Dr.philos.

Graden dr. philos. (doctor philosophiae) kan være riktig vei for deg som ønsker å ta en doktorgrad, men av ulike årsaker ikke har mulighet, ønsker eller behov for å følge en organisert doktorgradsutdannelse (ph.d.)

Dr.philos.-løpet gir større fleksibilitet uten tidsfrister i arbeidet med avhandlingen og passer for deg som er i fast jobb og jobber med forskning på fritiden og allerede har kommet så langt med forskningen at du søker om bedømmelse av avhandlingen innen kort tid.

Dr.philos.-graden tildeles på grunnlag av

 • godkjent vitenskapelig avhandling
 • godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
 • godkjent prøveforelesning over selvvalgt emne
 • godkjent forsvar av avhandlingen i offentlig disputas.

Dr.philos.-graden er likestilt med ph.d.-graden når det gjelder faglig nivå, kvalitet og krav til forskerkompetanse. Avhandlingen skal ligge på samme faglige nivå som en ph.d.-avhandling. Fraværet av krav til godkjent opplæringsdel, skal kompenseres ved at avhandlingsarbeidet er mer omfattende enn det som kreves i de organiserte doktorgradsprogrammene.

Dr.philos.-avhandlingen er et selvstendig og uavhengig arbeid, og universitetet tilbyr derfor ikke økonomisk støtte, veiledning eller annen formell bistand underveis. Du har ingen formell tilknytning til universitetet som doktorand før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve.

 • Du må ha en femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning. Dersom du på annen måte kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner kan fakultet gi adgang til å fremstille deg for dr.philos.-prøven. Det er ditt ansvar å fremlegge dokumentasjon på tilsvarende kvalifikasjoner.

  Søkeren skal være statsborger i Norge eller annet nordisk land, eller ha folkeregistrert adresse i Norge. Andre søkere kan etter begrunnet søknad og særlig vurdering gis anledning til å fremstille seg dersom avhandlingen oppfyller ett eller flere av disse vilkårene:

  • Behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge.
  • Har sterk tilknytning til norsk forskning innen det aktuelle fagområdet.
  • Er utført under opphold ved et norsk universitet eller forskningsinstitusjon, eller i nær tilknytning til eller i tett samarbeid med norske forskere.

  Det gis ikke rett til å fremstille seg for prøven i et fagområde hvor du allerede har en doktorgrad fra en nordisk akkreditert institusjon. Kandidaten kan heller ikke avslutte et organisert doktorgradsprogram for å framstille seg for dr. philos.-graden.

 • Før du søker å fremstille deg må du ha skrevet ferdig dr.philos.-avhandlingen.

  Søknaden skal inneholde en kort redegjørelse for at avhandlingen har et tema som hører inn under et av fakultetenes fagportefølje. Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:

  • Avhandlingen i digitalt format.
  • Dokumentasjon som omfatter vitnemål og karakterutskrift for tidligere utdanning, eventuelt dokumentasjon på kvalifikasjoner tilsvarende høyere utdanning.
  • Dokumentasjon på at nødvendige etiske og andre tillatelser er innhentet, hvor dette er påkrevd.
  • Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 5-1, 6. ledd.
  • Erklæring om hvorvidt avhandlingen leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang.
  • Erklæring om at avhandlingen ikke tidligere er levert inn og/eller bedømt ved annen norsk eller utenlandsk institusjon
  • Oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider (de vitenskapelige arbeidene må kunne fremvises på forespørsel)
  • Informasjon om håndtering av forskningsdata.

  For nærmere informasjon om retningslinjene rundt prosessen og eventuell klageadgang, se forskrift om graden dr. philos. ved Nord universitet.

 • For nærmere informasjon om retningslinjene rundt prosessen og eventuell klageadgang, se forskrift om graden dr. philos. ved Nord universitet​.

 • Alle søknader om framstilling for bedømming til dr.philos.-prøven sendes til Avdeling forskning og utvikling​ (AFU) som har ansvar for å sjekke at de formelle kravene og dokumentasjon er oppfylt.

  Søknaden og avhandlingen oversendes fakultetet med aktuelt fagmiljø som har faglig ansvar og ansvar for videre saksbehandling.

  Har du spørsmål om dr.philos. kan du kontakte AFU som vil videreformidle kontakt til aktuelt fagmiljø.