Studieplan

Bachelor i vernepleie

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser, samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.

 

Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

 

I utdanningen utvikler kandidaten ferdigheter i målrettet og systematisk arbeid for å kunne utvikle tjenester kjennetegnet av kritisk og innovativ tenkning på individ- og systemnivå.

 

Undervisningen gis ved universitetet og i direkte brukerrettet praksis. Studieprogrammet består av 12 emner, der fire av emnene, 55 studiepoeng, er praksisstudier og åtte emner, 125 studiepoeng, er teoristudier. Samlet arbeidsmengde er beregnet til 1500 timer hvert studieår. Vernepleierstudiet vektlegger samarbeidslæring og studentaktive læringsformer. Det innebærer at studentene må ta ansvar for å bidra i læringen. Utdanningen bygger på en sosiokulturell forståelse av læring som innebærer at mennesker lærer når de deltar i kunnskapsprosesser, mennesker er aktiv medskapere av kunnskap og kunnskap kan forandres. I studiet benyttes ulike pedagogiske metoder og vurderingsformer. To av teoriemnene er felles for alle helsefagutdanninger i Nord universitet. Emnene bygger på felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og gir studentene erfaring med samarbeid på tvers av studieprogram. Utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng, hvor studenten bidrar til fagutvikling gjennom å belyse en aktuell problemstilling i praksisfeltet.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskapsområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid 

 • Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid 
 • Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid
 • Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn. 

Kunnskapsområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.

 • Kunnskapsområde: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
 • Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Kunnskapsområde 3 Helsefremming og helsehjelp

 • Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
 • Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
 • Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov  

Kunnskapsområde  4 Inkludering, deltakelse og rettigheter

 • Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
 • Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
 • Generell kompetanse:  Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser

Kunnskapsområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

 • Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet
 • Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)
 • Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller realkompetanse.

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt Skjema for tuberkulose- og MRSA-testing.

For å få opptak med grunnlag i realkompetanse må du ha relevant arbeidserfaring i forhold til det som du ønsker å utdanne deg til. Med relevant kompetanse for vernepleierutdanningen er 5 års erfaring i praktisk arbeid innenfor et eller flere følgende områder barnehage, skole, barnevern eller ungdomsinstitusjon, avlastningsbolig, Vekst bedrift, omsorgsbolig, sykehjem, bofelleskap.

Mer informasjon om realkompetanse finner du her: https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse 

Har du utdanning innen helse- og sosialfagutdanninger på lavere nivå vil dette telle ekstra, utdanning som vil gi slik uttelling er: barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier, ambulansesjåfør og legesekretær.

Yrkesmuligheter

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter i offentlige og private velferdstjenester, og bistår mennesker i deres hverdagsliv. Aktuelle arenaer er hjemmebaserte tjenester, barnevern, spesialisthelsetjenesten og oppvekstsektoren.

 

Vernepleiere har spesiell kompetanse innen

 • Inkludering, deltakelse og rettigheter
 • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Helsefremming og helsehjelp
 • Kunnskapsbasert praksis og tjenesteinnovasjon

Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell.

Videre utdanning

Bachelorgrad i vernepleie kvalifiserer for videreutdanning og masterstudier innenfor helse- og samfunnsvitenskapelige områder.

Utenlandsopphold

Augsbourg University, Minneapolis, USA

Holstebro, Danmark

Madagaskar

 

4. semester anbefales gjennomført i utlandet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.

Progresjonskrav

Det er progresjonskrav i studiet. Nærmere beskrivelse av progresjonskravene finnes i forkunnskapskrav for hvert av emnene.

Skikkethet

Utdanningen er omfattet av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Autorisasjon

Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som helsepersonell.
Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested