En personlig trener assisterer en person som tar situps.
Årsstudium

Personlig trener

Bodø

Bli personlig trener! Studiet gir deg praktisk og pedagogisk treningskompetanse. Rundt halvparten av undervisningen er praktisk.


Om studiet

Ønsker du praktisk og pedagogisk kompetanse innen fagfeltet trening? 

Behovet for personer med denne utdanningen er stort og voksende i hele Norge - og globalt. Som student på årstudium Personlig trener lærer du om planlegging, gjennomføring og evaluering av trening, gjennom de sentrale områdene: 

 • Funksjonell screening og biomekanikk
 • Styrketrening
 • Trening av utholdenhet og hurtighet
 • Grunnleggende sport coaching

Årsstudium personlig trener er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning ved campus Bodø. Oppimot 50 % av undervisningen er praktisk. Det er ikke krav om obligatorisk oppmøte. I studiet inngår også praksis som personlig trener. Studiet disponerer to idrettshaller, turnhall, klatrehall, fotballbane og løpebane. I tillegg har vi et splitter nytt og velutstyrt treningsrom, som bare våre studenter har tilgang til.

Årsstudium Personlig trener har felles undervisning med førsteåret på bachelor i trening helse og prestasjon. Hvis du har lyst kan du derfor fortsette videre med en bachelor når du er ferdig med årsstudiet, og samtidig være kvalifisert til å jobbe som PT ved siden av studiet.

Ønsker du en aktiv studiehverdag, med gode jobbmuligheter etter endt utdanning? Søk årsstudium i personlig trener!

Hva kan du jobbe som?

De studenter som tar årsstudium personlig trener vil inneha en kompetanse som setter dem i stand til å fungere på mange områder, som for eksempel:

 • personlige trenere
 • miljøarbeidere
 • trening av eldre i institusjon
 • trenere i idrettslag
 • folkehelsekoordinator
 • fysiske trenere i toppidrett
 • treningsveiledere
 • trening av funksjonshemmede

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetanse på siden vår om realkompetanse.


I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorg- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
 • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

 • Arbeid innen idrett- og friluftsliv, forsvaret, barnehage, folkehøgskoler, grunnskoler, videregående skoler, treningssenter, folkehelse, helsesektoren, ledelse og reiseliv.
Studiet inneholder ikke utenlandsopphold.

Det er mulig å søke om overgang til programmet Bachelor i trening, helse og prestasjon, campus Bodø. Hvordan du søker om overgang vil du få informasjon om i vårsemesteret. Har man gjennomført "Personlig trener" kan man også søke på “Bachelor i trening, helse og prestasjon” gjennom ordinæropptaket til Samordna opptak. 

Årsstudium personlig trener utgjør det første året i Bachelor i trening, helse og prestasjon.

Kunnskap

 • grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen screening/analyse av personer som man skal trene.
 • kjenne til sentrale begreper, teorier og utviklingsarbeid innen langsiktig treningsplanlegging
 • kan orientere seg i aktuell faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger rundt trening i teori og praksis, og gjennom dialog drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
 • kjenne til noen overordnede trekk ved historie, tradisjoner, og egenart for trening, og
 • fagområdets plass og betydning i dagens samfunn

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap om praktiske og teoretiske problemstillinger om screening/analyse samt treningsplanlegging og kunne redegjøre for sine valg
 • kan reflektere over egen faglig utførelse av trening og fysisk aktivitet og eventuelt kunne justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan beherske og anvende noen relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkes-etiske problemstillinger om trening og fysisk aktivitet , og hvordan disse praktisk kan håndteres på en adekvat måte.
 • kan planlegge og gjennomføre trening og fysisk aktivitet med ulike personer og grupper både på kort og lang sikt. Dette skal kunne gjøres både individuelt og i grupper, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt fagstoff om trening og fysisk aktivitet individuelt og til grupper både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter om og erfaringer fra trening med andre som har samme fagbakgrunn og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
 • kjenne til nytekning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.