Grunnskolelærerutdanning master 1-7

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

Fag 1 - Undervisningsfag 1, 1. studieår
MAGLU1-7-H24-F1-NOR
Fag 1 - Norsk
0 sp
MAGLU1-7-H24-F1-MAT
Fag 1 - Matematikk
0 sp

Vår 2025 (2. semester)

Fag 1 - Undervisningsfag 1, 1. studieår
MAGLU1-7-H24-F1-NOR
Fag 1 - Norsk
0 sp
MAGLU1-7-H24-F1-MAT
Fag 1 - Matematikk
0 sp

Høst 2025 (3. semester)

Fag 3 - Undervisningsfag, 2. studieår
FAG3-H24-MUS1-7
Fag 3 - Musikk
0 sp
FAG3-H24-NAT1-7
Fag 3 - Naturfag
0 sp
FAG3-H24-MOH1-7
Fag 3 - Mat og helse
0 sp
FAG3-H24-KRO1-7
Fag 3 - Kroppsøving
0 sp
FAG3-H24-SPE1-7
Fag 3 - Spesialpedagogikk
0 sp
FAG3-H24-SAM1-7
Fag 3 - Samfunnsfag
0 sp
FAG3-H24-KRLE1-7
Fag 3 - Kristendom, religion, livssyn og etikk
0 sp
FAG3-H24-KUN1-7
Fag 3 - Kunst og håndverk
0 sp
FAG3-H24-ENG1-7
Fag 3 - Engelsk
0 sp
Fag 2 - Undervisningsfag 2, 2. studieår
MAGLU1-7-H24-F2-NOR
Fag 2 - Norsk
0 sp
MAGLU1-7-H24-F2-MAT
Fag 2 - Matematikk
0 sp

Vår 2026 (4. semester)

Fag 3 - Undervisningsfag, 2. studieår
FAG3-H24-MUS1-7
Fag 3 - Musikk
0 sp
FAG3-H24-NAT1-7
Fag 3 - Naturfag
0 sp
FAG3-H24-MOH1-7
Fag 3 - Mat og helse
0 sp
FAG3-H24-KRO1-7
Fag 3 - Kroppsøving
0 sp
FAG3-H24-SPE1-7
Fag 3 - Spesialpedagogikk
0 sp
FAG3-H24-SAM1-7
Fag 3 - Samfunnsfag
0 sp
FAG3-H24-KRLE1-7
Fag 3 - Kristendom, religion, livssyn og etikk
0 sp
FAG3-H24-KUN1-7
Fag 3 - Kunst og håndverk
0 sp
FAG3-H24-ENG1-7
Fag 3 - Engelsk
0 sp
Fag 2 - Undervisningsfag 2, 2. studieår
MAGLU1-7-H24-F2-NOR
Fag 2 - Norsk
0 sp
MAGLU1-7-H24-F2-MAT
Fag 2 - Matematikk
0 sp

Høst 2026 (5. semester)

PED2022
0 sp
Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H24-NOR1-7
Masterfag norsk
0 sp
MA-H24-NAT1-7
Masterfag naturfag
0 sp
MA-H24-SPE1-7
Masterfag spesialpedagogikk
0 sp
MA-H24-ENG1-7
Masterfag engelsk
0 sp
MA-H24-MAT1-7
Masterfag matematikk
0 sp
Fag 4 - Undervisningsfag / Skolerelevante fag 3. år
FAG4-H24-ENG1-7
Fag 4 - Engelsk
0 sp
FAG4-H24-MOH1-7
Fag 4 - Mat og helse
0 sp
FAG4-H24-KRLE1-7
Fag 4 - Kristendom, religion, livssyn og etikk
0 sp
FAG4-H24-MUS1-7
Fag 4 - Musikk
0 sp
FAG4-H24-KUN1-7
Fag 4 - Kunst og håndverk
0 sp
FAG4-H24-SPE1-7
Fag 4 - Spesialpedagogikk
0 sp
FAG4-H24-KRO1-7
Fag 4 - Kroppsøving
0 sp
FAG4-H24-NAT1-7
Fag 4 - Naturfag
0 sp
FAG4-H24-SAM1-7
Fag 4 - Samfunnsfag
0 sp

Vår 2027 (6. semester)

Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H24-NOR1-7
Masterfag norsk
0 sp
MA-H24-NAT1-7
Masterfag naturfag
0 sp
MA-H24-SPE1-7
Masterfag spesialpedagogikk
0 sp
MA-H24-ENG1-7
Masterfag engelsk
0 sp
MA-H24-MAT1-7
Masterfag matematikk
0 sp
Fag 4 - Undervisningsfag / Skolerelevante fag 3. år
FAG4-H24-ENG1-7
Fag 4 - Engelsk
0 sp
FAG4-H24-MOH1-7
Fag 4 - Mat og helse
0 sp
FAG4-H24-KRLE1-7
Fag 4 - Kristendom, religion, livssyn og etikk
0 sp
FAG4-H24-MUS1-7
Fag 4 - Musikk
0 sp
FAG4-H24-KUN1-7
Fag 4 - Kunst og håndverk
0 sp
FAG4-H24-SPE1-7
Fag 4 - Spesialpedagogikk
0 sp
FAG4-H24-KRO1-7
Fag 4 - Kroppsøving
0 sp
FAG4-H24-NAT1-7
Fag 4 - Naturfag
0 sp
FAG4-H24-SAM1-7
Fag 4 - Samfunnsfag
0 sp

Høst 2027 (7. semester)

Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H24-NOR1-7
Masterfag norsk
0 sp
MA-H24-NAT1-7
Masterfag naturfag
0 sp
MA-H24-SPE1-7
Masterfag spesialpedagogikk
0 sp
MA-H24-ENG1-7
Masterfag engelsk
0 sp
MA-H24-MAT1-7
Masterfag matematikk
0 sp

Vår 2028 (8. semester)

Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H24-NOR1-7
Masterfag norsk
0 sp
MA-H24-NAT1-7
Masterfag naturfag
0 sp
MA-H24-SPE1-7
Masterfag spesialpedagogikk
0 sp
MA-H24-ENG1-7
Masterfag engelsk
0 sp
MA-H24-MAT1-7
Masterfag matematikk
0 sp

Høst 2028 (9. semester)

Masterfag - undervisningsfag eller spesialpedagogikk
MA-H24-NOR1-7
Masterfag norsk
0 sp
MA-H24-NAT1-7
Masterfag naturfag
0 sp
MA-H24-SPE1-7
Masterfag spesialpedagogikk
0 sp
MA-H24-ENG1-7
Masterfag engelsk
0 sp
MA-H24-MAT1-7
Masterfag matematikk
0 sp

Grunnskolelærer master 1-7 er en integrert og profesjonsrettet utdanning, basert på forskning og erfaringskunnskap. Utdanningen legger særlig vekt på begynneropplæring og kontaktlærerrollen. Masterutdanningen kjennetegnes av helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk, praksisstudier og kritisk refleksjon.

For den campusbaserte utdanningene i Levanger, er de tre første studieårene organisert ved det aktuelle campuset, hvor studentene møter undervisningsaktiviteter på campus hver uke. I 4. studieår vil undervisningen i masteremnet organiseres med undervisningssamlinger med nettstøttede undervisningsaktiviteter mellom samlingene. De ulike undervisningsaktivitetene er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse. I niende semester vil undervisningen være organisert i fire ukesamlinger med mellomliggende nettstøttet undervisning. Hver student inngår veiledningskontrakt for arbeidet med masteroppgaven i tiende semester. Veiledningen organiseres deretter etter avtale mellom veileder og student.

Det er i utdanningen obligatorisk med 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng norsk og 30 studiepoeng matematikk. Til sammen skal utdanningen omfatte 3-4 undervisningsfag, inkludert de obligatoriske fagene norsk og matematikk.

Universitetet tar høyde for at fagtilbudet kan endres etter studentenes fagvalg. Enkelte fag vil også på grunn av fagets art ha et maksimalt antall av studenter.

Mot slutten av 2. studieår velger studentene sitt masterfag. Masterfordypningen kan være i et av studentens undervisningsfag eller spesialpedagogikk. Studenter som velger et undervisningsfag som masterfag, vil i fjerde studieår måtte velge mellom en modul i begynneropplæring (15 studiepoeng) eller en modul med fag og fagdidaktikk (15 studiepoeng). Studentene skriver sin masteroppgave over en selvvalgt problemstilling innenfor masterfaget i 10. semester.

I 3. studieår skal studentene skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave, og arbeidet starter allerede i 1. og 2.studieår, hvor arbeidskrav i form av akademiske tekster utgjør deler av det ferdige produktet i 3.studieår.

Det vil være krav til obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene har minst 110 dager veiledet og vurdert praksis i skolen fordelt over de fire første studieårene. I tillegg kommer minst fem dager observasjonspraksis tidlig i studiet. Det er krav til 100 % oppmøte i praksis Det er krav til 100 % oppmøte i praksis. Studentene må påregne at praksis skal gjennomføres i Nord universitets praksisområde.

Retningslinjer for praksis finner du her.

Studentene må ha bestått alle emner fra første studieår for å kunne begynne i tredje studieår. Studentene må ha bestått alle emner fra første til tredje studieår for å begynne i femte studieår. Forkunnskapskrav for enkeltemner vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om sammenhengen i utdanningsløpet barnehage/skole og om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Nord universitet gjennomfører sommeren 2024 et ekstraordinært opptak til ledige studieplasser på lærerutdanningene.

 • Fra 20. juli vil man kunne søke opptak til lærerutdanningene med KUN generell studiekompetanse, hvis det er ledige studieplasser. Krav om politiattest og medisinsk testing gjelder forsatt.
 • Det er IKKE mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse på ledige studieplasser.
 • Søknad til ledige studieplasser åpner 20. juli kl. 09.00, i søknadsweb. Det er førstemann til mølla som gjelder.
 • Les mer på opptakskontoret sin informasjonsside.
 • Vær oppmerksom på at kravene til snittkarakter i norsk og matematikk + skolepoeng gjelder fortsatt i hovedopptaket i år (de som søkte innen 15.april 2024).

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere enten:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

eller:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2024 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.


Krav om politiattest
Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Krav om medisinsk testing
Som student ved lærerutdanningene plikter du å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Før du kan delta i praksisstudier, må du besvare et spørsmål om utenlandsopphold med tanke på tuberkulose. Dette gjøres som en del av semesterregisteringen i Studentweb. Se her for mer informasjon.

Denne utdanningen kvalifiserer til stillingsgruppe lektor, og til stillinger med krav om mastergrad, ved ansettelse i skolen.

Utdanningens allsidighet gir også et godt grunnlag for å gå inn i andre yrker som eksempelvis skoleadministrasjon, i media og i ulike typer personal- og informasjonsarbeid.

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Nord universitet tilbyr ulike videreutdanningsprogram og studier for videre kvalifisering.

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt tredje studieår. Du kan blant annet reise til Nederland, Slovenia, Danmark, Østerrike, Spania, USA, Australia, New Zealand og Japan.

Ta kontakt med Charlotta Maria Langejan for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med.

Du kan også lese mer om utveksling her.

Foruten utgifter til semesteravgift, pensumlitteratur og bærbar pc / nettbrett, kan det tilkomme utgifter til ekskursjoner, materialavgifter etc. Dette er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudier må påregnes.

Studentene skal møte varierte undervisnings- og vurderingsformer som er tilpasset det enkelte fag og undervisningsfag. De enkelte undervisnings- og vurderingsformene er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

I tredje studieår skal studentene skrive en profesjonsrettet FoU-oppgave i kombinasjon med et undervisningsfag og faget pedagogikk og elevkunnskap. Oppgaven må være bestått før studentene kan begynne på masteroppgaven.

Studentene skriver masteroppgave i 10. semester. Masteroppgavens tema er innenfor studentenes valgte masterfag, har et omfang på 30 studiepoeng og skal være profesjonsrettet og praksisorientert.

Studentene blir løpende skikkethetsvurdert gjennom hele studiet.

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgaven.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer
 • Forskrift til rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
 • Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
 • Prinsippene i opplæringsloven og gjeldende læreplan for grunnskolen
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Studentene er under skikkethetsvurdering i hele studieløpet
Du skal gjennomføre 115 dager praksis i løpet av studiet, og praksisopplæringen starter allerede første studieår. I starten legges det opp til observasjon av undervisning, og etter hvert skal du planlegge og gjennomføre egen undervisning.
Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.