Skuespiller som beveger seg med et klede.
Bachelor

Skuespiller og scenekunstproduksjon

Levanger

Lær å utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av uttrykk. Du lærer også å forvalte og utvikle egne ideer til en ferdig teaterproduksjon.


Om studiet

Nord universitets internasjonale bachelor i Skuespill og scenekunstproduksjon utdanner kreative og skapende skuespillere, som er klare til å arbeide profesjonelt med visjon og ferdigheter innen et bredt spekter av scenekunst både nasjonalt og internasjonalt.

Studenten får kompetanse og trening til å være med å forme fremtiden i scenekunstfeltet ved å gi en stemme til historiene folk trenger å høre. Du får mulighet til å utvikle ditt potensial i en kunstutdanning med fokus på samarbeid og ensemblearbeid. Du vil bygge ferdigheter og kunnskap innen skuespill, bevegelse, stemme, sang, musikk, dramaturgi, devisingmetoder og gjennomføre prosjekter innen teater, musikk og film.

Fakultet har et internasjonalt perspektiv i undervisningen, og er tilknyttet andre kunstskoler, gjestelærere og andre fagpersoner både nasjonalt og internasjonalt. Du blir en del av et levende og voksende fellesskap som ser utover nasjonale grenser, arbeider med mangfold og engasjerer seg i kunstnerisk samarbeid uten grenser.

Kjernen i programmet drives av nysgjerrighet, åpenhet og en vilje til å eksperimentere gjennom improvisasjon, bevegelse og scenekunstproduksjon. Vi oppmuntrer studenter som er motiverte, selvstendige, lidenskapelige, engasjerte og som ønsker å lage scenekunst som berører og inspirerer til å søke.

Hva kan du jobbe som?

Teaterutdanningen utdanner profesjonelle skuespillere. Det legges vekt på den enkelte students individuelle uttrykk og egenart. Gjennom tre år får studentene anledning til å utforske en lang rekke tema, inspirasjoner og stilarter. Dette blir starten på å utvikle den enkelte students kunstneriske signatur, som bygger på teaterfaglige metoder det undervises i gjennom utdanningens løp.

 Teaterutdanningen utdanner profesjonelle skuespillere. Mange av våre studenter har dannet egne teaterkompanier.

Tidligere studenter fra Nord universitet har spilt på så godt som alle scener av betydning i Norge. Tidligere studenter jobber eller har jobbet på Nationaltheatret, Trøndelag Teater og Hålogaland Teater, for å nevne noen.

Tidligere studenter jobber også med film og fjernsyn, blant annet i NRK. Våren 2015 ble våre tidligere studenter Stine Fevik og Inga Ibsdotter Lilleaas nominert til henholdsvis Heddaprisen og Amandaprisen.

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver.  

Studiet er en scenekunstutdanning, og søkere kan fritas fra kravet om generell studiekompetanse. (Se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag). Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøvene kan vise til spesielle faglige kvalifikasjoner. Alle søkere gjennomfører samme opptaksprøver uavhengig om man har generell studiekompetanse eller ikke. 

Tilbud om studieplass skjer etter vurdering av avlagte opptaksprøver.  

Vårt opptakssystem er forankret i “Forskrift for opptak ved høyere utdanning”: 

“§ 4-9.Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag 

Ved opptak til desse utdanningane må søkjarar bestå opptaksprøve etter nærmare reglar fastsette av institusjonen: 

a. 

Scenekunstutdanning 

§ 7-14.Rangering på grunnlag av opptaksprøve  

(1) Søkjarar til studium som etter § 4-4, § 4-7, § 4-9 og § 4-10 har opptaksprøve som spesielt opptakskrav, kan rangerast på éin av desse måtane:  

• etter § 7-1 til § 7-13 åleine  

• på grunnlag av opptaksprøve åleine  

• på grunnlag av både § 7-1 til § 7-13 og opptaksprøve.  

Rangering av søkere skjer på bakgrunn av kulepunkt 2 ovenfor.  

Utdanningen arbeider i nær relasjon til internasjonale teatermiljø. Det kan i tredje år bli gjennomført studietur til utlandet.
Studiet kvalifiserer til opptak til kunstfaglig master nasjonalt og internasjonalt.

KUNNSKAP

Studenten:

 • Har bred praktisk kunnskap om skuespill og scenekunstproduksjon.
 • Kan tilpasse sine kunnskaper og ferdigheter til ulike kunstneriske prosjekter.
 • Har bred kunnskap om fagets tradisjoner, metoder og plass i samfunnet, og kan gjøre kvalifiserte valg i sitt arbeide, også i et bærekraftig perspektiv.
 • Kan sette faget inn i en bredere kulturell, sosial og politisk kontekst, nasjonalt og internasjonalt, og relatere det til sitt profesjonelle arbeid.
 • Kan oppdatere egen kunnskap i faget og være i utvikling som skuespiller og kunstner.
 • Kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innen skuespill og scenekunstproduksjon.

FERDIGHETER 

Studenten:

 • Kan mestre ferdigheter for å arbeide som skuespiller på et høyt internasjonalt nivå i teater, film, TV og andre media.
 • Kan mestre grunnleggende skuespiller, stemme, bevegelses og musikkferdigheter.
 • Kan anvende sin kunnskap til å gjøre skuespillermessige eller kunstneriske valg i ulike kunstneriske prosjekter.
 • Kan undersøke, utvikle og anvende ulike stiler, fortolkningsstrategier og skapende metoder i kunstnerisk arbeid.
 • Kan bruke teksttolking som metode til å gjøre gode skuespillerfaglige valg.
 • Har kunnskap om arbeidsetikk i et arbeidsmiljø og kan arbeide trygt med intimitet. 

GENERELL KOMPETANSE 

Studenten:

 • Kan være skuespiller i en profesjonell produksjon med høy grad av kreativ selvstendighet.
 • Kan tilby kunstneriske forslag inn i et scenisk arbeide både individuelt og i gruppe.
 • Kan samarbeide med kolleger for å skape nyskapende uttrykk som utfordrer etablerte sosiale, kognitive og historiske tenkemåter.
 • Kan identifisere egne sterke og svake sider og bruke denne kunnskapen til å utvikle seg som skapende skuespiller og kunstner.
 • Kan anvende sin forståelse av arbeidsetikk i samarbeide om kunstnerisk arbeid, og utvikle god praksis i et profesjonelt område i stadig endring.
 • Kan utvikle ideer, undersøke, planlegge og gjennomføre kunstneriske prosjekter både individuelt og i gruppe
 • Kan samarbeide og utveksle erfaring med kolleger i det profesjonelle feltet og har oversikt over aktuell praksis i det kunstneriske fagfeltet.
 • Kan bruke sin kunnskap om det profesjonelle og internasjonale feltet til å og planlegge egen karriere.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

For hvert semester er det en materialavgift på 1000 kroner.