Global ledelse illustrasjonsbilde
Master (2 år)

Bærekraftig ledelse og arktiske perspektiver

Bodø

Ønsker du å lære mer om ledelse og bærekraft? Og bidra til å finne lokale og regionale løsninger på globale problemer og utfordringer? På dette spennende og tverrfaglige studieprogrammet får du også en unik mulighet til å høste verdifull internasjonal erfaring.


Om studiet

På dette studieprogrammet vil du lære å forstå sammenhengen mellom økonomi, samfunn og natur, og utvikle ferdigheter som er avgjørende for å kunne lede bedrifter og organisasjoner, eller som medarbeider bidra i prosesser til å finne smarte, ansvarlige og bærekraftige løsninger på utfordringer.

Programmet er samlingsbasert, og egner seg også for deg som ikke er utdannet økonom. Det legges opp til mye aktivitet og interaksjon, og du vil blant annet delta på Nordens største internasjonale studentkonferanse, High North Dialogue, som årlig arrangeres ved Nord universitet.

Som student på dette programmet vil du også få mulighet til å reise ut i verden og utvide den faglige horisonten din, og høste verdifulle interkulturelle erfaringer.

Programmet er lagt opp slik at du reiser på utveksling i tredje semester, men du kan også velge å ta et sett med tilpassede studieemner hvis du velger å ikke reise ut i verden. Du kan enten velge å dra til verdensmetropolen Shanghai, hvor Handelshøgskolen Nord (HHN) er en del av et fremtidsrettet partnerskapsprogram, eller til en av våre samarbeidsinstitusjoner i universitetsalliansen Universities of the Seas (SEA-EU). Et tredje alternativ er ordinær utveksling med Nords partnere i hele verden. Dersom du av ulike årsaker ikke har anledning til å reise på utveksling, kan du alternativt følge en studiesamling i Bodø i stedet, sammen med flere internasjonale og norske studenter ved Handelshøgskolen Nord. Masteroppgaven (fjerde semester) kan skrives fra en valgfri utdanningsinstitusjon med veiledning fra Handelshøgskolen Nord.

Dette masterprogrammet vil blant annet gi deg kunnskaper om:

 • Utvikling som driver frem levende og smarte byer og lokalsamfunn.
 • Sosialt- og bærekraftig entreprenørskap.
 • Livskvalitetssamfunn.
 • Energiomstilling.
 • Nordområdekunnskap.
 • Urfolks- og arktiske perspektiv
 • Etikk og verdirefleksjon

Programmet er heltidsbasert og basert på team- og casearbeid. Undervisning og læringsaktiviteter foregår på engelsk, og i et internasjonalt læringsmiljø.

Hva kan du jobbe som?

Denne graden kvalifiserer studenter til å fylle et bredt spekter av stillinger innenfor organisasjons- og næringsliv og offentlig forvaltning. Nyutdannede kandidater kan eksempelvis være aktuelle for stillinger som leder eller rådgivende konsulenter innenfor bærekraftig ledelse eller CSR (Corporate Social Responsibility), næringslivsetikk og samfunnsansvar, og strategisk planlegging og markedsanalyse. De kan også være aktuelle for stillinger som rådgiver eller internasjonal kontakt innen energisektoren, som leder innenfor tilsyn- og kontrollarbeid, eller som rådgiver og leder innenfor sosial og bærekraftig utvikling hos nærings- og samfunnsutviklingsaktører på ulike nivåer.

HHN vil i løpet av studieprogramperioden få besøk av flere norske og utenlandske selskaper som ønsker å rekruttere potensielle ansatte blant studentene.

Studieprogrammet er samlingsbasert med 4-5 samlinger av 4-5 dager hvert semester.

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoengs omfang. Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:

• fordypning med minst 90 studiepoeng innenfor økonomisk og administrative fag eller samfunnsvitenskapelig fag

• minimum 20 studiepoeng i organisasjons- eller ledelsesfag

• minimum 5 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende.

Har du f.eks. en bachelorgrad i økonomifag, samfunnsfag, human relations, markedsføring eller internasjonale studier så kan du være kvalifisert. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål.

Studieprogrammet gir internasjonal erfaring gjennom utveksling i tredje semester, gjennom partnerskapsprogram eller gjennom ordinær utveksling.
Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner in Norge eller i utlandet. For mer informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Kunnskap

Kandidaten

 • innehar avansert bredde- og dybdekunnskap om sentrale vitenskapelige teorier, konsepter, og modeller innenfor bærekraftig ledelse og og hvordan ledere, ansatte og samfunnslivet for øvrig aktivt kan ta del i utvikling av samfunn preget av høy livskvalitet innenfor økologiske rammebetingelser.
 • har avansert kunnskap om perspektiver innenfor ledelse, entreprenørskap og teknologisk utvikling på bedrifts-, samfunns-, og institusjonelt nivå, innenfor en ramme av sosial, økonomisk og økologisk bærekraft.
 • har avansert kunnskap om hvordan miljømessige, sosiale, økonomiske og geopolitiske aspekter påvirker energisektoren, og hvordan sirkulære verdikjeder kan bidra til bærekraftig utvikling i både norsk og internasjonalt perspektiv.
 • holder avansert kunnskap om vitenskapsfilosofi, samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner, metodiske fremgangsmåter og inngående kunnskap om forskningsetiske normer.
 • har innsikt i relevant og tidsriktig internasjonal forskningslitteratur og kan anvende denne på nye fenomen og problemstillinger innenfor ledelse og bærekraft.
 • har inngående kunnskap om globale utfordringer generelt og konkrete løsninger i arktisk kontekst spesielt, og hvordan flerfaglige perspektiv, flerkulturell innsikt og verdireflekterte vurderinger kan bidra med å løse utfordringer på en helhetlig måte gjennom lokale og regionale tiltak.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennom flerfaglig forståelse, kritisk refleksjon og analyse av informasjon og informasjonskilder arbeide frem kreative løsningsforslag på komplekse problemstillinger for bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning.
 • evner å sette globale og lokale perspektiver i sammenheng med hverandre, og bidra i prosesser for økt forståelse av hvordan et konstruktivt samspill mellom miljø, kultur, teknologisk utvikling, samfunns- og bedriftsøkonomiske aspekter avhenger av etiske vurderinger og beslutninger.
 • har dyp forståelse for hvordan proaktive langsiktige løsninger for bærekraftig utvikling kan føre til at eventuelle økologiske, kulturelle og økonomiske fremtidige kriser gis mindre grobunn.
 • evner å analysere og helhetlig vurdere problemstillinger ut fra relevant teori og empiri, og vurdere egnet forskningsmetode.
 • kan gjennomføre, fremstille og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • evner å reflektere og være kritisk tenkende til etablerte sannheter og egne erfaringer fra det internasjonale kulturmangfold, og er bevisst på sin rolle i det lokale og globale samfunnet med etisk bevissthet.
 • kan bidra med å se både helhet og holde fokus i endrings- og utviklingsarbeid innenfor bærekraft, ut fra en balansert forståelse av hva som kan være verdifullt fra et næringslivs-, miljø- og samfunnsperspektiv.
 • kan gjøre bruk av tilegnet kunnskap og relevant internasjonal forskningslitteratur og bidra i samfunnsdebatten om hvordan samspill mellom politikk, næringsliv, offentlig forvaltning og sivilsamfunnet driver frem og bidrar i prosesser i retning av livskraftige og bærekraftige samfunn.
 • kan anvende tilegnede kvaliteter som flerfaglig forståelse, kreativ tenkning og entreprenøriell oppfinnsomhet på både lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger, og på nye anvendelsesområder.
Semesteravgift og pensumlitteratur. Studentene dekker sine reiseutgifter mellom Norge og partnerinstitusjoner (refunderbart for norske studenter tilknyttet Lånekassen).
Renan de Jesus Ferreira

– Takk, bestemor!

Brasilianske Renan trives så godt i Bodø at han ønsker å ta master på Handelshøgskolen. Den muligheten får han fordi bestemor for lenge siden tok et klokt valg.