Studieplan

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år. Studiet har to ukesamlinger hvert studieår, i tillegg til webinarer og veiledning på nett. PPUY består av pedagogikk 30 studiepoeng og yrkesdidaktikk 30 studiepoeng. Studiet er organisert i emnene, yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner, 30stp; yrkesfaglig utfordringer i skole og arbeidsliv, 15stp. og yrkesdidaktisk utviklingsarbeid, 15stp.

Alle emnene er knyttet til pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Praksisopplæringen består av 60 dager, hvorav minst 10 dager i ungdomsskolen. Praksisen binder sammen de ulike emnene i studiet, slik at pedagogisk og didaktisk kompetanse fremstår i et vekselspill i kvalifiseringen til læreryrket.

Studenter som er tilsatt i skolen må gjennomføre minimum 50 % av praksis utenfor egen arbeidsplass.

Studentens læringsarbeid foregår gjennom aktiv bruk av IKT, i form av diskusjoner, presentasjoner, ulike oppgaver og samarbeid/veiledning i læringsgrupper.

PPU for yrkesfag forutsetter at du som student deltar aktivt i læringsarbeid på nett, samlinger og i grupper. Studiet omfatter 60 dager pedagogisk praksis. Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag gir deg undervisningskompetanse for 8.-13. trinn innen ditt fagfelt.

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/praksis-larerutdanningene/Sider/default.aspx">Retningslinjer for praksis finner du her

Oppbygging/emner

​​

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Studiet starter med et digitalt oppstartswebinar til følgende tider studieåret 22/23:

1. studieår: Studenter i Bodø og Levanger, tirsdag 23. august kl 12-15

2. studieår: Studenter i Bodø og Levanger, torsdag 18. august kl 12-15

Samlinger studieåret 22/23

1. studieår: Studenter i Bodø har samling uke 37 og 4 ved campus Bodø. Studenter i Levanger har samling uke 38 og 5 ved campus Levanger.

2. studieår: Studenter i Bodø har samling uke 35 og 2 ved campus Bodø. Studenter i Levanger har samling uke 36 og 3 ved campus Levanger.

Tidspunkt for arbeid i obligatoriske webinarer, gruppearbeid, veiledning osv.:

1. studieår: Studenter i Bodø - tirsdag i partallsuker kl.12.00-15.00. Studenter i Levanger - tirsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

2. studieår: Studenter i Bodø - torsdag i partallsuker kl.12.00-15.00. Studenter i Levanger - torsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har

 • yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot 8.-13. trinn
 • kunnskap om gjeldende lov- og regelverk for opplæringsløpet og forståelse for opplæringens mandat og mål
 • kunnskap om elevenes forutsetninger og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer
 • kunnskap om barn og unge i ulike livssituasjoner, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv
 • kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • kunnskap om metoder i forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter
Studenten kan

 • diskutere og reflektere i fellesskap over læring og yrkesopplæring i lys av profesjonelle kvalitetskriterier og yrkesetiske prinsipper
 • planlegge, lede, gjennomføre og vurdere undervisning i samsvar med opplæringens planer
 • bruke og samarbeide om varierte arbeidsmåter og læringsressurser på ulike læringsarenaer
 • legge til rette for aktiviteter som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • være en tydelig leder og skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan lede elevers læringsarbeid og tilpasse opplæringen til elever med ulike forutsetninger i samsvar med gjeldende regelverk
 • etablere og utvikle samarbeid med aktører i hele opplæringsløpet og fremme livslang læring
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Generell kompetanse
Studenten

 • kan reflektere over pedagogiske og yrkesdidaktiske problemstillinger
 • kan diskutere læring og yrkesopplæring i et samfunnsmessig perspektiv
 • fremstår som en god rollemodell og kan ivareta yrkesfaglærerrollen i samsvar med verdier og normer som er nedfelt i den profesjonsetiske plattformen
 • kan reflektere over og videreutvikle egen kompetanse og bidra til samhandling mellom ulike aktører i opplæringa
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for opplæringa
 • skal kunne diskutere og samarbeide om nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet

Opptakskrav

Nord universitet tilbyr PPU for yrkesfag innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • Bygg - og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Håndverk, design og produktutvikling

Opptakskrav

 • fullført treårig yrkesrettet universitets- eller høgskoleutdanning
 • minimum to års relevant heltids yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fagbrev, svennebrev eller sertifikat i maritime utdanninger, eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • generell studiekompetanse
 • to års relevant yrkesteoretisk utdanning tilsvarende 120 studiepoeng etter videregående skole
 • minimum fire års relevant heltids yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Deltidsarbeid regnes om til heltidsarbeid.

Manglende generell studiekompetanse kan realkompetansevurderes. Les mer om realkompetansevurdering her: https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse/Sider/default.aspx

Mindre deler av kravet om yrkesteoretisk utdanning kan også i særlige tilfeller realkompetansevurderes.

Om du ikke dekker opptakskravet for PPU for yrkesfag, anbefaler vi Bachelor yrkesfaglærer: https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

Krav til dokumentasjon

Du må dokumentere at du oppfyller opptakskravene. Last opp vitnemål/kompetansebevis/fagbrev og arbeidsattester.

Dokumentasjon på yrkespraksis er signert attest fra arbeidsgiver, og må inneholde startdato, sluttdato, samt stillingsprosent / antall timer jobbet. Vi godkjenner ikke arbeidsavtaler, lønnsslipper eller CV som dokumentasjon på yrkespraksis. Dersom du har eget foretak kan dette dokumenteres med utskrift fra Brønnøysundregisteret.

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 • Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa.
 • Antall måneder relevant yrkespraksis ut over opptakskravet.
 • Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag.

Alle som blir tatt opp til studier, hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år, må levere gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt levert.

Vi viser til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Yrkesmuligheter

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt programområde.

Videre utdanning

Utdanninga kan kvalifisere til ulike masterstudier og videre studier, for eks. PhD

Utenlandsopphold

Det er muligheter for praksis ved norske skoler i utlandet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift, pensumlitteratur og reise til samlingene.

Eksamen og vurderingsformer

Eksamens- og vurderingsformer som brukes i studiet er:

OD: Obligatorisk deltakelse på samlinger, webinarer og i læringsgrupper (godkjent/ikke godkjent)

AK: Arbeidskrav (godkjent/ikke godkjent)

MA: mappeeksamen (karakter A-F)

HJ: Hjemmeeksamen (karakter A-F)

OP: Utviklingsoppgave (karakter A -F)

PR: Praksis (bestått/ikke bestått)

Det er krav til 80% oppmøte og deltakelse på undervisningsaktivitetene (OD). Obligatorisk deltakelse inngår i vurderingen for å sikre at studenten behersker de områder som er grunnleggende for kommende yrkesutøvelse.

Ved sykefravær utover 20% må tapt undervisning normalt tas igjen, ved neste ordinære undervisning i emnet. I særskilte tilfeller kan studentene søke om å få kompensatorisk arbeid som erstatning for obligatorisk deltakelse. Jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §7-6 og § 3-6.)

Begrunnet søknad med tilhørende dokumentasjon sendes til postmottak@nord.no

Avsluttende eksamen

Eksamen er knyttet til det enkelte emne og er beskrevet i emnebskrivelsene.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Skikkethet

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering.

Les mer om skikkethetsvurdering ved Nord universitet. 

For ytterligere informasjon se Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Praksis

PPUY-studiet har 60 dager skolepraksis. Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen.

Praksis er organisert i bolker på to og fire sammenhengende uker, to uker høst og fire uker vår begge studieår.

Praksisuker studieåret 2022/2023:

Første studieår (kull 2022):

Uke 47 og 48 og 8 - 12 i videregående skole (én uke vinterferie i perioden)

Andre studieår: (kull 2021):

Uke 45 og 46 i ungdomsskole

Uke 4, 5, 6 og 7 i videregående skole

Det skal gjennomføres praksis både på ungdomstrinnet og videregående skole.

Studenter kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.

Les mer om praksis på PPU-studiets praksissider på nord.no.

Studiepoeng 60 Type studium Praktisk pedagogisk utdanning Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Bodø og Levanger