Øvelse Nord

Øvelse Nord er en fullskala beredskapsøvelse der aktører innenfor beredskap trener på håndtering av store hendelser og kriser.

I tillegg arrangeres fagdager, seminarer, faglige forum, folkemøter og en rekke andre aktiviteter. 

Øvelsen er Nordens største sivile fastlandsøvelse, og er den største i Europa av denne typen i regi av et universitet.

Nord universitet samarbeider med mange ulike instanser under øvelsen, blant annet Hovedredningssentralen, politiet, brannvesen, kommuner, fylkeskommunen, legevakt, sykehus, Heimevernet, frivillige organisasjoner og Kystvakten.

Flere hundre studenter på bachelor- og masternivå deltar i øvelsen.

Foto: Nord universitet

 • Det er svært viktig at alle aktører er beredt dersom det skulle oppstå større hendelser som naturhendelser (f.eks. flom, snøskred), store ulykker (f.eks. brann, større bilkollisjoner, skipshavari) eller tilsiktede handlinger (f.eks. terror, strategisk overfall).

  Hensikten med Øvelse Nord er at beredskapsaktører i tråd med samvirkeprinsippet skal få trene på håndtering av store hendelser og krise fra lokalt til regionalt nivå.

  Målet er å sørge for bedre samhandling og håndteringsevne ho​s overordnede ledd i beredskapsorganisasjoner helt opp til nasjonalt nivå.

  Aktører fra ulike etater og nivåer skal dele informasjon og skape en god felles situasjonsbevissthet som grunnlag for at beslutninger blir tatt på rett nivå til rett tid. Målet med Øvelse Nord er å føye sammen både «spiss» og «bredde».

  Øvelsen fungerer som en nettverksbygger i beredskapsfaglige miljø.

  Øvelse Nord skal være pedagogisk, studentrettet og aktørstyrt.

  En universitetsledet øvelse

  Øvelse Nord er en universitetsledet kriseøvelse. Det vil si at den stimulerer til beredskapsmessige forbedringer hos Nord universitet og medfører at ansatte og studenter inkorporerer beredskap og kriseøvelser som en del av normal drift og ikke noe som kommer i tillegg.

  Universitetets samfunnsansvar

  Gjennom Øvelse Nord har Nord universitet i høy grad ivaretatt sitt samfunnsansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap. Øvelse Nord øker kunnskapsnivået, kompetansen og handlingsberedskapen til studenter, deltakende etater og organisasjoner, og ringvirkningene av øvelsen sees i mange områder i samfunnet.

 • Da øvelsen hadde sin spede begynnelse i 1996 var hensikten at sykepleier-, politi- og journaliststudenter skulle få spille sine roller i det virkelige liv. Deretter har det ballet på seg, og Øvelse Nord er i dag en massiv beredskapsmønstring på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

  Den grunnleggende hensikten er fremdeles at studenter skal få erfaringer med krisehåndtering og å trene på sine fremtidige roller som bl.a. sykepleiere. Øvelse Nord har et relativt unikt studentfokus. Øvelsen er basert på at et stort antall studenter innen ulike studieretninger skal delta i og ha utbytte av øvelsen. 

  Studenter som deltar i øvelsen får innføring i sentrale beredskapsfaglige begreper og deltar på øvelsens fagdager. I tillegg tildeles studentene ulike roller under den operative øvelsen, der de får unike erfaringer med ulike etaters funksjoner ved krise, samvirke mellom etater og sitt eget yrkes rolle ved en krise.

  Studentroller under Øvelse Nord:

  • Førstehjelpere
  • Markører
  • Sykepleiere på akuttmottak
  • Sykepleiere på Mørkved universitetssykehus
  • Journalister
  • Controllere
  • Telefonstab
  • Observatører
  • Dokumentarfilm
  • Streaming
 • Øvelse Nord arrangeres hvert år i uke 17. Øvingsuken innledes med to åpne fagdager, med ca. 300 deltakere hver dag. Den tredje dagen arrangeres det en fullskala samvirkeøvelse som spilles helt fra skadested og gjennom alle nødetater, videre i alle naturlige ledd i 2. og 3. linje.

  Denne operative øvelsen er et interkommunalt spill koordinert av kommuner, statsforvalteren, Krisestøtteenheten/sivilt situasjonssenter og fylkeskommune.

  Scenario i øvelsen bestemmes av Årsmelding fra PST og E-tjenesten, Risiko- og sårbarhetsanalyse fra statsforvalteren, Oppdragsbrev fra KD og Øvingsmål fra deltagende enheter.

  Alle øvelser har en halv dags tabletop-øvelse som forøvelse, med etatsspesifikt temavalg som f.eks. tyveri av forskningsdata, databrudd, akutt hendelse på arbeidsplass, smitte-eksponert student, studentopprør osv. 

 • Øv​else Nord hadde 25-årsjubileum i 2020.

  Siden 1996 har Nord universitet (den gang Høgskolen i Bodø) arrangert årlige studentbaserte kriseøvelser for studenter innen politi, helse og journalistikk.

  I begynnelsen var planlegging og arrangering av øvelsen preget av høy dugnadsfaktor, og etter hvert har øvelsen blitt gradvis mer integrert med nødetater og offentlige myndigheter. 

  Siden 2013 har Øvelse Nord beveget seg mot en nasjonal øvingsstandard med gjennomføring av fullskala samvirkeøvelser. 

  Tidligere øvelser

  2023: Brann på studenthotell

  2022: Antiterrorøvelse med masseskade

  2021: Digital krise- og samhandlingsøvelse. Se videostrøm​.

  2020: Webinor. Digitalt beredskapsseminar del 1del 2​.

  2019: Skipskollisjon med bran​n. Redningsscenario.

  2018: Skipsbrann på ferge. Redningsscenario.

  2017: Spisst scenario. Terrorhandling ved Nord universitet. Ca. 2400 personer deltok. To skoler ble evakuert.

  2016: Skipshendelse, redningsscenario, ca. 1400 personer deltok. Tverretatlig integrasjon. Asylantproblem

  2015: Antiterror med gisseltaking og brann

  2014: Nord universitet under radioaktiv bestråling

  2013: Skoleskyting og gisseltaking


Kontaktperson

Oppdatert
24.04.2024
Oppdatert av
Kommunikasjonsenheten