Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha et system for kvalitetssikring som bidrar til kontinuerlige forbedringer i utdanningstilbudene. Systemet skal gi institusjonen et godt grunnlag for egenvurdering og kvalitetsforbedring.
 • Du som student er den viktigste bidragsyteren i kvalitetsarbeidet ved Nord universitet. For å sikre studietilbud med høy kvalitet er universitetet avhengig av medvirkning fra studentene. Det være seg tilbakemeldinger som angår innholdet i studiene, måten undervisningen gjennomføres på så vel som de sosiale og fysiske rammene rundt studiene.

  På en egen nettside har universitetet samlet informasjon om hvor studentene deltar og har påvirkningskraft i kvalitetsarbeidet, hvilke kanaler de kan benytte for å gi tilbakemelding og hvor de finner informasjon om resultatene fra det systematiske kvalitetsarbeidet.

  Utdanningskvalitet - Studentmedvirkning

 • Dokume​ntet erstatter tidligere Kvalitetshåndbok for utdanning og beskriver hvordan Nord universitet arbeider for å oppfylle kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet, jf. UH-loven, Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften.

  ​Dokumentet gir beslutningstakere og den enkelte ansatte oversikt over hvilken informasjon kvalitetssystemet inneholder, og hvordan det vedlikeholdes.​​​

  ​​​Last ned og les dokumentet

 • Dersom et fakultet har rollebeskrivelser for ansvar innen utdanningsområdet som avviker fra disse beskrivelsene, må disse tydeliggjøres. Fakultetets beskrivelser vil bli lagt inn som vedlegg i kvalitetssystemet. Hvis fakultetene ønsker en alternativ rollebeskrivelse, er det viktig å påse at det ikk er brudd i ansvarslinjen.

  Rollene som er beskrevet omhandler utdanningsområdet. Ansatte i disse rollene kan i tillegg har andre oppgaver. For ph.d.-utdanningen, se forskningssidene for mer utfyllende informasjon.

  Styret

  • Styret har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet innen utdanningsområdet.
  • Styret har ansvar for at prioriteringer og vedtak legger til rette for utvikling av kvaliteten i studieporteføljen.
  • Styret har ansvar for at studieporteføljen støtter opp under profilområdene.

  Studenten

  • Studentene har ansvar for å delta aktivt i læringsprosessene.
  • Studentene skal aktivt delta i de råd og utvalg der studentdemokratiet er representert.
  • Studentene skal delta i evalueringer, bidra med innspill til forbedringer, samt utvikling av kvalitetskulturen.
  • Studentene har et ansvar for å melde fra dersom de opplever forhold som hemmer deres læring og faglige utvikling.​

  ​​Rektor

  • Rektor har på styrets vegne ansvaret for at det systematiske kvalitetsarbeidet tilfredsstiller interne og eksterne krav.
  • Rektor har ansvar for endelig godkjenning av studieplaner, akkreditering og reakkreditering av studieprogram (over 30 studiepoeng).
  • Rektor skal sørge for at prioriteringer og rammebetingelser bidrar til god kvalitet i utdanningene.
  • Rektor rapporterer til styret gjennom den årlige kvalitetsrapport for utdanning.

  Prorektor for utdanning

  • Prorektor for utdanning leder det sentrale utdanningsutvalget.
  • Prorektor for utdanning har ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid innen utdanningsvirksomheten.
  • Prorektor for utdanning har ansvar for at det systematiske kvalitetsarbeidet dokumenteres i tråd med gjeldende regelverk.
  • Prorektor for utdanning har ansvar for å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet.
  • Prorektor for utdanning har ansvar for å sikre et velfungerende system for akkreditering og reakkreditering av studieprogram (over 30 studiepoeng).

  Dekan

  • Dekan har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet og at det etableres en kvalitetskultur ved fakultetet.
  • Dekan har ansvar for å fordele ressurser til gjennomføring av studieprogrammene.
  • Dekan har ansvar for årlig å rapportere til rektor gjennom fakultetets kvalitetsrapport om utdanning.
  • Dekan har ansvar for at fakultetets handlingsplan og budsjett sees i sammenheng med tiltak for videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
  • Dekan har ansvar for å sikre god saksforberedelse i fakultetenes arbeid med akkreditering og reakkreditering av studieprogram over 30 studiepoeng.
  • Dekan har ansvar for godkjenning av studieplaner og akkreditering/reakkreditering av studieprogram på 30 studiepoeng og mindre.

  Prodekan for utdanning
  Prodekan for utdanning har på vegne av dekan ansvar for:

  • Prodekan for utdanning leder fakultetets utdanningsutvalg.
  • Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å sikre og dokumentere at fakultetets studieportefølje oppfyller krav i gjeldende regelverk, herunder bidra til et velfungerende system for akkreditering og reakkreditering av studieprogram.
  • Prodekan for utdanning skal sammen med dekan, bidra til at utdanningsprogrammene dekkes av vitenskapelig personell i tråd med krav i Studietilsynsforskriften.
  • Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å iverksette kvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
  • Prodekan for utdanning skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.

  Faggruppeleder

  • Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for forskningsvirksomhet og fagutvikling, og påse at undervisningen er forskningsbasert.
  • Faggruppeleder har sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har nødvendige ressurser tilgjengelig.
  • Nærmere regler om faggruppeleders ansvar utarbeides på det enkelte fakultet.
  • Faggruppeleder skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.

  Studieprogramansvarlige (SPA)
  ​Studieprogramansvarlig skal u​​tøve faglig og pedagogisk lederskap for studieprogrammet, og ha ansvar for planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av studieprogrammet i tråd med studiekvalitetsforskriftens §§ 2-2 og 2-3. I dette ligger:

  • SPA er leder for studieprogramrådet.
  • Vurdere om studieprogrammet oppfyller krav til kompetanse ut fra Studietilsynsforskriftens bestemmelser, og melde eventuelle behov til fakultetsledelsen.
  • Å utvikle studieprogrammets faglige innhold, profil og relevans i samarbeid med fagmiljøet - inkludert eksterne sakkyndige, studieprogramrådet og relevante samarbeidspartnere i samfunns- og arbeidsliv.
  • I samarbeid med underviserkollegiet, utvikle et programdesign med god sammenheng mellom emner, og samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelse, undervisning, læringsaktiviteter og vurderingsformer.
  • Å bidra til at læringsaktivitetene er forskningsbaserte.
  • At SPA sammen med faggruppeleder og dekan, har et ansvar for at studieprogrammet har høy internasjonal kvalitet og at det er et velfungerende mobilitetsvindu i studieprogrammet.
  • Innhente informasjon om studieprogrammet fra nasjonale evalueringer, studieprogram- og emneevalueringer og annet informasjonsgrunnlag, og bruke informasjonen til forbedring og utvikling av studieprogrammet.
  • Å ha faste møter med studenttillitsvalgte om forbedring av kvaliteten i studieprogrammet og læringsmiljøet.
  • Å sørge for dokumentasjon av kvalitetsarbeidet på studieprogrammet.
  • Å sørge for en årlig gjennomgang av informasjon om studieprogrammet, for å sikre at den er oppdatert og relevant.
  • Være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen på studieprogrammet.

  Emneansvarlig
  Emneansvarlig har ansvar for planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av emnet, slik at det blir god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsen, undervisning, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Emneansvarlig skal som hovedregel, undervise i emnet. I dette ligger:

  • Emneansvarlig skal utvikle og årlig revidere emnebeskrivelsen/emneplanen med læringsutbyttebeskrivelser (LUBB) iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påse at emnet er relevant for det/de studieprogram emnet inngår i.
  • Ansvar for å registrere pensum.
  • At LMS-rommet (Canvas) inneholder oppdatert og relevant informasjon.
  • Å sørge for en årlig gjennomgang av informasjon om emnet, for å sikre at den er oppdatert og relevant.
  • Det skal være én emneansvarlig per emne. Der emnet tilbys på flere studiesteder, skal emneansvarlig bidra til at studentene får lik kvalitet.
  • Bidra til, samt følge opp, evalueringer av emnet og iverksette kvalitetsfremmende tiltak sammen med SPA.
  • Gi innspill til fakultetet om aktuelle sensorer.
  • Ha kontakt med sensor(er) for å sikre at det foreligger sensur innen fristen.
  • Ha ansvar for at det utarbeides eksamensoppgaver og tilhørende sensorveiledning, som også skal gjøres tilgjengelig for studentene senest ved offentliggjøring av sensur.
  • Emneansvarlig skal sammen med studentene bidra til å skape et godt læringsmiljø.
  • Emneansvarlig skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet, og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen på emnet.

  Faglærer/underviser/veileder på emnet

  • Faglærer/underviser/veileder skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
  • Faglærer/underviser/veileder skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet.
  • Faglærer/underviser/veileder skal delta i arenaer for kvalitetsutvikling av emnet og studieprogrammet.
  • Faglærer/underviser/veileder skal delta i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.

  Administrasjonen

  • Administrasjonen skal sammen med utdanningsledere bidra til samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet.
  • Administrasjonen skal legge til rette for gjennomføring av det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.

  Fakultetsadministrasjon

  • Skal legge til rette for gjennomføring og utvikling av det systematiske kvalitetsarbeidet på fakultetet.​
  • Skal bidra til samarbeid og samhandling mellom fakultetet og fellesadministrasjonen i arbeidet med utdanningskvalitet.
  • Skal bidra til utvikling av gode arbeidsprosesser og bidra til gjennomføring av studiearbeidets årshjul.

  ​Praksisveileder​
  Rollebeskrivelsen beskriver oppgaver til en ansatt ved en virksomhet som følger opp en student i praksis.

  • Gjennomføre undervisnings- og læringsaktiviteter som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for praksis.
  • Bidra i vurdering av studentenes praksis i praksisemner som har en vurderingskomponent.
  • Ha løpende dialog med studentene, emneansvarlig og fakultetsadministrasjonen om kvaliteten i praksisemnet.

  ​Eksterne (gjesteforelesere)

  • Skal bidra med relevant kunnskap og kompetanse fra samfunns- og næringsliv som et supplement til ordinær undervisning.
  • ​Skal bidra med oppdater kunnskap fra fag-/forskningsfelt som et supplement til ordinær undervisning.

  Utdanningsutvalget

  • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.
  • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
  • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
  • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
  • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").
  • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.

  Læringsmiljøutvalget

  • Læringsmiljøutvalget skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
  • Skal bidra til at styret, i samarbeid med Studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
  • Skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes totale læringsmiljø.

  Fakultetsvise utdanningsutvalg

  • Skal være en pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetene og skal være fakultetenes operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av fakultetenes undervisningsvirksomhet.
  • Skal behandle nye studieplaner, foreløpig - og endelig studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter.
  • Felles mandat og retningslinjer for lokale utdanningsutvalg (pdf)

  Studieprogramråd

  • Studieprogramrådet er et rådgivende organ overfor lokalt utdanningsutvalg i saker som vedrører studieprogrammet, herunder det kvalitet, faglige og pedagogiske profil, innhold og gjennomføring.
  • Mandat studieprogramråd (pdf)

Oppdatert
16.01.2024