Kortere studier

Ledelse i fire perspektiv

Nettstudier

Om studiet

Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta dine lederoppgaver? Ved å kunne velge og vurdere ut fra ulike perspektiver, kan du utvide din forståelse av ulike situasjoner. Emnet tar for seg ledelse som struktur, HR, politikk og symbolikk.

Utenlandsopphold

Ingen

5 nettbaserte samlinger à ca. 4 timer. Arbeid mellom samlingene forutsettes.

DATO Tid

25.01 09.15-13.00

22.02 09.15-13.00

29.03 09.15-13.00

26.04 09.15-13.00

10.05 09.15-13.00

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanseog dokumentert 2 års arbeidserfaring.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Arbeidserfaring dokumenteres med attest fra arbeidsgiver(e). Dette lastes opp sammen med dokumentasjon på generell studiekompetanse (eller realkompetanse) når du søker på studietilbudet.

Geografiske kvoter:

12 plasser for søkere bosatt i Fosen

12 plasser for søkere bosatt i Namdal

12 åpne plasser

Emnet gir studentene innføring i ledelsesteori og etikk forbundet med lederrollen.

Emnet skal gi studentene et bredt faglig grunnlag for å forstå egen rolle som leder, kunne utøve ledelse i små- og mellomstore organisasjoner og utvikle egne lederferdigheter.

Kunnskaper

Kandidaten

• har bred kunnskap innenfor ledelsesteori

• har kunnskap om etiske teorier og kan knytte de til ledelse

• har kunnskap om ledelse I et historisk perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

• kan bruke ledelsesteori til å begrunne egne valg i både egne og tenkte problemstillinger

• kan reflektere over egen utøvelse som leder og vurdere ulike alternative forståelser

Generell kompetanse

Kandidaten

• kan reflektere og diskutere problemstillinger og utfordringer som ledere står ovenfor, herunder etiske problemstillinger, med andre fagfeller.

• finne frem til og oppdatere egne kunnskaper på fagområdet