Studenter lener seg mot glasskuppel på biblioteket i Bodø
Årsstudium

Sosiologi

Bodø, Levanger

Ved å studere sosiologi får du innsikt i samfunnets institusjoner og utvikling. Studiet, som er samlingsbasert, passer for deg som vil arbeide for og med mennesker.


Om studiet

Vil du arbeide for og med mennesker? Ønsker du innsikt i samfunnet, samfunnets institusjoner og utvikling? Da er sosiologistudiet for deg. Studiet gir studentene innblikk i mellommenneskelige relasjoner på ulike nivå. Studiet tar i tillegg sikte på å tilføre studentene kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnets sosiale, politiske og økonomiske dimensjoner.

Hva kan du jobbe som?

Sosiologiske kunnskaper og metoder er nyttige i planlegging og utredning på en lang rekke områder og er dermed anvendelige i en rekke ulike yrker. En mulighet er å bruke fagbakgrunnen inn mot utdanningssektoren, og kombinere sosiologi med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Med bachelorgrad i sosiologi kan du jobbe som leder, utreder eller saksbehandler i flere ulike bransjer, både i offentlig og privat sektor. Sosiologer er som regel ikke ansatt som sosiologer, men er ansatt i stillinger som for eksempel informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere, politisk rådgiver, HR – rådgiver og andre typer rådgiverstillinger, konsulent, prosjektkoordinatorer og liknende. Noen velger å studere videre, og tar master og doktorgradsløp, og jobber da som forskere. Mulighetene er mange!

Det vil normalt være mellom to og tre samlinger på et semester. Hver enkelt samling vil ha 2- 3 dagers varighet og samlingene gjennom studieåret vil bli annonsert i god tid før studiestart. Innimellom samlingene legges det opp til ulike læringsaktiviteter, slik at oppgaver og frister vil bli spredt jevnt utover i semesteret.

I tillegg til undervisning vil samlingene også omfatte ekskursjoner til både private bedrifter og offentlig sektor. Et samlingsbasert studium gir anledning til en annen type læringsintensitet enn et tradisjonelt campusbasert studium, og som student vil du oppleve et aktivt undervisningsopplegg med vekt på gruppearbeid.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Sosiologi er et bredt fag som omfatter kunnskaper om samfunnet vi lever i, samtidig som den gir bedre selvinnsikt og forståelse for mennesker rundt oss.

Bredden i faget gjør at vurderingen av realkompetanse også åpner for en ganske bred vurdering av realkompetanse. Dette betyr at erfaring fra alle sektorer, offentlig, privat og frivillig, vil bli vurdert som relevant. Ulike typer oppgaver vil også bli vektlagt i vurderingen av realkompetanse. Dette kan for eksempel være arbeid med mennesker, kunderelasjoner eller omsorgsarbeid, eller oppgaveorientert arbeid, for eksempel deltakelse i prosjekter, utviklingsarbeid o.l.

Annen arbeidserfaring vil også vurderes.

Det tilbys ikke mulighet for utveksling på dette studieprogrammet.
Årsstudiet gir grunnlag for videre sosiologiske studier på bachelornivå. Studiet gir en forståelse av, og innsikt i, samfunnsutviklingen.

En kandidat med fullført årsstudium i sosiologi skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • har grunnleggende kunnskap om faghistorien, temaer og teoretiske retninger i sosiologien
 • kjenner til ulike forskningsområder i faget
 • har innsikt i hvordan samfunnet er bygget opp og fungerer
 • kan beskrive globale og lokale samfunnsforhold og har innsikt i bærekraftperspektiver på samfunnsutviklingen

Ferdigheter:

 • kan jobbe selvstendig med sosiologiske problemstillinger
 • kan tilegne seg informasjon og fagkunnskaper for å belyse en problemstilling
 • kan skrive strukturerte akademiske besvarelser med en sosiologisk forankring
 • kan beskrive relevante forskningsmetoder

Generell kompetanse:

 • kan formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 • kan jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
 • kan vise til og redegjøre for relevant sosiologisk kunnskap i utredninger av samfunnsforhold
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Teaching model
Samlingsbasert