Økonomisk rådgivning

Se studieprogram

Emne 1: ECO1006 - Økonomisk sosiologi, sosialpolitikk, psykologi og jus

Dette emnet belyser sosiologiske begreper som rammer inn fattigdom, pengebegrepet, samhandling omkring penger og forståelse av betalingsvansker. Sosialpolitikken bidrar med perspektiver på rådgivningens plass i hjelpeapparatet. Den psykologiske vinklingen gir innsikt i hvordan pengebegreper og pengeforvaltning utvikles og styres i og av den enkelte. Psykologien bidrar også med kunnskaper omkring innretningen av rådgivningsarbeidet. Jus gir kunnskaper om fordringer og inkasso, kreditor og debitors rettigheter og plikter og innrammer rådgiving som hjelpetiltak.

Emne 2: ECO1007 - Veiledning, forhandling og megling som metoder, introduksjon til metodiske ressurser i økonomisk rådgivning

Dette emnet belyser hvordan den økonomiske rådgivningen kan innrettes og drives. Her belyses variabler av betydning for samhandling mellom bruker og rådgiver, arbeidsprosessen og ulike hjelpemidler som kan bidra til kvalitet i veiledningen.

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om

 • hvordan økonomiske problemer og gjeldsproblemer oppstår
 • politikk og institusjoner som påvirker gjeldsutvikling og privatøkonomi
 • juridiske metode
 • relevante lover omkring privatøkonomi og økonomisk rådgivning
 • sosialt arbeids metode som hjelpemiddel i økonomisk rådgivning
 • veiledning, rådgivning og forhandling
 • forebygging og hjelp til selvhjelp

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • møte mennesker i pressede situasjoner og bidra til fruktbar dialog
 • etablere og vedlikeholde dialog mellom kreditorer og skyldner
 • produsere framstillinger av saksforhold og drive korrespondanse med kreditorer, samarbeidspartnere og
 • brukere
 • lede samarbeidsprosesser med bruker, kreditorer og andre aktuelle deltakere
 • drive informasjonsarbeid og opplæring i privatøkonomiske spørsmål med sikte på å forhindre utvikling av
 • gjeldsproblemer
 • anvende internasjonale erfaringer i eget arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • skal kunne forstå og reflektere kritisk over økonomisk rådgivning som tjeneste i forhold til de behov brukere har og de rettigheter som er nedfelt i lovverk

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Opptak på emnet ECO1007, som tilbys på våren, forutsetter at ECO1006, som går på høsten, er bestått. Studentene kan starte på ECO1007 i påvente av at ny eksamen på ECO1006 avholdes og sensureres.
Utdanningen gir deg kvalifikasjoner som styrker dine muligheter for jobb med økonomisk rådgivning i f.eks. NAV, ulike finansforetak og hos namsmyndigheter.

Utdanningen kan inngå i grunnlag for opptak på masterstudier tilknyttet relevante fagområder.

Studiet vil ha seks fysiske samlinger i Bodø à tre dager, fordelt med tre samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Det kan likevel skje at enkelte dager blir gjort til digitale undervisningsdager. Det vil i så fall gjøre noen samlinger en dag kortere

Det er ikke mulighet for utenlandsopphold som en del av studiet.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Studiet har følgende evalueringsformer:

ECO1006:

Obligatorisk deltakelse: 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning

Arbeidskrav i gruppe, 3000 ord. Karakter: Godkjent/ikke godkjent.

Hjemmeeksamen, 7 dager. Karakter: Bokstavkarakter: A-F. Teller 100 % av karakteren.

ECO1007:

Obligatorisk deltakelse: 80 % tilstedeværelse på obligatorisk undervisning

Arbeidskrav i gruppe, 3000 ord. Karakter: Godkjent/ikke godkjent.

Individuell hjemmeeksamen (7 dager) Karakter: Bokstav A-F. Teller 100 % av karakteren.

Avsluttende eksamen på begge emner er individuell hjemmeeksamen.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer