En elev undervises av en lærer.
Kortere studier

Spesialpedagogikk - ulike lære- og funksjonsvansker

Nesna

Vil du jobbe med spesialpedagogikk? Studiet gir kunnskap om lære- og funksjonsvansker i barnehage, grunnskole og videregående skole.


Om studiet

Studiet gir et godt faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid. Det gir oversikt og breddekunnskap om lære- og funksjonsvansker som lærere vil møte på i sitt arbeid i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Spesialpedagogikk breddestudium (tidligere spesialpedagogikk 2) har endret navn til Spesialpedagogikk - ulike lære- og funksjonsvansker.

Hva kan du jobbe som?

Kandidater med førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, vil med godkjent studium, kvalifisere deg for å arbeide med spesialpedagogiske oppgaver innenfor barnehager, skoler, i spesialpedagogiske fagteam og i andre institusjoner med spesialpedagogiske arbeidsoppgaver.
Deltidsstudium som er samlings- og nettbasert. 3 studiesamlinger på Campus Nesna. 3 studiesamlinger på nett. 
10 dager obligatorisk veiledet og vurdert spesialpedagogisk praksis. For nærmere informasjon om praksis se emneplanen.

For opptak stilles det krav om 30 studiepoeng/ECTS i pedagogikk.

Eksempler på profesjonsutdanninger som har tilstrekkelig med pedagogikk i studieløpet: førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning, sosionomutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning.

Poengberegning og rangering

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser rangeres søknadene ut fra et vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Dersom du søker om opptak på bakgrunn av en av profesjonsutdanningene ovenfor som har pedagogikken innbakt i andre emner, vil hele graden være opptaksgrunnlaget.

Les mer på vår side om poengberegning og rangering


Krav om politiattest

Det kreves politiattest for studiet (barneomsorgsattest).

Ikke aktuelt
Studiet Spesialpedagogikk spesialisering (30 sp) eller tilsvarende. Kandidater kan også søke direkte opptak til master i tilpasset opplæring, eller mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk hvis de ellers oppfyller opptakskrav.

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • har kunnskap om spesialpedagogikkens historie og plass i samfunnet, normalisering, likeverd og inkludering
 • har kunnskap om ulike funksjons- og lærevansker hos barn, unge og voksne
 • har kunnskap om rettigheter og saksgang ut i fra lov og forskrifter
 • har oversikt over de vanligste kartleggingsmetodene og kartleggingsverktøy som brukes i barnehage og skole
 • har kunnskap om forebyggende og avhjelpende tiltak, tidlig innsats og spesialpedagogiske metoder
 • har kunnskap om spesialpedagogisk utviklingsarbeid/innovasjon og fler- og tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om yrkesetiske problemstillinger knyttet til spesialpedagogisk arbeid

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk og konstruktivt over sin egen praksis og relatere den til spesialpedagogisk teori
 • kan reflektere over og drøfte sentrale og dagsaktuelle spesialpedagogiske og yrkesetiske problemstillinger som er relevante for opplæringen i barnehagen og undervisningen i skolen
 • kan gjennomføre spesialpedagogisk kartlegging og utredning ved bruk av aktuelle kartleggings- og utredningsmateriell
 • kan gjøre rede for hvordan skolen og barnehagen kan tilrettelegge læringsmiljøet for å kunne forebygge og avhjelpe vansker
 • kan gi relevant spesialpedagogisk veiledning og rådgivning til foreldre/foresatte og til ansatte i i skole og barnehage
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk utviklingsarbeid/innovasjon
 • kan arbeide fler- og tverrfaglig sammen med andre faggrupper

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • har bred innsikt i hvordan en kan legge til rette for et godt læringsmiljø med basis i spesialpedagogiske tilnærminger
 • har innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger tilknyttet barns rettigheter, hvor også tilpasset opplæring og spesialundervisning fremkommer
 • har kompetanse i å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere den tilpassede opplæringen, herunder også spesialundervisning for barn, unge og voksne med ulike funksjons- og lærevansker ut i fra individ-, gruppe- og systemnivå
 • har kompetanse i å kunne formidle og utveksle synspunkter og erfaringer i faglige fellesskap for å kunne bidra til utvikling av god spesialpedagogisk praksis
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.