En lærer og elev i et klasserom.
Kortere studier

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Nett

Dette er ei videreutdanning for lærere og barnehagelærere og deg med annen relevant profesjonsutdanning på bachelornivå.


Om studiet

Studiet er et nettbasert videreutdanningstilbud for barnehagelærere og lærere i grunn – og videregående skole på masternivå. Nytt av året er at andre med relevant profesjonsutdanning på bachelornivå som f.eks. politi, sykepleie, sosialt arbeid, barnevernspedagog og vernepleier også kan søke opptak. Studiet gir teoretisk og praktisk fordypning i tilrettelegging og ledelse av kvalifisert veiledning som bidrar i studentenes, de nyutdannedes og kollegaers profesjonsutvikling, både på individ og gruppenivå.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta veilederutdanning. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).

Nord universitet tilbyr også veilederutdanning for praksislærere modul 2 og 3. Husk å søke UDIR om midler til å gjennomføre disse også når du søker om midler til modul 1.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir formell kompetanse innenfor veiledningsfeltet generelt og tilfredsstiller nasjonale krav som stilles om veiledningskompetanse for praksislærere og mentorer spesielt. Slik vil studiet kunne gi fortrinn til stillinger der det stilles krav til formell veiledningskompetanse.

Samlinger på nett høsten 2024

Uke 34: Onsdag 21/8 kl. 09.00-15.00 og torsdag 22/8 kl. 09.00-14.00

Uke 38: Onsdag 18/9 kl. 09.00-15.00 og torsdag 19/9 kl. 09.00-14.00

Uke 41: Onsdag 09/10 kl. 09.00-15.00 og torsdag 10/10 kl. 09.00-14.00

Uke 45: Tirsdag 06/11 kl. 09.00-14.00

Uke 48: Torsdag 28/11 kl. 09.00-14.00

NB! Med forbehold om endringer på grunn av uforutsette forhold.

Studentene skal gjennomføre 10 timer individuell profesjonsveiledning ved egen arbeidsplass eller i tilsvarende relevante organisasjoner/profesjoner. Inntil 3 t av den individuell profesjonsveiledningen kan gjennomføres blant medstudenter i veiledningsgruppe. Praksis dokumenteres gjennom en refleksjonslogg  som leveres inn i etterkant av veiledningen. Totalt utgjør praksisen 15 timer hvor 5 t benyttes til  planlegging og etterarbeid. Det er studentens ansvar å organisere og gjennomføre praksis. 

Det kreves profesjonsutdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer eller lærer i videregående skole, fagskole eller UH-sektoren på bachelornivå. I tillegg kan opptak foretas for personer med annen, relevant profesjonsutdanning på bachelornivå f.eks. vernepleiere, politi, sosialarbeidere, barnevernspedagoger, sykepleiere. Det kreves minimum 2 års praksis innenfor profesjonen etter endt utdanning. (Deltidsstillinger regnes om til heltid for å dekke kravet om 2 år heltids praksis). 

Studiet forutsetter gjennomføring av veiledningspraksis i egen virksomhet. Hvis du ikke har et slikt ansettelsesforhold kreves dokumentasjon på mulighet til å gjennomføre praksis i en relevant virksomhet mens du gjennomfører videreutdanningen. 

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2, 15 sp. Det kan søkes godkjent og innpasset i relevante pedagogiske masterløp.

Kunnskap 

  • ha inngående kunnskap om egen virksomheten som system og veiledningens betydning for læring og utvikling av egen yrkesprofesjon
  • kan anvende kunnskapen om kommunikasjon og kritisk analysere etiske forhold som knytter seg til veiledningen, også på nye områder innen fagområdet.
  • kan analysere og anvende ulike tilnærmingsmåter innen medvirkning og veiledning på en situasjonstilpasset måte

Ferdigheter

  • Kan analysere og forholde seg analytisk kritisk til ulike teorier, metoder og modeller i rollen som veileder
  • kan analysere og fortolke en situasjon, for deretter tilpasse og lede veiledning som støtte og hjelp til å forstå og utvikle praksis
  • kan analysere og videreutvikle ferdigheter i å støtte og utfordre studenter/ nyutdannede profesjonsutøvere innen tema, saksfelt  eller utfordringer de ønsker veiledning på

Generell kompetanse

  • Kan analysere og  kritisk reflektere over veiledning som bidrag til utvikling og nyorientering i egen virksomhet
  • kan kritisk vurdere og anvende relevante forskning som grunnlag for kvalifisert veiledning
  • kan anvende kunnskap om veiledning knyttet til nyutdannedes utfordringer i overgangen utdanning - yrke

 

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Lærere og skolerådgivere kan søke Utdanningsdirektoratet om vikar-/stipendordning for å ta studiet. Søknadsfrist er 1. mars. Du velger "Annet studietilbud" i søkeportalen. (I tillegg søker du opptak hos Nord universitet).