et barn som leker og ler
Kortere studier

Barnehagelærerrollen og profesjonsutøvelse i barnehagen

Nett

Bli en bedre barnehagelærer! Dette studiet fokuserer på kritisk analyse av egen rolle, teori, skjønn og diskusjoner om barn og barndom. Du vil styrke din rolle som barnehagelærer og utvikle deg videre. 

 


Om studiet

Ønsker du å utvikle deg i rollen som barnehagelærer og styrke din profesjonsutøvelse i barnehagen? Emnet vil gi studentene avanserte ferdigheter i å kritisk analysere egen profesjonsrolle og barnehagens innhold. Profesjonsteori, bruk av profesjonelt skjønn og globale, nasjonale og lokale diskurser om barn, barndom og barnehage er sentrale tema i emnet.

Hva kan du jobbe som?

Studiet passer for deg som vil øke kunnskap om profesjonsutøvelse. Studiet vil styrke deg for andre stillinger knyttet til utvikling og ledelse i frivillig sektor, offentlig og private organisasjoner, eller andre virksomheter.
Undervisningen er nettbasert (med mulighet for å møte seminargruppen fysisk). Det varieres mellom nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid, og diskusjoner og arbeid i seminargrupper. Emnet har en studentaktiv arbeids- og undervisningsform som krever at studenten er forberedt, selvdreven, og deltar aktivt i seminargruppen. 
Det inngår ikke praksis i emnet.
Lærer- eller barnehagelærerutdanning; eller annen pedagogisk utdanning som gir bachelor- kompetanse; eller som har tilsvarende eldre fag- og gradsutdanninger.
Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid. Studenter som ønsker utveksling kan søke om godkjenning på ordinær måte.
Studieprogrammet og emnet kan søkes innpasset i masterprogrammet ‘Master i barnehagepedagogikk’ ved Nord universitet, som har oppstart høst 2023. Etter fullført master kan man ta videre studier på ph.d. nivå. Ved Nord universitet tilbys ph.d. i profesjonsvitenskap.

Læringsutbytte   

En student skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:   

   

Kunnskaper     

Ved gjennomført studium skal studenten:  

Ha avansert kunnskap om profesjonsteoriske perspektiver på barnehagelærerrollen     

Kan anvende kunnskap om barnehagelærerens profesjonsetiske bevissthet og bruk av profesjonelt skjønn i pedagogisk arbeid   

Kan analysere problemstillinger knyttet til hvordan globale, nasjonale og lokale diskurser om barn, barndom og barnehage påvirker barnehagen som institusjon 

Ha avansert kunnskap om barnehagen som en flerkulturell barndoms- og utdanningsarena 

Ha inngående kunnskap om nyere forskning på relasjoner i barnehagen og barns utvikling og læring 

Ferdigheter     

Ved gjennomført studium skal studenten:    

Kan analysere og kritisk reflektere over og begrunne utøvelse av barnehagelærerrollen i lys av teoretiske perspektiver og nyere forskning  

Kan analysere hvordan barnehagelærerens profesjonsidentitet legger føringer for pedagogiske praksiser i barnehagen   

Kan selvstendig uttrykke og drøfte hvordan barnehagefaglige diskurser er med på å forme barnehagens innhold og rammene for barns utvikling, lek og læring   

Kan utvikle praksiser som styrker relasjoner og fremmer barns lek, læring og utvikling   

    

Generell kompetanse   

Ved gjennomført studium skal studenten:   

Kan analysere og reflektere over relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til barnehagelærerrollen, barnehagens innhold og barns lek, læring og danning  

Kan reflektere over barnehagens rolle i samfunnet i nasjonal og global sammenheng

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.