Grunnskolelærerutdanning 1-7, nett- og samlingsbasert

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

MAT1008
0 sp
NOR1002
15 sp

Vår 2024 (2. semester)

NOR1003
15 sp
MAT1008
15 sp

Høst 2024 (3. semester)

MAT1009
0 sp
Fag 3 - Undervisningsfag
FAG3-H23-ENG1-7L
Fag 3 - Engelsk for Lærerutdanning 1-7
0 sp
FAG3-H23-KUN1-7L
Fag 3 - Kunst og håndverk for Lærerutdanning 1-7
0 sp

Vår 2025 (4. semester)

MAT1009
15 sp
Fag 3 - Undervisningsfag
FAG3-H23-ENG1-7L
Fag 3 - Engelsk for Lærerutdanning 1-7
0 sp
FAG3-H23-KUN1-7L
Fag 3 - Kunst og håndverk for Lærerutdanning 1-7
0 sp

Høst 2025 (5. semester)

Fag 4 - Undervisningsfag / Skolerelevante fag 30 stp 3. år
FAG4-H23-KRLE-1-7L
Fag 4 - KRLE for Lærerutdanning 1-7
0 sp
FAG4-H23-SPE1-7L
Fag 4 - Spesialpedagogikk for Lærerutdanning 1-7
0 sp
FAG4-H23-SAM1-7L
Fag 4 - Samfunnsfag for Lærerutdanning 1-7
0 sp

Vår 2026 (6. semester)

Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H23-NOR1-7L
Masterfag norsk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-ENG1-7L
Masterfag engelsk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-SPE1-7L
Masterfag spesialpedagogikk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-MAT1-7L
Masterfag matematikk på Lærerutdanning 1-7
0 sp

Høst 2026 (7. semester)

Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H23-NOR1-7L
Masterfag norsk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-ENG1-7L
Masterfag engelsk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-SPE1-7L
Masterfag spesialpedagogikk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-MAT1-7L
Masterfag matematikk på Lærerutdanning 1-7
0 sp

Vår 2027 (8. semester)

Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H23-NOR1-7L
Masterfag norsk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-ENG1-7L
Masterfag engelsk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-SPE1-7L
Masterfag spesialpedagogikk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-MAT1-7L
Masterfag matematikk på Lærerutdanning 1-7
0 sp

Høst 2027 (9. semester)

Vår 2028 (10. semester)

Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H23-NOR1-7L
Masterfag norsk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-ENG1-7L
Masterfag engelsk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-SPE1-7L
Masterfag spesialpedagogikk på Lærerutdanning 1-7
0 sp
MA-H23-MAT1-7L
Masterfag matematikk på Lærerutdanning 1-7
0 sp

Grunnskolelærer master 1-7 er en integrert og profesjonsrettet utdanning, basert på forskning og erfaringskunnskap. Utdanningen legger særlig vekt på begynneropplæring og kontaktlærerrollen. Masterutdanningen kjennetegnes av helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk, praksisstudier og kritisk refleksjon.

De tre første studieårene er rammen rundt studiet organisert som fire samlinger hvert semester på studiested Levanger og dessuten nettbasert undervisning fire dager i uka i ukene mellom samlingene.

I samlingsukene, hvor studentene møtes fysisk, vektlegges praktiske og studentaktive arbeidsformer,drøfting i grupper og plenum, arbeid med ulike case og didaktiske metoder, ekskursjoner og lignende. De praktisk-estetiske fagene, og fag der feltarbeid inngår, vil kunne ha egne løsninger, med flere samlingsdager i semesteret

I fjerde studieår vil undervisningen i masteremnet organiseres med undervisningssamlinger med nettstøttede undervisningsaktiviteter mellom samlingene. De ulike undervisningsaktivitetene er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse. I niende semester er undervisningen organisert med fire ukesamlinger, mellom samlingene er det nettstøttet undervisning. I tiende semester inngår hver student en veiledningskontrakt for arbeidet med masteroppgaven. Veiledningen organiseres deretter etter avtale mellom veileder og student.

Det er obligatorisk med 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng norsk og 30 studiepoeng matematikk. Til sammen skal utdanningen omfatte tre til fire undervisningsfag, inkludert de obligatoriske fagene norsk og matematikk.

Universitetet tar høyde for at fagtilbudet kan endres etter studentenes fagvalg.

Mot slutten av andre studieår velger studentene sitt masterfag. Masterfordypningen kan være i et av studentens undervisningsfag eller i spesialpedagogikk. Studenter som velger et undervisningsfag som masterfag, vil i fjerde studieår måtte velge mellom en modul i begynneropplæring (15 studiepoeng) eller en modul med fag og fagdidaktikk (15 studiepoeng). Studentene skriver sin masteroppgave over en selvvalgt problemstilling innenfor masterfaget i tiende semester.

I tredje studieår skal studentene skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave.

Undervisningen er obligatorisk. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene har minst 110 dager veiledet og vurdert praksis i skolen fordelt over de fire første studieårene. I tillegg kommer minst fem dager observasjonspraksis tidlig i studiet. Det er krav til 100 % oppmøte i praksis Det skal legges til rette for at studentene kan få mulighet til å ha praksis i sitt nærområde de to første årene, men det er ønskelig at flere studenter kan ha praksis sammen. Det vil også være mulig å ha praksis i Nord universitets praksisområde. Praksis organiseres som gjennomgående punktpraksis de to første årene på den måten at studentene vil ha praksis en fast dag i uka gjennom hvert semester.

Studentene må ha bestått alle emner fra første studieår for å kunne begynne i tredje studieår. Studentene må ha bestått alle emner fra første til tredje studieår for å begynne i femte studieår. Krav om forkunnskaper for enkeltemner vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om sammenhengen i utdanningsløpet barnehage¿skole og om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har kunnskap i å bruke naturen og nærmiljøet som læringsarena og tilpasse aktiviteter til ulike læringsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole¿hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må enten ha:

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

minst 35 skolepoeng.

eller

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og

minst 40 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2023 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Studiet kvalifiserer for ansettelse i grunnskolen. Utdanninga kan også åpne for stillinger utenfor skoleverket.
Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Samlinger 2023/2024

Høst 2023:

Samlinger i uke 34, 37, 40 og 45

Nettundervisning i uke 35, 36, 38 og 39

Praksis kommer i tillegg.

Vår 2024:

Samlinger i uke 2, 9, 12 og 17

Nettundervisning i uke 3, 10, 11, 15 og 16

Praksis kommer i tillegg.

Med forbehold om endringer.

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt tredje studieår. Du kan blant annet reise til Nederland, Slovenia, Danmark, Østerrike, Spania, USA, Australia, New Zealand og Japan.

Ta kontakt med Charlotta Maria Langejan for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med.

Du kan også lese mer om utveksling her.

Foruten utgifter til semesteravgift, pensumlitteratur og bærbar pc / nettbrett, kan det tilkomme utgifter til ekskursjoner, materialavgifter etc. Dette er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudier må påregnes.

Studentene skal møte varierte undervisnings- og vurderingsformer som er tilpasset det enkelte fag og undervisningsfag. De enkelte undervisnings- og vurderingsformene er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

I tredje studieår skal studentene skrive en profesjonsretta FoU-oppgave kombinasjon mellom et undervisningsfag og faget pedagogikk og elevkunnskap. Oppgaven må være bestått før studentene kan begynne på masteroppgaven.

Studentene skriver masteroppgave i tiende semester. Masteroppgavens tema er innenfor studentenes valgte masterfag, har et omfang på 30 studiepoeng og skal være profesjonsretta og praksisorientert.

Studentene blir løpende skikkethetsvurdert gjennom hele studiet.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
 • Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
 • Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
 • Prinsippene i opplæringsloven og gjeldende læreplan for grunnskolen
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Studentene er under skikkethetsvurdering i hele studieløpet

Du får praksisopplæring allerede fra første studieår. I løpet av dine fem år som student, skal du ha 115 dager praksis. I starten av studiet er praksis lagt opp slik at du observerer undervisning. Etter hvert får du planlegge og gjennomføre egen undervisning.  Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.

Vi forsøker å legge til rette for praksisopplæring i ditt nærområde.