Dame foran pc
Kortere studier

Statsautorisert regnskapsfører 1

Bodø, Nett

Studiet er en yrkesrettet utdanning, spesielt utviklet for regnskapsførerbransjen, som sammen med vårt studium Statsautorisert regnskapsfører 2 tilfredsstiller teorikravet til å bli statsautorisert regnskapsfører


Om studiet

Studiet er lagt opp med en fysisk oppstarts samling og blir videre gjennomført digitalt.

I studiemodellen er det en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder. Hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste semester. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser. Denne første modulen har fokus på finansregnskapet og regnskapsførerregelverket, regnskapsorganisering og forretningsforståelse.

Ved bestått studium Statsautorisert regnskapsfører 1 og Statsautorisert regnskapsfører 2 oppfyller du utdanningskravene til å bli statsautorisert regnskapsfører.

Hvordan foregår undervisningen

Studiet er lagt opp med en fysisk oppstarts samling og blir videre gjennomført digitalt.

Studieprogrammet skal ha en oppstartssamling i Bodø. Samlingen vil være fra lunsj til lunsj med mål om å etablere gode studiesamarbeid og faglig nettverk mellom studentene.

27. august (kl 12-17) - 28. august (kl 9-12) - Bodø

Studiet gjennomføres utover oppstartsseminaret digitalt tilpasset arbeidshverdagen til studentene. Det legges opp til mulighet til å tilegne seg kunnskap gjennom pensum, case og asynkrone undervisningsøkter. I tillegg vil det være digitale synkrone samlinger med fokus på å løse oppgaver sammen, dialog og avklaringer. Det er ikke oppmøteplikt til dette studiet, men da det er et krevende studium så anbefaler vi på det sterkeste at studentene følger samlingene så godt det lar seg gjøre. Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene.

Det er som hovedregel ikke opptak av fysisk oppstartssaming og de digitale fellessamlingene.

Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng innen økonomiske administrative fag. Med følgende fordeling innen fagområdene:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomiske fag
 • minimum 30 studiepoeng administrasjonsfag
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi
 • minimum 20 studiepoeng metodefag
 • minimum 7,5 studiepoeng etikk, samfunnsansvar, bærekraft

Rettslære/foretaksrett på minimum 7,5 stp, inngår som en del av utdanningskravet for godkjenning som statsautorisert regnskapsfører. Studenter som mangler dette emnet, kan ta det som enkeltemne ved Nord universitet.

I tillegg kreves minst to års arbeidserfaring. Informasjon om hvordan dette dokumenteres

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om regnskapsførers rolle i samfunnet og den reguleringen som styrer og underbygger yrkesutøvelsen som regnskapsfører
 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor regnskap og regnskapsrelaterte områder
 • Kjenne til sentrale tema innen etikk og personvern
 • Kjenne til innholdet i og forskjeller mellom ulike regnskapsmodeller og regnskapsteorier

Ferdigheter

 • Kunne gjøre faglige vurderinger innen områdene regnskap og tilhørende rapportering etter gjeldende regelverk
 • Kunne, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver etter beste praksis
 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

 • Kunne vurdere spenningsforhold mellom teori og praksis innenfor regnskapsførerfaget
 • Kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis
 • Kjenne til relevante faglige verktøy som regnskapsprogramvare, teknikker og uttrykksformer
 • Ha kjennskap til internasjonal utvikling innenfor regnskapsfaget og betydning for nasjonalt regelverk og praksis
 • Kjenne til krav og metoder knyttet til løpende kunnskapsoppdatering innenfor fagfeltet

Kr 20.300 for «Statsautorisert regnskapsfører 1» - 30 studiepoeng
I tillegg kommer semesteravgift pr semester + utgifter til pensumlitteratur.

Statsautorisert regnskapsfører 2

Oppstart høst 2025.

Studiet har en fysisk oppstarts samling i Stjørdal og blir videre gjennomført digitalt.

Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder. Hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at alle emner er bestått før man går videre på neste semester. Spesifikke anbefalinger og forkunnskapskrav fremgår av de enkelte emnebeskrivelser. Denne andre modulen har fokus skatte- og avgiftsrett, samt praktisk regnskap med bedriftsrådgivning.

Ved bestått studium Statsautorisert regnskapsfører 1 og Statsautorisert regnskapsfører 2 oppfyller du utdanningskravene til å bli statsautorisert regnskapsfører.

Statsautorisert regnskapsfører 2 består av følgende emner:

 • Innføring i skatterett EVU (7,5 stp)
 • Skatte- og avgiftsrett EVU (7,5 stp)
 • Praktisk regnskap med bedriftsrådgivning EVU (15 stp)

Kr 20.300 for 30 studiepoeng.

I tillegg kommer semesteravgift pr semester + utgifter til pensumlitteratur.