Nemnda for studentsaker

Nemnda behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre enkeltvedtak som angår studenten.
 • Nemnda for studentsaker ved Nord universitet består av fem medlemmer. Nemnda har en ekstern leder, to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter. Nemndas medlemmer oppnevnes for fire år av gangen, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år av gangen. 

  Funksjonsperioden for nåværende nemnd er 01.01.2024 – 31.12.2027.

  Alle medlemmer har taushetsplikt om personlige forhold de får kjennskap til gjennom sitt arbeid i nemnda jf. uhl. § 4-6. 

  Funksjon​Medlem​Varamedlem
  ​Leder​Eilif Nordahl​Lars Brekke
  ​​Ansattrepresentant​Marthe Bjørgum​Magnhild Oust Torske
  Ansattrepresentant​Geir Olav KnappeRoger Hanssen
  ​Studentrepresentant​Stine SæthreEdward Glorud Sveen
  ​StudentrepresentantMarie Berntine VestadAnniken Furholt Andersen

  Sekretariatet til nemnda for studentsaker består av Fredrik N. Boksasp, Cathrine W. Moseng og Marlene Falch Bjørnbakk.

 • Nemnda for studentsaker behandler klager på enkeltvedtak, og andre klagesaker for studentene, jfr. universitet og høgskoleloven § 5-1 (1). Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller flere bestemte personer. 

  Typiske eksempler på klagesaker som n​emnda for studentsaker behandler er blant annet:

  • klage på tap av studierett
  • klage på tap av eksamensrett
  • klage som gjelder godskriving og fritak
  • klage på lokalt opptak og realkompetansevurdering
  • klage på avgjørelse om formelle feil ved eksamen

  Saksgang i klagesaker

  Saksgangen bestemmes av forvaltningsloven, som sier noe om hvordan en klage skal behandles. For en student som ønsker å klage er det greit å huske følgende:

  • det er som oftest en klagefrist på 3 uker
  • klagen bør nevne hva det klages på og hva en ønsker endret
  • klagen bør begrunnes

  Det er fakultetet/avdelingen som har fattet et vedtak, og det er derfor dit en eventuell klage skal sendes i første omgang. Fakultetet/avdelingen skal vurdere saken på nytt og kan endre vedtaket om de finner grunn til det. Dersom det ikke gis medhold i klagen, kan dette påklages til nemnda for studentsaker, som da vil behandle saken på nytt.

  Departementets veiledning i behandling av klagesaker (regjeringen.no)​​

  Klage på formelle feil ved eksamen​

  • Klager over formelle feil på eksamen reguleres av universitet og høgskolelovens § 5-2 som stadfester at "den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen”.
  • Som formelle feil regnes forhold som har hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne. Eksempel på dette kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller forhold rundt gjennomføring av sensur. 
  • Dersom det har skjedd en formell feil vil sensuren ved gjeldene eksamen oppheves. Dersom det er mulig skal ny sensur gjennomføres, i andre tilfeller vil det   arrangeres ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Ved eventuell ny sensur eller ny eksamen vil man ha ny klageadgang på karakterfastsettingen.
  • En klage på formelle feil skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sender du til Nord universitet ved å fylle ut skjema for klage.

Oppdatert
09.04.2024