Det samiske flagget vaier i vinden.
Master (5 år)

Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7

Levanger
Det er ikke opptak til dette studiet høsten 2024.

Om studiet

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er en solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig masterutdanning for deg som vil bli lærer for barna i de tidligste skoleårene i grunnskolen.

Hos oss kan du ta en grunnskolelærerutdanning på heltid som er nett- og samlingsbasert. Utdanningen kan passe for deg som ikke kan følge daglig undervisning på et studiested. Mellom samlingene på Levanger er det ukentlig obligatorisk undervisning på nett på dagtid.

En grunnskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å være en profesjonsutøver i klasserommet, må du kunne samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser. Underveis i lærerutdanningen tilegner du deg kompetanse til å planlegge og drive god og variert undervisning, samt å legge til rette for et best mulig læringsmiljø, både faglig og sosialt.

Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer.

​Matematikk, norsk, sørsamisk og pedagogikk er obligatoriske fag, i tillegg til ett valgfritt undervisningsfag/skolerelevant fag. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid faglig fordypning.

Denne utdanningen gir deg tittelen lektor, og skal dekke behovet for godt kvalifiserte lærere i det sørsamiske samfunnet.

Hva kan du jobbe som?

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen, både samiske skoler og andre skoler.

Samlinger høsten 2023:

Samlingsuker kommer (mandag til og med torsdag)

Det vil i tillegg være obligatorisk undervisning på dagtid hver uke mellom samlingene. Denne undervisningen foregår på nett.

Med forbehold om endringer.

Du får praksisopplæring allerede fra første studieår. I løpet av dine fem år som student, skal du ha 115 dager praksis. I starten av studiet er praksis lagt opp slik at du observerer undervisning. Etter hvert får du planlegge og gjennomføre egen undervisning.  Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.

Vi forsøker å legge til rette for praksisopplæring i ditt nærområde.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.
 

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere enten:

Sørsamisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring.

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og

minst 35 skolepoeng

eller:

Sørsamisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring.

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og

minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2023 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.


Krav om politiattest
Det kreves politiattest (barneomsorgsattest) for studiet.
 

Krav om medisinsk testing
Som student ved lærerutdanningene plikter du å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Før du kan delta i praksisstudier, må du besvare et spørsmål om utenlandsopphold med tanke på tuberkulose. Dette gjøres som en del av semesterregisteringen i Studentweb. Se her for mer informasjon. 

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3. studieår, og det er mulig å ta relevante emner ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Studentene kan også arbeide med FoU-oppgaven på den institusjonen man drar på utveksling til og vil bli fulgt opp av veileder.

Du kan velge mellom å ta enten et skolerelevant- eller et skolefag da du drar på utveksling. Fakultetet samarbeider med en rekke universitet i Australia, New Zealand, Japan, mange land i Europa, USA og Canada.

I Stortingsmelding 7 (2020-2021) fastslås det at mobilitet og utveksling i lærerutdanningen skal stå sentralt i utdanningen. Fakultetet oppfordrer deg som student på programmet om å dra ut. Som student på grunnskolelærerutdanningen har du mulighet til å dra på utveksling gjennom ulike mobilitetsprogram, for eksempel Erasmus+ som er verdens største mobilitetsprogram. Du vil også ha tilgang til ulike stipendordninger. Har du barn? Husk at det er mulig å dra på utveksling også da – og at det finnes stipendordninger for å dra på utveksling med barn.  

Som lærer skal du bidra til at elevene får et møte med demokrati og medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraft. Gjennom å dra på utveksling vil du bl.a. møte språk, kulturer og et akademisk miljø som gjør at du vokser i din profesjonsrolle. Grip muligheten og dra på utveksling!  

For spørsmål om utveksling – ta kontakt med studieveileder som kan henvise deg til internasjonal koordinator. 

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har kunnskap om samisk tradisjon innenfor det enkelte fagområde
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk, spesielt med vekt på samiske og urfolks forskningsperspektiver
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om sammenhengen i utdanningsløpet barnehage/skole og om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i det samiske samfunnet og i samfunnet for øvrig
 • har kunnskap i å bruke naturen og nærmiljøet som læringsarena og tilpasse aktiviteter til ulike læringsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre, og gjøre nytte av samiske læringsmåter i opplæringen
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner og tilpasse opplæringen i tospråklig eller flerspråklig perspektiv
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • behersker sørsamisk og norsk, muntlig og skriftlig, og kan bruke språkene på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • har kompetanse i fjernundervisningsdidaktikk
 • kan initiere og ivareta et godt skole/hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Foruten utgifter til semesteravgift, pensumlitteratur og bærbar pc / nettbrett, kan det tilkomme utgifter til ekskursjoner, materialavgifter etc. Dette er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudier må påregnes.