Internasjonale relasjoner

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

PO114S
10 sp

Vår 2025 (2. semester)

PO112S
10 sp
Årsstudiet i internasjonale relasjoner kan anbefales for alle med interesse for internasjonal politikk, og som ønsker en større teoretisk og empirisk forståelse av forholdet mellom stater på den internasjonale arena. Tema som inngår er internasjonal politikk, norske politiske institusjoner,politiske ideologier, globalisering, komparativ politikk, internasjonal styring og organisasjon.

Etter fullført studium skal kandidaten

Kunnskap

  • ha en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om internasjonale forhold innenfor de beskrevne tema som emnene tar opp
  • kunne demonstrere empirisk og teoretisk kunnskap om forhold mellom og innad i stater på den internasjonale arena

Ferdigheter

  • kunne benytte ulike teoretiske perspektiv i internasjonal politikk faget innenfor de ulike emner
  • drøfte ulike implikasjoner av utenrikspolitiske beslutninger
  • forklare hvordan makt kommer til syne i internasjonal politikk
  • kjenne til ulike politiske ideologier og styringsformer i ulike deler av verden

Generell kompetanse

  • ha kompetanse innenfor internasjonal politikk med vekt på den statsvitenskapelige fagtradisjonen

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Internasjonale relasjoner er et fag som i bredest mulig forstand omfatter kunnskap om den verden vi lever i, politikkutforming og forholdet mellom så vel som innad i stater.

Realkompetanse må sees i lys av en slik bred tilnærming og kan derfor omfatte bakgrunn fra forsvar, politi, statsforvaltning, kommune, politisk arbeid, rådgivning, journalistikk, internasjonalt organisasjonsarbeid eller liknende.

Annen arbeidserfaring vil også kunne vurderes.

Studiet kvalifiserer for stillinger innen både offentlig og privat sektor.Studiet kvalifiserer som undervisningsfag i samfunnsfag i ungdoms- og videregående skole. Årstudiet er spesielt egnet som videreutdanning eller kompetanseoppbygging innenfor sektorer som forsvar og politi, som spesialisering innenfor journalistikk, samt arbeid innenfor frivillige og humanitære organisasjoner. Årsstudiet egner seg også for alle som har interesse for internasjonale spørsmål, og som ønsker å lære mer om ulike tema innenfor internasjonal politikk.
Ettårig studium i internasjonale relasjoner kan i sin helhet inngå som en del av Bachelor i internasjonale relasjoner ved Nord universitet. Årsstudiet kan også inngå som del av en selvvalgt bachelorgrad, eller som valgfag i andre bachelorgrader.
Årsstudium har ikke utvekslingsmuligheter.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Både skoleeksamener (3/6 timer), oppgave og nettbaserte hjemmeeksamener (2 og 5 dagers)

Vurderingsordning/eksamen for emner i dette studieprogrammet er beskrevet i Studentweb.

Exams and assessments for courses in this study program is described in Studentweb.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Det er ikke praksis tilknyttet dette årsstudiet