Farmasi

Se studieprogram

Vår 2025 (2. semester)

FAR2013
12.5 sp
FAR1014
10 sp

Høst 2025 (3. semester)

FAR2017
7.5 sp
FAR2016
5 sp
FAR2025
10 sp
FAR2026
0 sp

Vår 2026 (4. semester)

FAR2019
10 sp
FAR2018
15 sp
FAR2026
12.5 sp

Høst 2026 (5. semester)

Valgbare emner
FAR2021
20 sp
FAR2022
20 sp

Vår 2027 (6. semester)

Bachelor i farmasi er en profesjonsutdanning som gir farmasøytisk kompetanse. Etter endt utdanning kan kandidaten søke autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Bare farmasøyter med autorisasjon kan ekspedere og utlevere reseptpliktige legemidler.

Studieprogrammet består av kjemiske, farmasøytiske, biovitenskapelige og samfunnsfarmasøytiske emner. I tillegg inngår to emner som er felles for alle de helse- og sosialfaglige bachelorutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Emnene gir blant annet verdifull innsikt i helsepersonellrollen og tverrprofesjonelt samarbeid. En praksisperiode i apotek (fire måneder) inngår i sjette semester. For å sikre arbeidslivsrelevans og styrke farmasøytisk kompetanse, samarbeider studieprogrammet med aktører innen både helsevesenet og næringslivet. I femte semester kan studenten velge mellom å reise på utveksling, eller fordypning i ett av to valgemner: Ett med naturvitenskapelig fordypning innen farmasøytiske tema i akvakultur, og et med samfunnsfarmasøytisk fordypning med fokus på legemiddelbruk i helsevesenet og i samfunnet for øvrig.

Emnene i studieprogrammet gir en helhetlig forståelse for legemidlers kjemi, fremstilling, kvalitet, bruk, effekter og bivirkninger med gradvis progresjon innenfor alle fagområder. Studiet har gjennomgående fokus på pasientsikkerhet og kvalitetssikring, kritisk vurdering og refleksjon, og skal bidra til å legge til rette for livslang læring.

Det er stor variasjon i lærings- og undervisningsformer i studieprogrammet med gjennomgående høy andel studentaktive læringsformer og varierte vurderingsformer. Samlæring og hverandre-vurdering brukes i mange av studieprogrammets emner. Digitale verktøy inngår som en naturlig del av undervisningen, og deler av undervisningen foregår digitalt. Studentene forventes å beherske norsk språk, både muntlig og skriftlig.

Det er progresjonskrav i studiet:

  • Alle emner i første semester må være bestått for å starte undervisning på emner i tredje semester.
  • Alle emner i andre semester må være bestått for å starte undervisning på emner i fjerde semester.
  • Alle emner i tredje semester må være bestått for å starte undervisning på emner i femte semester.
  • Alle emner i fjerde semester må være bestått for å starte undervisning på emner i sjette semester.

Nærmere beskrivelse av progresjonskravene finnes under forkunnskapskrav til hvert enkelt emne. Egne progresjonskrav gjelder dersom studenten skal gjennomføre utvekslingsopphold i utlandet.

Emnet Laboratoriesikkerhet må være godkjent før man får adgang til laboratorieøvelser i alle emner. Det gjøres ikke unntak for studenter som har avholdt og gjennomført HMS-opplæring ved annet studiested i Nord universitet eller ved annen organisasjon.

Kunnskap

Kandidaten

har inngående kunnskap om sentrale stoffers opprinnelse, kjemiske og fysikalske egenskaper

har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper

har bred kunnskap om legemidlers virkning, bivirkning og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom

har kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder

har kunnskap om hvordan rekvirering og bruk av veterinære legemidler kan bidra til å sikre god dyrehelse og mattrygghet

har kunnskap om farmasiens historie og farmasøytiske yrkesroller

kjenner til bærekraftsmålene samt nasjonale og internasjonale folkehelseutfordringer

Ferdigheter

Kandidaten

kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, veilede og tilrettelegge for brukermedvirkning ved reseptekspedisjon og salg av legemidler, medisinsk utstyr og øvrige apotekvarer

kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å forstå, samhandle med og veilede brukere, pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell som er i lærings-, mestrings- eller endringsprosesser, herunder kunne motivere og bidra til samvalg av løsninger og egenomsorg

kan anvende, vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere informasjon og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis

kan anvende basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder til å undersøke praktiske og teoretiske farmasifaglige problemstillinger

kan beherske selvstendig forsvarlig tjenesteutøvelse, herunder reseptekspedisjon, i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer

kan beherske relevante laboratorieteknikker blant annet innen fremstilling av sterile og ikke-sterile legemidler

kan reflektere over egen farmasifaglig utøvelse og justere denne under veiledning

kan utføre farmasøytiske tjenester som ivaretar riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Generell kompetanse

Kandidaten

har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse og viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter

har innsikt i og forståelse for hvordan legemiddelovervåking, kvalitetssystemer og kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet

har digital kompetanse med innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

kan formidle sin farmasøytiske kunnskap til alle aktuelle grupper, og kan initiere, planlegge og gjennomføre tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid

kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon, entreprenørskap og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Du kan lese om generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.

Spesielle opptakskrav
Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Realkompetanse
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetanse på siden vår om realkompetanse.


I tillegg til de generelle kravene for gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i Farmasi. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i farmasi er for eksempel yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende. I praksisen må du ha arbeidet med pasienter, elever eller klienter. Erfaring fra arbeid i apotek er særlig relevant.

Spesielle opptakskrav må også dekkes når du søker på bakgrunn av realkompetanse: Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 2.

Andre krav i løpet av studiet
Det kreves godkjent politiattest i tråd med Legemiddelloven §30a

Det er progresjonskrav i studiet:

  • Alle emner i første semester må være bestått for å starte undervisning på emner i tredje semester.
  • Alle emner i andre semester må være bestått for å starte undervisning på emner i fjerde semester.
  • Alle emner i tredje semester må være bestått for å starte undervisning på emner i femte semester.
  • Alle emner i fjerde semester må være bestått for å starte undervisning på emner i sjette semester.

Nærmere beskrivelse av progresjonskravene finnes under forkunnskapskrav til hvert enkelt emne. Egne progresjonskrav gjelder dersom studenten skal gjennomføre utvekslingsopphold i utlandet.

Emnet Laboratoriesikkerhet må være godkjent før man får adgang til laboratorieøvelser i alle emner. Det gjøres ikke unntak for studenter som har avholdt og gjennomført HMS-opplæring ved annet studiested i Nord universitet eller ved annen organisasjon.

Med en bachelorgrad i farmasi kan du søke om autorisasjon og få yrkestittelen Reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell og har særlig kompetanse innen fremstilling, kvalitetssikring, bruk og effekter av legemidler. Farmasøyter kan blant annet jobbe i apotek, på sykehus, i primærhelsetjenesten, i legemiddelindustrien eller hos grossist.

En bachelorgrad i vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i EU-direktiv 2013/55/EU.

Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav, eksempelvis Master i helsevitenskap og Master i praktisk kunnskap ved Nord universitet. Ta kontakt med studieveileder for spørsmål om dette. På nettstedet http://www.farmasifag.no/kan du få et innblikk i hvordan det er å være farmasistudent, hvilke jobbmuligheter som finnes, og hvem som tilbyr farmasiutdanning i Norge.

Kunne du tenkt deg å studere eller ha praksis i utlandet?

Som farmasistudent kan du søke om å dra på utveksling i femte semester. Du kan reise til Finland eller Portugal, og vi jobber med å lage flere utvekslingsavtaler over hele verden. Ta kontakt med rådgiver for internasjonalisering på fsh-international@nord.no for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med, eller du kan bestille tid for en samtale om utveksling her. Du kan også lese mer om utvekslingsmulighetene dine her.

Du må ha bestått alle emner det har vært gjennomført eksamen i så langt i utdanningen, før avreise. Alle karakterer oppnådd i gjeldende studieprogram medregnes i vektet gjennomsnitt.

Internasjonale studenter kan delta på utvalgte emner i 5. semester. Deler av undervisningen i 5. semester kan foregå på engelsk.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk, egnede sko til laboratoriearbeid og kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Studentene må regne med noen utgifter i forbindelse med praksis og ved eventuelt utvekslingsopphold.

Se ellers gjeldende retningslinjer for egenbetaling.

I studieprogrammet inngår varierte vurderingsformer i tråd med universitetets godkjente vurderingsformer. Arbeidskrav, for eksempel skriftlige oppgaver eller laboratorierapporter, brukes for å legge til rette for læring og bidra til oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene.

Der det organiseres undervisning som studenten må delta på for å oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnene, er det krav om obligatorisk deltakelse. Krav om obligatorisk deltakelse er markert i timeplanen, og krav til tilstedeværelse er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

I studiet inngår både individuell og gruppevis eksamen, og vurderingsformene er varierte med muntlig, praktisk og skriftlig eksamen, oppgave og mappeeksamen.

Vurderingsordning/eksamen for emner i dette studieprogrammet er beskrevet i Studentweb

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Studentenes skikkethet vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Det inngår fire måneder praksis i apotek i studiet. Se emnebeskrivelse for Apotekpraksis og klinisk farmasi for mer informasjon.