Unge mennesker som demonstrerer for miljøet.
Kortere studier

Samfunnsfag 2

Nettstudier

Om studiet

Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant for undervisning i fag som samfunnsfag, historie og geografi i den videregående skolen.

Gjennomført Samfunnsfag 1 er en fordel, men ikke nødvendig for å ta Samfunnsfag 2.

Hva kan du jobbe som?

Samfunnsfag gir undervisningskompetanse i grunnskolen og i andre skoleslag.

Videre utdanning

Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest.

KUNNSKAPER

Studenten

 • har kunnskap som er viktig for å kunne forstå det samfunnet vi lever i
 • har kunnskap som er viktig for å kunne undervise om samfunnsfaglige emner i skolen
 • har gjort seg kjent med begreper, perspektiver, metoder og kunnskapselementer fra de tre samfunnsfagene i grunnskolen (samfunnskunnskap, geografi og historie)
 • kjenner til hvordan de ulike samfunnsfagene kan utfylle hverandre og bidra til tverrfaglig undervisning
 • har faglig og didaktisk kunnskap som setter dem bedre i stand til å undervise, og reflektere over egen rolle som faglærer innen temaområdene.
 • har kunnskap om naturgrunnlaget, næringsveier, bosettingsmønstre og miljø
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
 • har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse, samt det norske politiske systemet
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge, Sapmi og verden
 • har kunnskap om ulike samfunn og kulturer
 • har kunnskap om det mangfoldige og flerkulturelle Norge
 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk, rettsvesen og økonomi

FERDIGHETER

Studenten

 • kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
 • kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
 • kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper
 • kunne arbeide med ulike kilder, på ulike arenaer og med ulike metoder for å gjøre samfunnsfagundervisningen utforskende (Jfr. Utforskeren i læreplanen)

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • har innsikt i barns og ungdoms forståelse av faget
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget
 • kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn