En personlig trener assisterer en person som tar situps.
Årsstudium

Personlig trener

Bodø

Om studiet

Ønsker du praktisk og pedagogisk kompetanse innen fagfeltet trening?

Behovet for personer med denne utdanningen er stort og voksende i hele Norge - og globalt. Som student på Personlig trener lærer du om planlegging, gjennomføring og evaluering av trening, gjennom de sentrale områdene som er:

 • Funksjonell screening og biomekanikk
 • Basis og styrketrening
 • Grunnleggende sport coaching
 • Trening av utholdenhet og hurtighet

Årsstudium personlig trener er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning ved campus Bodø. Oppimot 50 % av undervisningen er praktisk. I studiet inngår også praksis som personlig trener. I tillegg til campus bruker man fasiliteter tilknyttet Mørkvedlia Idrettspark, med flerbruks idrettshaller, turnhall, klatrehall, fotballbane og løpebane. Studiet disponerer også et velutstyrt treningsrom.

Ønsker du en aktiv studiehverdag, med gode jobbmuligheter etter endt utdanning? Søk årsstudium i personlig trener!

Hva kan du jobbe som?

De studenter som tar årsstudium personlig trener vil inneha en kompetanse som setter dem i stand til å fungere på mange områder, som for eksempel:

-personlige trenere

-miljøarbeidere

-trening av eldre i institusjon

-trenere i idrettslag

-folkehelsekoordinator

-fysiske trenere i toppidrett

-treningsveiledere

-trening av funksjonshemmede

Utenlandsopphold

Studiet inneholder ikke utenlandsopphold.

Videre utdanning

Det er mulig å søke om overgang til programmet Bachelor i trening, campus Bodø. Informasjon om hvordan du søker overgang gis informasjon om i vårsemesteret. Har man gjennomført "Personlig trener" kan man også søke på “Bachelor i trening” gjennom ordinæropptaket til Samordna opptak. 

Årsstudium personlig trener utgjør det første året i Bachelor i trening.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Kunnskap

 • grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen screening/analyse av personer som man skal trene.
 • kjenne til sentrale begreper, teorier og utviklingsarbeid innen langsiktig treningsplanlegging
 • kan orientere seg i aktuell faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger rundt trening i teori og praksis, og gjennom dialog drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
 • kjenne til noen overordnede trekk ved historie, tradisjoner, og egenart for trening, og
 • fagområdets plass og betydning i dagens samfunn

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap om praktiske og teoretiske problemstillinger om screening/analyse samt treningsplanlegging og kunne redegjøre for sine valg
 • kan reflektere over egen faglig utførelse av trening og fysisk aktivitet og eventuelt kunne justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan beherske og anvende noen relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkes-etiske problemstillinger om trening og fysisk aktivitet , og hvordan disse praktisk kan håndteres på en adekvat måte.
 • kan planlegge og gjennomføre trening og fysisk aktivitet med ulike personer og grupper både på kort og lang sikt. Dette skal kunne gjøres både individuelt og i grupper, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt fagstoff om trening og fysisk aktivitet individuelt og til grupper både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter om og erfaringer fra trening med andre som har samme fagbakgrunn og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
 • kjenne til nytekning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet