Emnebeskrivelse for 2024/25
Miljøgifter og økotoksikologi
BIO5008
Emnebeskrivelse for 2024/25

Miljøgifter og økotoksikologi

BIO5008
Emnet fokuserer på menneskeskapte miljøgifter som tungmetaller, pesticider og organiske miljøgifter, og hvordan de påvirker naturlige biologiske systemer. Temaer vil være kilder og spredning av miljøgifter i naturen, bioakkumulering, biomagnifisering, og økotoksikologiske effekter av miljøgifter i organismer. Fokus vil bli lagt på miljøgifter som er relevante for matsikkerhet, og på å beskrive økotoksikologiske effekter av akvakultur.
Studenten må være kvalifisert for opptak til Master i biovitenskap.
Studenten må være kvalifisert for opptak til Master i biovitenskap.

Målet er at studentene ved fullført emne skal ha oppdatert kunnskap innen de viktigste feltene av økotoksikologi:

Kunnskap:

Etter endt emne skal studenten ha:

  • Kunnskap om tilførsler, spredning og nivåer av giftige stoffer i naturen.
  • Forståelse for eksponering, opptak, metabolisme, fordeling i kroppen og utskillelse av fremmedstoffer.
  • Kunnskap om virkningsmekanismer av giftige stoffer på molekylært nivå, cellenivå, organnivå, individnivå, og effekter på naturlige populasjoner og økosystemer, samt bruk av biomarkører.
  • Kunnskap om økotoksikologi, miljøforurensning inkludert effekter av akvakultur, oversikt over ulike grupper toksiske stoffer, samt kjenne til toksikologisk risikovurdering.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • Analysere og tolke økotoksikologiske problemstillinger.
  • Gjennomføre et eller flere gruppevise, avgrensete forskningsprosjekter (seminar), og presentere prosjektene sammen med gruppen for sine medstudenter.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenter ha:

  • Avansert forståelse av sentrale prinsipper i økotoksikologi, samt kjenne til toksikologisk risikovurdering.
Semesteravgift og pensumlitteratur.

Master i biovitenskap: Spesialisering marin økologi

Valgemne øvrige spesialiseringer

Forelesninger og studentpresentasjoner. Obligatorisk deltakelse på seminarer og studentpresentasjoner (80%).
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

  • Obligatorisk deltakelse - minimum 80 % oppmøte , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
  • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer