Geografi, samlingsbasert

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

GEO1112
10 sp

Vår 2024 (2. semester)

GEO2010
10 sp
GEO1043
10 sp

Geografifaget er tverrfaglig og dreier seg om verdensbildet - om mangfold, variasjon og samspill, det naturgitte og det menneskeskapte, lokale og globale prosesser på jordoverflata. Du lærer hvordan landskapet på jorda blir formet av naturkrefter, hvordan en kan lage og bruke kart, hvordan ressurser er fordelt mellom regioner og verdensdeler, om følgene av globalisering og om miljøkonsekvenser av menneskelig atferd. Studiet består av emnene naturgeografi, kartlære, geografiske teorier og begreper, miljø- og ressursgeografi, regional utvikling og globalisering og samfunnsplanlegging.

Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig samfunnsplanlegging, regional utvikling, globale og regionale befolkningsspørsmål, undervisning og digitale kart (GIS). Årsstudiet i geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med den bærekraftige utviklingen, bærekraftsmålene og 'det grønne skiftet'. Geografifaget kjennetegnes ved store kontaktflater til andre fagdisipliner innen både samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Studiet er samlingsbasert og kan tas både på hel- og deltid. Studiet er velegnet for lærere eller andre som er i jobb og som ønsker etter- og videreutdanning. Samlingene utgjør en sentral og viktig del av studiet, der vi blant annet er mye ute i "felt" for å studere naturforhold og landskapstyper, i tillegg til besøk hos bedrifter, steder og kommuner. Mellom samlingene har vi digitale forelesninger, webinarer og arbeid med innleveringer, både individuelle og i grupper.

Fortsetter du på bachelor i geografi har du mulighet til å fordype deg i samfunnsplanlegging og geografiske informasjonssystemer (GIS) og lære mer om økonomisk geografi, miljøgeografi, reiseliv og opplevelsesnæringer. Studiet er fleksibelt, sosialt, og du kan bo hvor som helst mens du studerer geografi på Nord!

I en tid med store samfunnsendringer og globale utfordringer er behovet for helhetlig kunnskap om forholdet mellom mennesker, samfunn og natur større enn noen gang.

Etter endt studium som geografistudent skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • har bred kunnskap om geografifaget, faghistorien, og vitenskapelige metoder
  • har kunnskap om grunnleggende samfunnsplanlegging og geografiske informasjonssystemer (GIS)
  • kjenner til geografifagets egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan jobbe selvstendig med viktige problemstillinger innenfor geografifaget
  • er i stand til å skrive strukturerte akademiske besvarelser
  • kan sette faget inn i en aktuell samfunnssammenheng

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har evne til å se viktige sammenhenger mellom menneske, samfunn og natur, og utvikle holdninger basert på helhetlig kunnskap
  • kan bruke geografifaget i en fagdidaktisk sammenheng

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, skoleverk og forskning og utviklingsarbeid. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig samfunnsplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi i videregående skole. Studiet kan også kvalifisere til undervisning i samfunnskunnskap i videregående skole, men endelig beslutning når det gjelder dette tas av arbeidsgiver.

Studiet omhandler et mangfold av tema som åpner for videre studier og ulike yrkesvalg. Årsstudiet i geografi gir deg undervisningskompetanse i videregående skole og tilsvarer første studieåret i en bachelorgrad i geografi. Fortsetter du på bachelor og eventuelt master i geografi, kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi, miljøgeografi, reiseliv og opplevelsesnæringer eller byplanlegging med grønnstruktur osv.

Studiet er tilpasset nasjonale fagkrav for geografi, og kan inngå som en del av bachelorgradsstudier også ved andre læresteder.

Datoene for samlingene studieåret 2023/2024:

Samling 1: 28. - 30. august (Levanger og Snåsa)


Samling 2: 2.-4. oktober (Levanger)


Samling 3: 30. -31. oktober (digital)

Samling 4: 10.-12. januar (Levanger og Trondheim)

Samling 5: 7.-8. mars (digital)

Samling 6: 10.-12. april (Levanger og Flatanger)

Undervisningen er samlingsbasert med totalt seks samlinger; tre på høsten og tre på våren. De fysiske samlingene er fra onsdag til fredag. Disse finner sted på ulike steder i Trøndelag som Levanger, Trondheim og Flatanger. På samlingene er det forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner. Det er krav om obligatorisk oppmøte på de fysiske samlingene for å kunne ta eksamen i de ulike emner. Dersom du ønsker å ta studiet over to år, kontakt studieveileder.

Det er ikke mulighet for utveksling på dette studieprogrammet.
Det må påregnes kostnader til semester- og kopinoravgift og pensumlitteratur. Studentene må selv dekke utgifter til kost og losji i forbindelse med samlingene. Reiseutgifter til og fra samling er det studentene selv som dekker. Dersom det er utgifter til transport i forbindelse med ekskursjoner på samling, vil dette dekkes av Nord universitet.

Se de enkelte emnebeskrivelser.

Vurderingsordning/eksamen for emner i dette studieprogrammet er beskrevet i Studentweb.

Exams and assessments for courses in this study program is described in Studentweb.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.