Senter for velferdsinnovasjon

Senter for velferdsinnovasjon skal være et fyrtårn innen forskning på og utvikling av velferdsinnovasjon. 

Hovedmålet for senteret er å bidra til utvikling av ny praksis og nye tjenester til det beste for brukerne og samfunnet.

Senteret skal stimulere til forskningsaktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå, og til utviklingsarbeid for bedre velferdstjenester regionalt og nasjonalt. 

Senteret skal tilrettelegge, utvikle, delta i og gjennomføre innovasjonsprosjekter, samt arbeide for å tilrettelegge for tett relasjon med praksisfeltet.

​​Senteret er etablert, ledes og driftes av Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet, i samarbeid med universitetets øvrige fakulteter og Nordlandsforskning.​

Senterleder: Janne Irén Paulsen Breimo

 • Senter for velferdsinnovasjon skal

  • Være et ledende fagmiljø innen velferdsinnovasjon
  • Bidra til å utvikle bedre velferdstjenester som er samfunnsmessig gunstige både regionalt og nasjonalt
  • Være pådriver for kunnskapsdrevet innovasjon i regionen
  • Være den naturlige samarbeidspartneren for regionale aktører 

  Mål:

  • Stimulere til at Nord universitet/Nordlandsforskning har betydelig forskningsaktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå med eksternt finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter innen velferdsinnovasjon
  • Være et aktivt fagmiljø for forskere og stipendiater som arbeider med velferdsinnovasjon
  • Være synlig regionalt og nasjonalt
  • ​Skape og tilrettelegge møteplasser mellom forskningsmiljøet og praksisfeltet​
 • Making Collaboration Work:

  Prosjektet er et samarbeid mellom Nord universitet, Nordlandsforskning og Fylkesmannen i Nordland som tar sikte på å kartlegge, studere og fasilitere forbedringer i samarbeid mellom tjenester rettet mot barn og unge i Nordland fylke. Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond Nord, og gjennomføres i perioden 2017-2018.

  I første del av prosjektet er en kartlegging av samarbeidsformer rundt omkring i kommunene, både når det gjelder omfang og opplevd kvalitet på samarbeidet, samt i hvilken grad samarbeidet er formalisert og/ eller pålagt. Deretter skal vi gjennomføre case- studier i utvalgte kommuner basert på den informasjonen vi innhenter gjennom telefonintervjuene.

  I del 2 skal det arrangeres workshops med utvalgte kommuner med den hensikt å legge til rette for refleksjon rundt hvordan samarbeidet kan forbedres eller eventuelt formaliseres/ videreføres. Spredning av gode samarbeidspraksiser vil også være et formål med disse workshopene. I prosjektets del 3 vil vi følgeforske en eller flere kommuner som ønsker å forbedre sin samarbeidspraksis mellom tjenester rettet mot barn og unge.

  Prosjektgruppe:
  Professor Janne Paulsen Breimo (prosjektleder)
  Professor Johans Tveit Sandvin
  Førsteamanuensis Cecilie Høj Anvik
  Postdoktor Christian Lo

  Innovativ og kritisk velferdsforskning:

  Velferdsstaten står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. En aldrende befolkning, økt ledighet blant ungdom, hvor en økende andel sliter med psykiske vansker og tilpasninger til et trygt voksenliv, og en voksende tilstrømming av flyktninger og asylsøkere, vil legge et økende press på velferdsstatens ytelser og tjenester. Samtidig er de økonomiske utsiktene mer usikre enn før, og forskning tyder på betydelige utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig kompetent personell.

  Å møte disse utfordringene vil kreve innovasjon av nye organisasjons- og samhandlingsformer som sikrer både en bedre løsningskapasitet og en bedre utnyttelse av økonomiske og personellmessige ressurser. 

  Det har derfor vært en økende satsing på innovasjon i offentlig sektor de siste årene, spesielt rettet mot velferd, noe som også har gitt resultater i form av en rekke nye modeller for tjenesteyting, organisering, nettverksarbeid og samhandling. 

  Mange av modellene er godt dokumentert og mange har også vært gjenstand for effektstudier og følgesforskning. Problemet er at mye av dokumentasjonen er mer promoverende enn kritisk og at studier som er gjennomført oftest er lokale eller begrenset til bestemte modeller. Det finnes imidlertid få studier som sammenligner erfaringer fra ulike innovasjonsprosjekt og hvordan disse erfaringene og innovasjonene svarer til de utfordringer velferdsstaten står overfor.

  Formålet med dette prosjektet er å utvikle og utprøve et Meta-etnografisk design for studie av innovasjon i velferd, med sikte på å skape en bredere empirisk forankret kunnskap om måter å møte velferdsstatens utfordringer på. Meta-etnografi er en metode for syntetisering av kvalitative studier som det allerede finnes en del kompetanse på i miljøet, med forgreninger til internasjonale miljøer.

  Prosjektgruppe:
  Professor Johans Tveit Sandvin
  Professor Janne Irén Paulsen Breimo
  Førsteamanuensis Berit Irene Vannebo