For sensorer

Frister og annen nyttig informasjon for deg som skal være sensor.

Før sensur

 • §10-2 Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

  Ulikheter fra fakultet til fakultet kan forekomme.

 • Emneansvarlig har ansvar for at navn og kontaktinformasjon til sensorer formidles til eksamensadministrasjonen senest åtte uker før eksamen.

  • Kvalifikasjonskravet for sensor bør være det samme som kravet for å undervise i emnet. Særlig relevant yrkeserfaring kan godkjennes som kvalifikasjon (hentet fra UHR).
  • Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved institusjonen og heller ikke ha hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Tilsatte ved samarbeidsinstitusjoner bør ikke benyttes som eksterne sensorer dersom de har nær tilknytning til det fagmiljøet som har ansvar for undervisningen i emnet (hentet fra UHR).
  • Ekstern sensor kan ikke ha vært ansatt ved Nord universitet siste 10 måneder fra oppnevningstidspunkt (hentet fra §10-2 punkt 5 Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet).

  For enhver sensor (intern eller ekstern) gjelder det at vedkommende ikke er inhabil i forhold til noen av eksamenskandidatene.

 • Digital eksamen i Inspera:

  Emneansvarlig har ansvar for at eksamensoppgave (oppgavesett) blir opprettet i Inspera med standardisert navnsetting: emnekode, emnenavn og eksamensdato senest to uker før eksamensdato. Emneansvarlig har også ansvar for å dele eksamensoppgaven med eksamensadministrasjonen. 
  Brukerveiledning, kursoversikt og info om kontaktperson (intern lenke).

  Eksamen med penn og papir:

  Emneansvarlig har ansvar for at eksamensoppgaven leveres eksamensadministrasjonen senest to uker før eksamensdato. 
  Standardisert forside skal benyttes (intern lenke).

 • Emneansvarlig har ansvar for at det blir utarbeidet skriftlig sensorveiledning for alle eksamener. 

  Mal for sensorveiledning (intern lenke)

  Rutinebeskrivelse for sensorveiledning​ (intern lenke)

  Emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet opp i Inspera for digitale vurderinger. Dette gjør emneansvarlig selv der de har opprettet oppgavesett i Inspera, hvis ikke sendes sensorveiledning til eksamenskontakt på fakultetet som laster denne opp i Inspera. For eksamen med penn og papir sendes sensorveiledningen til eksamensadministrasjonen.

  Emneansvarlig har ansvar for å gjøre sensorveiledning tilgjengelig for kandidatene etter at karakter er fastsatt via Canvas.

 • Om sensoroppdraget innebærer tilstedeværelse på ett av våre campus/studiesteder oppfordrer Nord universitet sensor om å bestille reise og overnatting gjennom Berg-Hansen reisebyrå.

  Berg-Hansen​E-post: nordnorge@berg-hansen.no​
  Tlf:  (+47) 75 800 800 ​​

  Vennligst oppgi Nord universitet, navn på fakultet og hvilket emne det gjelder. Oppgi på reiseregningen opplysninger om reise og overnatting og legg ved aktuelle kvitteringer/bekreftelser. Reiseregning dekkes etter statens regulativ.

Under sensur

 • Intern sensor logger inn med Feide. 
  Ekstern sensor logger inn med ID-Porten.​​ 
  Logg inn i Inspera

  Vurderingsverktøyet

  Det finnes to vurderingsverktøy i Inspera: Klassisk vurderingsverktøy og det nyere verktøyet Vurdering 2.0. Det nye vurderingsverktøyet er fra våren 2022 aktivert på de fleste prøver. 

  Vurdering 2.0:

  Norsk b​rukerveiledning​

  Klassisk vurderingsverktøy: 

  Norsk brukerveiledning
  Engelsk brukerveiledning

  Problemer med vurderingsverktøyet?

  For interne sensorer:

  Brukerstøtte/opplæring for interne sensorer ​

  For eksterne sensorer: 

  Kontakt brukerstøtte/opplæring for eksterne sensorer

 • Interne sensorer logger på med Feide. ​
  Eksterne sensorer logger på med ID-porten.

  Logg inn i Fagpersonweb

  Samsensur kan foregå på to måter: Alle sensorer registrerer hver for seg eller en sensor registrerer på vegne av kommisjonen og de øvrige sensorene signerer. 

  OBS!
  I Fagpersonweb er det ikke mulig å registrere ikke møtt/ikke levert. Ikke legg inn noe på disse kandidatene – la feltet stå blankt slik at eksamenskontoret kan registrere ikke møtt/ikke levert. Bekreft gjerne i egen e-post til eksamenskontoret hvilke kandidater dette gjelder.

  Registrering av obligatorisk deltakelse og arbeidskrav skal også gjøres i Fagpersonweb.

 • Fra forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 10-3:

  • Sensur skal kunngjøres senest tre uker etter eksamensdato.
  • For masteroppgaver skal sensuren kunngjøres innen seks uker fra innleveringsfristen.
  • For bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal sensuren kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen.
  • For muntlige eller praktiske eksamener skal sensuren kunngjøres senest 24 timer etter siste eksamensdag i emnet.
  • For skriftlige arbeid med påfølgende justering etter muntlig eller praktisk eksamen, kunngjøres sensur for det skriftlige arbeidet senest 24 timer før muntlig eller praktisk eksamen.

  Emneansvarlig har ansvar for at sensur er ferdigstilt innen kl. 12.00 dagen sensurfristen utløper. Hovedregel er at ekstern sensor avgjør når det er uenighet mellom intern og ekstern sensor.
  Dersom sensurfristen pga. særlig spesielle omstendigheter ikke kan overholdes, skal emneansvarlig, eventuelt intern sensor, informere eksamenskontoret om årsaken til forsinkelsen og når sensur vil foreligge.

 • Alt skriftlig arbeid som leveres i Inspera blir kontrollert i OURIGINAL plagiatkontroll.
  Det er intern sensor sitt ansvar å sjekke prosentsatsen og lese plagiatrapport i OURIGINAL. Ekstern sensor har dessverre ikke tilgang til Urkund og rapportene, men kan få plagiatrapport tilsendt som pdf fra intern sensor. 

  Se veiledning for vurdering av plagiat (intern lenke)​

  FEILMELDING:
  Flere sensorer opplever for tiden at de ikke får tilgang til rapportene via Inspera. Inspera og OURIGINAL jobber med å finne feilen.

  Enn så lenge kan dette trikset hjelpe: 
  - Bytt til gammel versjon av Inspera ved å klikke på de to vannrette pilene øverst til høyre.
  - Åpne en av besvarelsene, og klikk på Plagiatkontroll.  
  - Logg inn.
  - Du får nå tilgang til rapporten, og kan velge å fortsette i gammel versjon, eller bytte tilbake til Vurdering 2.0. Rapportene vil nå åpne seg.

Etter sensur

Klagesensur

 • Både intern og ekstern sensor får e-post med varsel om at en eller flere studenter har bedt om begrunnelse i et emne. Det gis også varsel i Fagpersonweb. Det er fakultetet som bestemmer om det er intern eller ekstern sensor som er ansvarlig for å utarbeide begrunnelsen. Man kan per dags dato ikke gi begrunnelse i Inspera.  

  For å gi begrunnelse, gå til Fagpersonweb. Det blir ikke sendt ut purring.

  Frister:

  Studenten kan be om begrunnelse innen en uke etter at karakteren er kunngjort i Studentweb. 

  Begrunnelse skal gis av ekstern sensor innen to uker. Begrunnelsen skal gis skriftlig i Fagpersonweb. Ved muntlige eksamener eller vurdering av praktiske ferdigheter, kan begrunnelse gis muntlig.

  Gjør oppmerksom på at frist for å be om begrunnelse på praktiske og muntlige vurderinger er umiddelbart etter kunngjøring av karakter. Ved begrunnelser på praktiske og muntlige med utgått frist skrives det i begrunnelsesfeltet at fristen er utløpt og begrunnelsen publiseres.

 • Nord universitet tar høsten 2021 i bruk digital løsning for klage på karakterfastesetting. Dette gjelder for de fleste emner. Unntaket er hovedsaklig  gruppeinnleveringer.  

  Studenten ​kan klage på karakteren i​nntil tre uker etter at karakteren ble kunngjort i Studentweb / begrunnelsen ble gitt / svar på ev. klage på formelle feil ble behandlet.

  Saksgang:

  • Studenten sender inn sin klage via Studentweb.
  • ​En klagesak opprettes automatisk, og kandidaten fordeles til klagekommisjonen. 
  • Klagesensor får et automatisk e-postvarsel fra FS.
  • Varsel sendes én gang i døgent, forutsatt at det har kommet nye klager. Emnekoden er oppgitt i varselet.  
  • Administrasjonen i seksjon for eksamen og vitnemål sender e-post til klagesensorer med informasjon om prosessen. 
  • Sensorene sensurerer besvarelsene i Inspera og setter ny karakter.
  • Administrasjonen verifiserer sensuren i Inspera, karakteren overføres til FS og studenten får automatisk varsel på e-post.

  Behandlingstid:

  Behandling av klagesaker skal skje uten ugrunnet opphold, det vil si så raskt som mulig. Se forvaltningsloven §11a

  Avvik med to eller flere karakterer:

  Dersom karakter ved ny sensur avviker med to eller flere karakternivå fra opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes, jf. UH-loven §5-3 (7)​.​ Infomasjon sendes da på e-post til både opprinnelig kommisjon og til klagekommisjon for en tredje vurdering. Frist for svar på tredjegangs vurdering er to uker. ​​

  Informasjon til studenter angående begrunnelse og klage

 • Det skal alltid være to sensorer ved klagesensurering, hvorav minst én ekstern. Selve sensurprosessen foregår på samme måte som for ordinær vurdering. Standard arbeidsflyt for en klagekommisjon vil være "individuelle poeng og karakterer". Det vil si at begge (alle) sensorene vurderer besvarelsen(e) i sin helhet før sensorene møtes i "felles vurdering" og blir enige om endelig karakter.

  Slik går du fram:

  • Logg inn i Inspera og gå til fanen "Vurdering". Åpne prøven som inneholder kandidater som skal ha klagesensur. En klagekommisjon vises i bildet. Klikk på den orange knappen - "Vurder dine kandidater".
  • ​Sett din karakter (1) og del din vurdering (2) med klagekommisjonen (ved delt poenggivning, gå direkte til neste punkt.)
  • Samstem din karakter med kommisjonen (felles vurdering). Dette fungerer på samme måte som ved ordinær vurdering. Dere kommer ikke videre i prosessen før alle sensorene har landet på samme karakter. Karakteren du selv har satt er markert med blått. Medsensors karakter er markert med grått.​
  • Godkjenn vurderingen av kandidaten.
  • Etter å ha trykket på "godkjenn nå", må endelig vurdering bekreftes en ekstra gang.
  • ​Protokoll med godkjent karakter blir nå tilgjengelig på oversiktssiden.

  Det skal ikke sendes papirprotokoll når klagesensur er gjennomført i Inspera. Saksbehandler får varsel når vurderingen er ferdigstilt og overfører karakteren til FS.​

 • Se videoen Gjennomføre klagesensur i Inspera. Videoen er lånt fra NTNU.

 • Får du spørsmål om innlogging, trykk Avbryt.