for søkere som har søkt om det, og innvilges eller avslås.

  Hvis en søknad om unntak fra offentlig søkerliste blir avslått kan søkeren velge å trekke sin søknad. 

  Utvidet søkerliste sendes på forespørsel.

  Intervju og innstilling

  • For hver utlyste stilling opprettes det et innstillingsråd. Innstillingsrådet består som regel av lederen og en fagperson for rekrutterende enhet og en fagforeningsrepresentant.
  • Ved søknadsfristens utløp vil innstillingsrådet gjennomgå søknadene og velge ut og intervjue aktuelle kandidater. Ansettelsesrådet godkjenner utvelgelsen. Dersom innstillingsrådet ønsker det, kan det innkalles til andregangsintervju.
  • Etter gjennomførte intervjuer utformer innstillingsrådet en skriftlig innstilling.

  Ansettelse

  • Innstillingen behandles i et ansettelsesråd. Ansettelsesrådet for tekniske- og administrative stillinger er sammensatt av representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, med arbeidsgiverrepresentanter i flertall. Ansettelsesrådet har faste møter to ganger i måneden.
  • Etter at innstillingen er vedtatt i ansettelsesrådet, sendes det ut et tilbudsbrev til den som blir tilbudt stillingen
  • Takker den innstilte nei, går det ut et tilbud til neste rangerte innstilte kandidaten etc.
  • Når stillingen er besatt, blir informasjon sendt ut til de øvrige søkerne.​
 • Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger trådte i kraft 01.09.2019.

  Forskriftsendringen innebærer at kravene til pedagogisk kompetanse er blitt presisert og høynet for førsteamanuensis og professor og at undervisningserfaring skal vektlegges sterkere ved ansettelse og opprykk.

  Se utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse og tilhørende veileder vedtatt av rektor 05.07.2019. Bestemmelser og veileder er revidert med virkning fra og med 10.08.2021.

  Utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse

  Veileder for dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse