Studieplan

Bachelor i farmasi

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Bachelor i farmasi er en profesjonsutdanning som gir farmasøytisk kompetanse. Etter endt utdanning kan kandidaten søke autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Bare farmasøyter med autorisasjon kan ekspedere og utlevere reseptpliktige legemidler.

Studieprogrammet består av kjemiske, farmasøytiske, biovitenskapelige og samfunnsfarmasøytiske emner. I tillegg inngår to emner som er felles for alle de helse- og sosialfaglige bachelorutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Emnene gir blant annet verdifull innsikt i helsepersonellrollen og tverrprofesjonelt samarbeid. En praksisperiode i apotek (fire måneder) inngår i sjette semester. For å sikre arbeidslivsrelevans og styrke farmasøytisk kompetanse, samarbeider studieprogrammet med aktører innen både helsevesenet og næringslivet. I femte semester kan studenten velge mellom å reise på utveksling, eller fordypning i ett av to valgemner: Ett med naturvitenskapelig fordypning innen farmasøytiske tema i akvakultur, og et med samfunnsfarmasøytisk fordypning med fokus på legemiddelbruk i helsevesenet og i samfunnet for øvrig. 

Emnene i studieprogrammet gir en helhetlig forståelse for legemidlers kjemi, fremstilling, kvalitet, bruk, effekter og bivirkninger med gradvis progresjon innenfor alle fagområder. Studiet har gjennomgående fokus på pasientsikkerhet og kvalitetssikring, kritisk vurdering og refleksjon, og skal bidra til å legge til rette for livslang læring.

Det er stor variasjon i lærings- og undervisningsformer i studieprogrammet med gjennomgående høy andel studentaktive læringsformer og varierte vurderingsformer. Digitale verktøy inngår som en naturlig del av undervisningen, og deler av undervisningen foregår digitalt.  

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om sentrale stoffers opprinnelse, kjemiske og fysikalske egenskaper
 • har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
 • har bred kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom
 • har kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder
 • har kunnskap om hvordan rekvirering og bruk av veterinære legemidler kan bidra til å sikre god dyrehelse og mattrygghet
   
 • har kunnskap om farmasiens historie og farmasøytiske yrkesroller
 • kjenner til nasjonale og globale folkehelseutfordringer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, veilede og tilrettelegge for brukermedvirkning ved reseptekspedisjon og salg av legemidler, medisinsk utstyr og øvrige apotekvarer
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å forstå, samhandle med og veilede brukere, pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell som er i lærings-, mestrings- eller endringsprosesser, herunder kunne motivere og bidra til samvalg av løsninger og egenomsorg
 • kan anvende, vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere informasjon og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan anvende basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder til å undersøke praktiske og teoretiske farmasifaglige problemstillinger
 • kan beherske selvstendig forsvarlig tjenesteutøvelse, herunder reseptekspedisjon, i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 • kan beherske relevante laboratorieteknikker blant annet innen fremstilling av sterile og ikke-sterile legemidler
   
 • kan reflektere over egen farmasifaglig utøvelse og justere denne under veiledning
   
 • kan utføre farmasøytiske tjenester som ivaretar riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse og viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter
 • har innsikt i og forståelse for hvordan legemiddelovervåking, kvalitetssystemer og kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet
 • har digital kompetanse med innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå
 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap til alle aktuelle grupper, og kan initiere, planlegge og gjennomføre tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon, entreprenørskap og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest (Barneomsorgsattest + Legemiddelloven §30a)

Spesielle opptakskrav

Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Yrkesmuligheter

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke om autorisasjon og få yrkestittelen Reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell, og har særlig kompetanse innen fremstilling, kvalitetssikring, bruk og effekter av legemidler. Farmasøyter kan blant annet jobbe i apotek, på sykehus, i primærhelsetjenesten, i legemiddelindustrien eller hos grossist.

Videre utdanning

En bachelorgrad i vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav, eksempelvis Master i praktisk kunnskap ved Nord Universitet. Ta kontakt med studieveileder for spørsmål om dette. På nettstedet http://www.farmasifag.no/kan du få et innblikk i hvordan det er å være farmasistudent, hvilke jobbmuligheter som finnes, og hvem som tilbyr farmasiutdanning i Norge.

Utenlandsopphold

Det vil være mulighet for å søke studentutveksling i studiets femte semester.

Internasjonale studenter kan delta på utvalgte emner i 5. semester. Hvis internasjonale studenter er til stede, vil undervisningen i disse emnene foregå på engelsk.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk, egnede sko til laboratoriearbeid og kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Studentene må regne med noen utgifter i forbindelse med praksis og ved eventuelt utvekslingsopphold.

Se ellers gjeldende retningslinjer for egenbetaling.  

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

I studieprogrammet inngår varierte vurderingsformer i tråd med universitetets godkjente vurderingsformer. Arbeidskrav, for eksempel skriftlige oppgaver eller laboratorierapporter, brukes for å legge til rette for læring og bidra til oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene.

Der det organiseres undervisning som studenten må delta på for å oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnene, er det krav om obligatorisk deltakelse. Krav om obligatorisk deltakelse er markert i timeplanen, og krav til tilstedeværelse er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

I studiet inngår både individuell og gruppevis eksamen, og vurderingsformene er varierte med muntlig, praktisk og skriftlig eksamen, oppgave og mappeeksamen.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Progresjonskrav

Det er progresjonskrav i studiet:

 • Alle emner i første semester må være bestått for å starte undervisning på emner i tredje semester.
 • Alle emner i andre semester må være bestått for å starte undervisning på emner i fjerde semester.
 • Alle emner i tredje semester må være bestått for å starte undervisning på emner i femte semester.
 • Alle emner i fjerde semester må være bestått for å starte undervisning på emner i sjette semester.

Nærmere beskrivelse av progresjonskravene finnes under forkunnskapskrav til hvert enkelt emne. Egne progresjonskrav gjelder dersom studenten skal gjennomføre utvekslingsopphold i utlandet.

Emnet Laboratoriesikkerhet må være bestått før man får adgang til laboratorieøvelser i alle emner. Det gjøres ikke unntak for studenter som har avholdt og gjennomført HMS-opplæring ved annet studiested i Nord universitet eller ved annen organisasjon. 

Skikkethet

Studentenes skikkethet vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Autorisasjon

Studiet fører fram til graden Bachelor i farmasi og gir grunnlag for å søke til helsedirektoratet om autorisasjon som offentlig godkjent reseptarfarmasøyt i henhold til Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999, § 48.(Helsepersonelloven).

Praksis

Det inngår fire måneder praksis i studiet. Se emnebeskrivelse for Apotekpraksis for mer informasjon.
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested